Organisasjon

Møreforsking er organisert som et konsern, med Møreforsking AS som morselskap og Møreforsking Molde AS som datterselskap.

Ansatte
Møreforsking har 55 ansatte, hvorav 52 forskere. I tillegg er en rekke personer tilknyttet Møreforsking i forskningsprosjekter. Møreforskere har lang erfaring og høy kompetanse, og 21 av forskerne har doktorgrad. Vi har seks nasjonaliteter, og er likestilt med 50/50 prosent kvinner og menn, både i årsverk og forskningsledelse.
 
Lokaler og infrastruktur
Møreforsking har tre laboratorier - et levende dyr anlegg på Atlanterhavsparken, et laboratorium ved Høgskolen i Ålesund og et i Gangstøvika i Ålesund.
 
Møreforsking eier et kontorbygg ved Høgskulen i Volda, og leier kontorer ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund og Kunnskapsparken i Molde.
 
Lokaler og infrastruktur har sentral beliggenhet i forhold til relevante forskningsmiljøer og oppdragsgivere, og lokalene er vesentlig oppgradert de siste årene.
 
Arbeidsmiljø og ytre miljø
Møreforsking driver systematisk HMS-arbeid med årlige gjennomganger av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Møreforsking har et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) for konsernet og begge selskaper er IA-bedrifter. Det er utarbeidet egen AMU årsrapport for 2013. AMU har målsetning om gjennomsnittlig sykefravær for konsernet på under 4 %. Utviklingen i sykefraværet registreres løpende og rapporteres til styret kvartalsvis. I 2013 var gjennomsnittlig sykefravær i konsernet 2 (4,2) %. Møreforsking AS har avtale med Medi 3 om Bedriftshelsetjeneste for alle ansatte.
 
Møreforsking driver ikke aktivitet som har negative følger for ytre miljø. Det er ikke rapportert skader eller ulykker knyttet til virksomheten eller ansatte i 2013.