• Møreforsking
 • Organisasjon
 • Eigarar
 • Styre
 • Administrativ leiing
 • Årsrapport
 • Samarbeidspartnarar
 • Tilsette
 • Vi tilbyr
 • Møreforsking på Nordmøre
 • Jobb hos oss?
 • Kontakt oss
 • Nyheiter

Eigarane våre

Møreforsking AS vart skipa 8.6.2007 og har følgjande aksjeeigarar:
 • Møre og Romsdal fylke (36 %)
 • Høgskolen i Molde (18 %)
 • Høgskulen i Volda (18 %)
 • Høgskolen i Ålesund (18 %)
 • Stiftelsen Møreforsking (10 %).
Selskapet har forretningsadresse i Volda kommune.
 
Vedtektene fastset at Møreforsking AS er eit allmennyttig forskingsselskap som ikkje skal dele ut utbytte eller gjere andre utdelingar til aksjonærane. Overskot som blir skapt gjennom verksemda, skal brukast til realisering av selskapet sitt allmennyttige formål.
 
Det er inngått ein eigen aksjonæravtale mellom eigarne der det er slått fast at  ”selskapet skal ha ei fagleg forankring i fagmiljøa ved dei tre høgskulane som er aksjonærar i selskapet og fungere som høgskulane sin hovudreiskap for handtering av ekstern finansiert forsking.”
 
Aksjonærar i dotterselskapet Møreforsking Molde AS er:
Prinsippa for dotterselskapet si deltaking i konsernet er regulert gjennom vedtekter og aksjonæravtale.
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook