• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Arkiv nyheiter
Bedre klippfiskkvalitet ved bruk av isslurry
(03.07.2014)

Bruk av isslurry i utblødning- og bulktanker om bord gir større andel superiorkvalitet når fisken blir produsert til klippfisk av torsk. Det samme er tilfellet når en benytter høyere vanngjennomstrømming i utblødningstankene.

 
Medieinteresse for Merkur-evalueringa
(17.06.2014)

Utkantbutikkane betyr mykje for bygdefolket og Merkur-programmet utløyser større effektar enn kva som kan målast i reine pengar.

 
Workshop – Utfordringer for ombordprodusert hvitfiskmel
(06.06.2014)

Møreforsking har avsluttet prosjektet «worskhop hvitfiskmel» og sluttrapporten foreligger nå.

 
Vellykket satsing på utkantbutikker
(20.05.2014)

Merkur-programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets satsing på dagligvarebutikker i distriktene. En evaluering av Merkur-programmet viser at satsingen er vellykket.

 
Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2014
(08.05.2014)

Norges Råfisklag, Kristiansund kommune og Møreforsking inviterer til Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund 3.-4. juni. Årets konferanse arrangeres i tett kobling mot kåringen av årets beste klippfisk. Det rettes også fokus på dagens politiske regime i forhold til sjømatnæringen, samt muligheter for verdiskapning gjennom teknologi og smarte løsninger.

 
Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar til Møre og Romsdal
(07.05.2014)

Møreforsking har fått i oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune å lage eit kunnskapsgrunnlag som skal brukast til å setje i verk tiltak for å få fleire unge kvinner med høg utdanning til å busette seg i fylket

 
Byane si rolle som attraksjonssentra i Møre og Romsdal
(02.05.2014)

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit mål om å få fleire tilflyttarar til fylket. Hypotesa er at Møre og Romsdal manglar urbanitet, og at fylket kan bli meir attraktivt dersom ein utviklar Ålesund, Molde og Kristiansund som tydelege regionsentra med sterke bykvalitetar.

 
Fangst og håndtering av hummer og sjøkreps
(23.04.2014)

I prosjektet "Velferd og kvalitet i verdikjeden for levende sjøkreps og hummer" har man ønsket å se nærmere på hvordan man kan etablere optimale prosedyrer for behandling og mellomlagring av disse artene.

 
Møreforsking + kommunene = klimavinnere!
(14.03.2014)

Møreforsking har siden 2008 jobbet sammen med kommunene på Søre Sunnmøre om klimaplanlegging og gjennomføring av tiltak i de kommunale klimaplanene

 
Suksesskriterier for planlegging og forankring
(03.03.2014)

På Husbanken si programkommunesamling i Trondheim nyleg var Møreforskar Susanne Moen Ouff ein av foredragshaldarane.

 
Jobb og hjarte styrer
(18.02.2014)

Møreforskar Gro Marit Grimsrud har forska på flyttemønster i Nord-Gudbrandsdal, og slår fast at ungdom flyttar ut for å ta utdanning. Etterpå er det tilfeldig kvar dei hamnar.

 
Workshop Levende Sjømat
(14.02.2014)

På oppdrag av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond har Møreforsking og Nofima et prosjekt hvor målet er å oppsummere kunnskapsstatus og kartlegge behovet for forskning og utvikling innenfor næringen «levende sjømat». Nylig ble det avholdt en workshop hvor resultatene fra denne undersøkelsen ble presentert til fiskere, bedrifter og næringsorganisasjoner.

 
Bill. mrk. "Interessant kompetansemiljø"
(10.02.2014)

Møreforskar Finn Ove Båtevik skriv i ein kronikk i Sunnmørsposten om korleis bedriftene og regionen skal hente kloke hovud.

 
Samling i Plannettverka i Møre og Romsdal
(10.02.2014)

Arbeidsinnvandring var hovudtema då Plannettverka i Møre og Romsdal samla seg i slutten av januar

 
Møreforsking underteiknar partnarskapsavtale med Grøn Fjord
(30.01.2014)

Møreforsking vart torsdag første partnar i partnarskapen «Eit reint meisterverk» knytt til Grøn Fjord 2020.

 
Connecting the Dots
(29.01.2014)

Vår nyeste Møreforsker Marte Fanneløb Giskeødegård gir her en smakebit i "populærversjon" av innholdet i sin rykende ferske doktoravhandling om globalisering av arbeidslivet.

 
Ny rapport: Eit heilskapleg tilbod
(28.01.2014)

Rapporten er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved BRISK kompetansesenter

 
Ny Møreforskar
(15.01.2014)

Marte Fanneløb Giskeødegård tek til som forskar hos Møreforsking i dag. Marte har master og PhD i Sosialantropologi frå NTNU, spesialisert på organisasjon og arbeidsliv.

 
Det skjer i Møreforsking
(14.01.2014)

Nytt år, nye mulegheiter. Hos Møreforsking står det mykje spennande på plakaten.

 
Kompetanse - flaskehals for regional innovasjon?
(19.12.2013)

Ei gruppe innovasjonsforskarar skriv i ein artikkel i Plan 6/2013 om innovasjons og rekrutteringsutfordringar i eit regionalt perspektiv.

 
Fjordkonferansen 2014
(11.12.2013)

Regional utvikling av nordvestlandet blir temaet når forskere, næringsliv og offentlig forvaltning møtes til Fjordkonferanse i Loen til våren.

 
Nytt prosjekt: evaluering av Merkur-programmet
(10.12.2013)

Møreforsking skal evaluere Kommunal- og regionaldepartementets satsing på utkantbutikker

 
Indikatorverktøy for Møre og Romsdal fylkeskommune
(09.12.2013)

For å vurdere måloppnåinga av Fylkesplan 2013-2016 har Møreforsking utarbeida eit indikatorverktøy for Møre og Romsdal fylkeskommune

 
Affekt, mobilitet og sted. Hvor går teoriene?
(04.12.2013)

Grimsrud deltok med innlegg om affekt, mobilitet og sted på nettverksseminar om stedsteori ved Universitetet i Agder, 28. og 29. november. Nettverket har som mål å fremme utviklingen av stedsteori i en norsk kontekst og planlegge et bokprosjekt som kan dekke behovet for en oppdatert norsk gjennomgang av stedsteorier og stedsutvikling.

 
Grøn fjord konferansen 2014 i Geiranger
(28.11.2013)

22.-23. januar 2014 blir den fyrste Grøn fjord konferansen arrangert i Geiranger.

 
Benchmark på blåkveite i Nord-Atlanteren
(27.11.2013)

I København foregår det i disse dager full gjennomgang – såkalt benchmark – av blåkveitebestandene i Nord-Atlanteren og mange sentrale forskere på arten er samlet i det internasjonale havforskningsrådet – ICES – sitt hovedkvarter på HC Andersen Boulevard.

 
Lansering av ny film om fangstbehandling på Norges Fiskarlags landsmøte
(12.11.2013)

Den nye filmen om korrekt fangstbehandling lanseres denne uken på DVD på Fiskarlagets landsmøte. For å bidra til felles forståelse av kvalitet og konsekvensene av feil fangstbehandling har en rekke samarbeidspartnere bidratt i arbeidet med en film som nå er klar til å distribueres gratis til fiskere.

 
Bygdeforskingsdagen: Ny mobilitet for bygdene
(08.11.2013)

To forskarar frå Møreforsking deltok på Bygdeforskingsdagen 4. og 5. november, med kvar sitt innlegg om flyttemønster. Mobiliteten på bygdene stod på timeplanen. Eit bodskap frå konferansen, og ikkje minst knytt til dei to innlegga frå Møreforsking, er at distrikta og bedriftene må bli flinkare å tenke breidde i eiga rekruttering. Nye grupper viser interesse både for arbeidstilbodet og andre kvalitetar ved distrikts-Norge. Den sterke arbeidsinnvandringa, viser at mange distriktskommunar blir opplevde som attraktive. Mange kommunar og bedrifter tenkjer likevel veldig tradisjonelt når det gjeld eige rekruttering- og tilflyttingsarbeid og har så langt utnytta potensiale for ny rekruttering dårleg.

 
Sårbare menneske - frå ungdomstid til vaksenliv
(08.11.2013)

I over 15 år har ei forskargruppe ved Høgskulen i Volda og Møreforsking arbeida med eit unikt longitudinelt forskingsprosjekt.

 
Møreforsking med to bidrag under WEFTA 2013 i Tromsø
(22.10.2013)

Møreforsking Marin presenterte under WEFTA 2013 i Tromsø to vitenskapelige bidrag. Rådgiver Ann Helen Hellevik la frem funn fra en studie av optimalisert fangstbehandling av lange til saltfisk- og klippfiskproduksjon. Forsker Bjørn Tore Nystrand presenterte resultater fra et arbeid om barn og unges holdninger til fisk og sjømat.

 
Arbeidsinnvandring styrkar Vestlandet
(25.09.2013)

På konferansen Vestlandsk Vidsyn i Ålesund vart dei fyrste resultata frå eit omfattande forskingsprosjekt om arbeidsinnvandring presentert.

 
Høg kompetanse er ein knapp ressurs
(25.09.2013)

Hovedfunna frå prosjektet "Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid" vart presentert som ein del av Forskingsdagane 2013.

 
JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar
(17.09.2013)

Liggetida på sjukehuset for dei fødande skal reduserast. I omlag eit år har alle fødekvinner i Volda og Ørsta fått heimebesøk av jordmor rett etter dei har kome heim frå sjukehuset. Prøveordninga er følgd av Møreforsking.

 
Marin Samhandlingsarena 25. september 2013
(17.09.2013)

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena
den 25. september 2013 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

Påmelding til marianne@mfaa.no innen 17.september 2013.

 
Mediefagleg utdanning gjev arbeid!
(17.09.2013)

Mediefagleg utdanning frå Høgskulen i Volda styrkar mulegheitene for relevant arbeid og blir opplevd som nyttig i arbeidsforholda.

 
Fiskeavskjer: ei kjelde til milliardinntekter?
(16.09.2013)

Kvart einaste år blir 200.000 tonn fiskeavskjer kasta på havet frå norske fiskebåtar. Møreforsking arbeider for at alt dette restråstoffet frå norskfanga fisk kan utnyttast innan 5 år.

 
Informasjonsfilm om kvalitetsbehandling av fisk
(16.09.2013)

Nye verkemiddel blir tekne i bruk for å lære fiskarar meir om kvalitet i fiskeproduksjon. Filmen skal bidra til kvalitet frå hav til bord.

 
Forskingsdagane 2013 i Volda
(13.09.2013)

I tida 20. til 24. september byr Forskingsdagane på eit rikhaldig program i og rundt Volda. Møreforsking stiller med foredragshaldar Finn Ove Båtevik. Han skal presentere funn frå VRI-studien omkring rekruttering av kompetansearbeidskraft til marin og maritim sektor i Møre og Romsdal.

 
Studietur til Island
(10.09.2013)  
Ny rapport: Rauma tiltrekk seg naturglade menneske
(28.08.2013)

Arbeidsmarknaden og sosiale tilhøve er dei to forholda som i størst grad fører til fråflytting, medan naturen, familierelasjonar og bustadtilhøve er dei viktigaste motiva for å busette seg i Rauma kommune.

 
Møreforsking set dagsorden: Er Nordfjord ein vinnarregion?
(27.08.2013)

I kveld møtest folk frå heile Nordfjord til stor valdebatt på Nordfjordeid. Toppkandidatane til stortingsvalet skal diskutere spørsmålet "Nordfjord - Ein vinnarregion for framtida?" Forskar Finn Ove Båtevik innleiar til debatten.

 
Tilflyttingsarbeid verkar for dei få
(26.08.2013)

Dei fleste kommunane i Distrikts-Noreg arbeider for å auke tilflyttinga. Rapporten «Tilflytting for enhver pris?» viser at det er få som flyttar på grunn av denne aktiviteten, og forskarane stiller spørsmål om tilflyttingsarbeidet har hatt ei for snever innretning.

 
Ny rapport: Barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk
(04.07.2013)

Gode smaksopplevelser med fisk og sjømat gjør barn og ungdom mer positive til å spise fisk. Det er ett av resultatene i et nylig avsluttet prosjekt i Møreforsking.

 
New biomarine cluster in Norway
(03.07.2013)

Recently, the biomarine cluster “Ocean Ingredients Cluster (OIC)” located in Møre and Romsdal was assigned Arena status. Behind the Arena Program are The Research Council of Norway, Innovation Norway and SIVA. Through the program they offer financial and technical support in order to contribute to long term development of the regional clusters.

 
Venstreleder Trine Skei Grande på besøk hos Møreforsking
(03.07.2013)

Møreforsking Marin hadde fredag 28. juni gleden av å ha besøk av Venstres partileder Trine Skei Grande og fylkespolitikerne Pål Farstad (1. kandidat), Britt Giske Andersen (2. kandidat) og Ragnhild Hjelseth (fylkesleder) i forbindelse med Grandes rundtur på Sunnmøre.

 
Ny rapport: Utviklingstrekk i Nordfjord
(02.07.2013)

Møreforsking har gjort ei samfunnsanalyse for Nordfjord, og peikar på opningar og utfordringar for framtida.

 
Fagbok på engelsk om det moderne norske samfunn
(24.06.2013)

Finn Båtevik, forskar hos Møreforsking Volda, har bidrege til ei fersk lærebok på engelsk om det moderne norske samfunn.

 
Susanne Moen Ouff ny avdelingsleiar i Møreforsking Volda
(18.06.2013)

Frå 1. juli vil Moen Ouff overlappe med Gunnar Stave som går av med pensjon til hausten.

 
BIOMARIN KLYNGE en realitet
(10.06.2013)

Den biomarine klyngen på Nordvestlandet ble fredag tildelt Arena-status. Arenaprogrammet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Den tilbyr faglig og finansiell støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Det betyr en anerkjennelse av denne næringen i nasjonal og internasjonal sammenheng. Videre er det et viktig signal om at myndighetene satser på næringen og regionen. Totalt var det 18 søknader som kjempet om Arena-statusen. Ocean Ingredients Cluster var en av fem søknader som passerte nåløyet og fikk tilslag.

 
Ny rapport: Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar
(23.05.2013)

Seks kommunar på Sunnmøre slår seg saman for å gjere regionen meir attraktiv å bu og jobbe i. Tilflyttarar i desse kommunane som Møreforsking har snakka med, seier at enklare tilgang til naturen, fleire sosiale møteplassar og at dei blir tekne godt imot er tiltak det bør satsast på.

 
Ny rapport: Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid
(21.05.2013)

God bedriftskultur, synlege næringar og friluftsinteresser er nokre faktorar som kan gjere marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft.

 
Ny rapport på fosfat: Effekt av fosfat i saltfiskproduksjon ved bruk av ulike typer råstoff
(08.05.2013)

I FHF-prosjektet «Kvalitetsstabilisering av lett- og fullsaltet torsk, uttesting av fosfat som prosesshjelpemiddel/tilsetningsstoff» har det blitt utgitt en ny rapport. Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforsking (prosjektleder), Nofima i Tromsø, SINTEF Fiskeri og havbruk og Anfaco Cecopesca i Vigo, Spania. Prosjektet skal avsluttes mai 2013.

 
Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2013
(03.05.2013)

Råfisklaget, Nordmøre Fiskebåt, Kristiansund Kommune og Møreforsking Marin inviterer til Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund 3.-4. juni. Årets konferanse byr på to innholdsrike dager med søkelys på hvordan sjømatnæringen skal kunne oppnå målsetningen om å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon.

 
Elisabeth Maråk Støle ny direktør
(26.04.2013)

Styret i Møreforsking AS har ansatt Elisabeth Maråk Støle som ny direktør i Møreforsking AS.

 
Fra avskjær til konsum
(20.03.2013)

I forbindelse med prosjektet «Økt verdi fra havets sølv» har Møreforsking sammen med Klippfiskakademiet testet ut bruk av restråstoff fra sild i ulike retter. Uttestingen er en del av en større prosjektsatsing der en skal kartlegge mulighetene for en lønnsom utnyttelse av avskjær fra NVG-sild.

 
Stor interesse for første møte i Marin Arena Nordmøre
(11.03.2013)

Onsdag 6.mars benket mer enn 60 personer seg rundt bordene i Knudtzonlunden til Bacalao og første møte i Marin Arena Nordmøre.

 
NRK Sogn og Fjordane med sak om skulenedlegging
(07.03.2013)

I eit innslag frå Høyanger bekreftar ungdom, lærarar og trenarar at idrettsmiljøet i bygda vil verte øydelagd om den vidaregåande skulen vert lagd ned.

 
Vårens samling i Marin Samhandlingsarena 13. mars 2013
(07.03.2013)

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena,
den 13. mars 2013 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

 
Infofilm om bedre fiskebehandling
(05.03.2013)

Møreforsking Marin forsker på hvordan en skal behandle fisk for å få best mulig kvalitet, og dermed god pris. For å vise dette har studenter og ansatte fra Høgskulen i Volda dokumentert prosessene, og festet arbeidet på film.

 
Inn på tunet-innlegg på nettverksamling i Sør-Trøndelag
(01.03.2013)

Møreforsking heldt innlegg om moglegheitene for kommunal tenesteproduksjon på gard.

 
Kronikk om nedlegging av videregåande skular
(01.03.2013)

Les om konsekvensar av nedlegging av videregåande skular i Møreforsking sin kronikk i Sunnmørsposten.

 
To nye prosjekt om regional utvikling
(27.02.2013)

Møreforsking set i gong med eit prosjekt om bu- og flyttemotiv i Rauma og ei kartlegging av utviklingspotensialet til seks kommunar rundt Ålesund.

 
Uttesting av hummer
(20.02.2013)

Møreforsking har i samarbeid med Fiskcentralen og Theatercafeen, samt ferskvareforhandlerne Fjelberg Fisk & Vilt og Georg A. Nilsen, testet ut hummer som har vært mellomlagret i hummerpark. Uttestingen var en del av prosjektet «Optimalisering av velferd og kvalitet gjennom verdikjeden ved helårlig omsetning av levende krepsdyr».

 
Ny rapport: Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunna.
(18.02.2013)

Verknader av slike prosessar må knytast til konkrete tilfelle av nedlegging. I Nord-Noreg og Oppland viser undersøkinga mellom anna at nedlegging av vidaregåande skular kan svekke lokal identitet ved at ungdommen flyttar på hybel og kompetansearbeidsplassar forsvinn.

 
Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild
(15.02.2013)

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skal Møreforsking, i samarbeid med Segel og Norway Pelagic, undersøke markedsmulighetene til «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild. Prosjektet har en bred tilnærming med fokus på sektorene ingrediens/farmasi, konsum, dyrefôr og kosmetikk. Prosjektet vil ha tett dialog med styringsgruppen etablert av FHF, som i tillegg til prosjektgruppen består av representanter fra Athena Seafoods og Nergård.

 
Ny yrkesfaglærerutdanning til Møre og Romsdal?
(13.02.2013)

Statsrådsbesøk er ikke en hverdagsforeteelse på Møre, men tirsdag var Kristin Halvorsen på besøk i Ålesund. Temaet for møtet var å presentere ambisjonen som Høgskolene i Volda og Ålesund i fellesskap har om å skape Norges beste faglærerutdanning. Initiativet skjer i regi av Mørealliansen.

 
Kick-off på Stad
(08.02.2013)  
Reportasje om Ekstremsportprosjektet i Sunnmørsposten
(17.01.2013)

Ekstremsport som ledd i bygde- og næringsutvikling slått stort opp i Sunnmørsposten.

 
Rapport om «Inn på tunet» presentert for fem departement
(15.01.2013)

I arbeidet med å lage ein nasjonal handlingsplan for «Inn på tunet» vart Møreforsking invitert til å presentere rapporten «Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon». Rapporten frå Møreforsking er den første som analyserar kommunane sin ståstad i forhold til dette tenestetilbodet.

 
Klimaplan ga millionsparing
(14.01.2013)

I 2009 vart kommunane pålagde å lage energiplanar. Dei sju kommunane på Søre Sunnmøre, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda, saman med Hornindal gjekk i lag om felles utarbeiding av klimaplanar. Enova støtta samarbeidet og Møreforsking Volda hadde prosjektleiinga.

 
Innbyding til Fjordkonferansen 20. og 21. juni 2013
(09.01.2013)

Høgskulane og andre forskingsmiljø i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal går saman om Fjordkonferansen 20. og 21. juni 2013.

 
Møreforsking startar stort prosjekt om arbeidsinnvandring til Vestlandet
(08.01.2013)

Møreforsking og fem andre institusjonar startar no eit prosjekt som skal gi grunnleggjande kunnskap om arbeidsinnvandring til Vestlandet.

 
Ny rapport: Norsk kongsnegl - Produktegenskaper og markedsmuligheter
(04.01.2013)

Økende etterspørsel etter kongsnegl internasjonalt har medført økt konkurranse og pris på råstoff. Dette gjør at muligheten for lykkes i kommersialiseringen av en hittil lite utnyttet ressurs i Norge er større nå enn noen gang tidligere.

 
Kronikk på forskning.no
(20.12.2012)

Møreforsking har publisert ein kronikk om Inn på tunet på forskning.no

 
Ny rapport: Ekstremsport, business og bulyst
(18.12.2012)

Ekstremsportarrangement kan bidra til at fleire vil bu på Vestlandet, utvikle reiseliv og nye verksemder. Men statusen som ekstremsportfestival kompliserer samarbeid som kan utvikle både festivalen og regionen.

 
Konsekvensar for lokalsamfunn ved nedlegging av vidaregåande skular
(10.12.2012)

Møreforsking skal på oppdrag frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune gjennomføre ei fagleg vurdering av konsekvensar nedlegging av vidaregåande skular kan få for lokalsamfunna.

 
Ny rapport: «Inn på tunet» - kvalitet og skreddarsaum i kommunale tenester
(06.12.2012)

Kommunane treng tilpassa tenestetilbod. Behovet for «ut av boksen-tenking» aukar i takt med at fleire oppgåver skal løysast med færre ressursar. Inn på tunet kan vere ein del av løysinga.

 
Interkommunal el-bilsatsing på Søre Sunnmøre
(20.11.2012)

Herøy, Ulstein, Ørsta og Volda vil gå saman for å bytte ut fossilt med fornybart brensel.

 
Uttesting av sjøkreps
(20.11.2012)

Møreforsking har i samarbeid med Fiskcentralen i Oslo, Theatercafeen og ferskvareforhandlerne Fjelberg Fisk & Vilt og Georg A. Nilsen AS, testet ut sjøkreps, mellomlagret i sjø. Uttestingen var en del av prosjektet «Optimalisering av velferd og kvalitet gjennom verdikjeden ved helårlig omsetning av levende krepsdyr».

 
Familie viktigst for de som velger å bo på bygda
(19.11.2012)

Gro Marit Grimsrud ved Møreforsking Volda disputerte i Bergen på fredag 16. november 2012. Doktorgradsavhandlingen tar for seg flytting mellom by og land i Norge.

 
Meir aktivitet i Eiksund
(19.11.2012)

Etter å ha blitt knytt til fastlandet gjennom tunnelen ynskjer Eiksund å skape meir aktivitet i bygda.

 
Klimaopptatte sunnmøringar
(15.11.2012)

Kommunane på Søre Sunnmøre er på god veg til å kutte 15 % av energiforbruket sitt. På den regionale klimaplankonferansen i Molde presenterte Møreforsking og Ørsta kommune oppløftande tendensar.


 
Kronprins Haakon åpnet NMK
(08.11.2012)

Kronprins Haakon foretok i dag den offisielle åpningen av Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Over 300 inviterte gjester fra næringsliv, virkemiddelapparat, forskning, undervisning og politikk overvar den høytidelige åpningen.

 
Forskingsforum Møre
(02.11.2012)

Alle forskingsmiljøene som er representert i Møre og Romsdal har etablert Forskingsforum Møre som en felles plattform for faglig samarbeid og mobilisering til mer FOU i regionen. Initiativet er nå formalisert gjennom en felles samarbeidsavtale som ble undertegnet på Runde Miljøsenter onsdag 31. oktober.

 
Ny rapport: Utviklingstrekk på Indre Nordmøre
(02.11.2012)

Samarbeid, infrastruktur og vilje til nyskaping er viktige faktorar for at Indre Nordmøre skal utvikle seg og stoppe fråflyttinga.

 
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012
(30.10.2012)

Høstens kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena ble avholdt med temaet "Nye muligheter for norsk fiskerinæring".

 
Fjordkonferansen - ein felles fagleg møteplass for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
(24.10.2012)

Fjordkonferansen er eit fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Første konferanse skal vere på Alexandra hotell i Loen 20. - 21. juni 2013.

 
Effektar av Eiksundsambandet og Kvivsvegen
(22.10.2012)

Møreforsking set søkelyset på utvikling og endringar på Søre Sunnmøre som følgje av dei nye vegsambanda.

 
Kampen om kompetansen
(19.10.2012)

Regionalt næringsliv slit med å trekke til seg kompetanse. På RIP konferansen i Portugal førre veke presenterte Møreforsking Volda eit prosjekt om korleis distrikta kan trekke fleire folk.

 
Møreforsking er på Facebook og Twitter!
(18.10.2012)

Vi kjem til å oppdatere Facebook- og Twittersida vår med informasjon om publikasjonar, seminar, konferansar og andre hendingar ved Møreforsking i Volda og Ålesund.

 
Stoltenberg og Giske på besøk
(10.10.2012)

Statsminister Jens Stoltenberg og nærings- og handelsminister Trond Giske besøkte i dag Ålesund og Norsk Maritimt Kompetansesenter. Under besøket fikk de orientering om Møreforsking, Ålesund kunnskapspark og Rolls Royce, før møter med et 20-talls små- og mellomstore bedrifter om forenkling.

 
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda
(03.10.2012)

Møreforsking Volda har fått nye medarbeidarar. Margrethe Eikrem Aarset, Anne Natvig og Gro Marit Grimsrud har i haust byrja som forskarar ved Møreforsking Volda.

 
Høstens samling i Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012
(01.10.2012)

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena, den 23. oktober 2012 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

 
FoU-prisen 2012 ved Høgskulen i Volda til professor Jørgen Amdam
(19.09.2012)

Professor Jørgen Amdam vart tildelt Forskings- og utviklingsprisen for 2012. Amdam vart tildelt prisen for sin svært store forskingsinnsats gjennom fleire år, på høgt nasjonalt og internasjonalt nivå.

 
Innvandrarar som ny ressurs i offentleg sektor
(04.09.2012)

Kronikken Innvandrere som ny ressurs i offentlig sektor av forskar Marte Hanche-Olsen, Møreforsking Volda, vart nyleg publisert i Sunnmørsposten.

 
Båtevik og Yttredal med artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift
(29.08.2012)

Forskarane Finn Ove Båtevik og Else Ragni Yttredal ved Møreforsking Volda har nyleg fått publisert artikkelen "Continuity and change in path-dependent regional policy development: The regional implementation of the Norwegian VRI programme" i Norsk Geografisk Tidsskrift.

 
"Kven kan spare mest?" - Små tiltak gjev stor effekt
(19.06.2012)

Enøk- konkurransen “Kven kan spare mest?” er avslutta, og resultatet frå alle klassane er klart. 300 elevar frå 15 klassar har gjort ein kjempeflott innsats for miljøet og for å spare energi. Alle som har delteke har også bidrege til at Enøk har fått meir fokus blant folk flest, og vi trur også at denne uhøgtidlege konkurransen har vist at sjølv små sparetiltak som kvar og ein av oss kan gjere utan “dramatiske” omleggingar, har effekt.

 
Forsker fram bedre tjenester
(15.06.2012)

Randi Bergem, Møreforsking Volda, og Kari Backmann, Møreforsking Molde, er to nye kompetansemeklere i Møre og Romsdal som skal hjelpe kommuner og helseforetak til å forbedre tjenestene til publikum.

 
RISS 2012 - Om regional vekstkraft
(12.06.2012)

Gjennom ei samling fagartiklar set RISS 2012 søkjelys på tema og problemstillingar som har betyding for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Magasinet er utarbeidd av Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Møreforsking AS.

 
Sjøkrepsfiske i Møre og Romsdal
(05.06.2012)

I et nylig ferdigstilt prosjekt har Møreforsking sett på teinefisket etter sjøkreps i Møre og Romsdal. Et overordnet mål i prosjektet har vært å peke på nye inntektsmuligheter for kystflåten og dermed bidra til næringsutvikling i regionen.

 
Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad
(16.05.2012)

Prosjektet Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad har etablert eit tett samarbeid med sentrale aktørar innan ekstremsport på Vestlandet.

 
Forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor - Møreforsking Volda med fleire søknader til Regionalt Forskingsfond Midt-Norge
(03.05.2012)

Møreforsking Volda har den seinare tida arbeidd med søknader retta mot forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor.

 
Lakseoppdrett og koraller
(26.04.2012)

På initiativ fra Lerøy Hydrotech har Møreforsking laget en rapport som omhandler interaksjoner mellom koraller og oppdrett, med forslag på en konsekvensanalyse for å vurdere korallforekomstens verdi og forventet påvirkning fra anlegg.

 
Kven klarar å spare mest?
(23.04.2012)

Ein uhøgtidleg konkurranse i fem veker mellom 6. klassane på Søre Sunnmøre og i Hornindal om kven som klarar å spare mest energi og har dei beste tipsa til korleis bli betre på Enøk.

 
Godt år i 2011
(28.03.2012)

Møreforsking hadde et bra år i 2011 målt både i aktivitetsnivå og økonomiske resultat. Vi hadde bra vekst i oppdragsmengda frå den regionale marknaden, både frå næringslivet og offentleg sektor. Vi auka bemanninga med to årsverk, og det er no til saman 57 tilsette i Møreforsking, fordelt på avdelingane i Volda, Ålesund og dotterselskapet Møreforsking Molde AS.

 
Kva skal eg bli? Evaluering av Karrieredagane i Møre og Romsdal
(28.03.2012)

Karrieredagane er eitt av fleire karriererettleiingstiltak retta mot ungdom i fylket. I samband med Karrieredagane er det arrangement i fire regionar, som er Nordmøre, Romsdal, Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre.

 
Forskning på reservoarer for laksevirus
(26.03.2012)

Møreforsking Marin i Ålesund er prosjektleder i et stort forskningsprosjekt om virus på oppdrettslaks i samarbeid med Høgskolen i Ålesund og Patogen Analyse.

 
Marin Samhandlingsarena 27. mars 2012
(07.03.2012)

"Hvem er morgendagens vinner i sjømatnæringen?"

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke,
Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena.

 
Innspill til HAV 21
(06.03.2012)

De marine næringene er svært viktige for verdiskaping og sysselsetting Norge, og har stort potensial for ytterligere vekst. Det finnes imidlertid ingen samlet strategi for framtidig marin kunnskapsutvikling og forskning. Gjennom Hav21 er sjømatnæringen, forvaltningen og kunnskapsmiljøene invitert til å komme med sine innspill og anbefalinger til framtidig strategier for marin forskning. Møreforsking og Høgskolen i Ålesund har i fellesskap laget et slik innspill til HAV 21.

 
Praksisstudent ved Møreforsking Volda
(05.03.2012)

HVO-student Håvard Langnes (20) frå Ålesund har praksisopphald ved Møreforsking Volda våren 2012.

 
Ny rapport: Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk
(17.02.2012)

Målsetningen i prosjektet har vært å utvikle nye emballasjeløsninger for filetprodukter av oppdrettstorsk som ivaretar kvalitet og forlenger holdbarheten.

 
Ny rapport: Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune
(10.02.2012)

Som del av Prosjekt Arena og Aktivitet har Møreforsking Volda utredet fremtidig fritidstilbud til ungdom i Ålesund kommune.

 
Kortreist mat på fleire fat?
(06.02.2012)

Satsing på kortreist mat gir konkurransefortrinn gjennom at hotella skil seg ut, gir faglege utfordringar på kjøkkenet og betre utnytting av eigen kapasitet. Møreforsking Volda har med finansiering frå Regionalt Forskingsfond Midt-Norge og Innovasjon Norge sett nærare på korleis reiselivsnæringa går fram for å kunne tilby kortreist og lokal mat.

 
Mange gode råd til framtidas sjømatpolitikk
(01.02.2012)

Stort engasjement, mange deltagere og gode råd til framtidas sjømatpolitikk satte sitt preg på samrådsmøtet som fant sted på Atlanterhavsparken tirsdag 31. januar.

 
Ny forsøkslokalitet åpnet på Atlanterhavsparken
(31.01.2012)

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen stod i dag for den offisielle åpningen av Møreforsking sin nye forsøkslokalitet på Atlanterhavsparken i Ålesund.

 
Ny rapport: Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2011
(30.01.2012)

For å betre samhandlinga til Husbanken med kommunane og å betre vilkåra for vanskelegstilte på bustadmarknaden, har Husbanken Region Øst sett i verk Boligsosialt utviklingsprogram.

 
Ny rapport: Ørsta, regionen og Eiksundsambandet
(20.01.2012)

Rapporten Ørsta, regionen og Eiksundsambandet, er ei kartlegging og strategisk analyse der ein ser på situasjonen i Eiksund-regionen generelt og Ørsta spesielt.

 
Boligsosialt arbeid og planlegging II
(19.01.2012)

Kompetanseutviklingsprogram for Boligsosialt arbeid og planlegging vart gjennomført på oppdrag frå Husbanken, Region Midt-Norge. Notatet er ein oppsummering av arbeidet Møreforsking Volda har gjennomført i prosjektet saman med Husbanken, Region Midt-Norge og kommunane Molde, Steinkjer, Stjørdal og Levanger.

 
Samråd om ny sjømatmelding i Ålesund 31. januar 2012
(04.01.2012)

Regjeringen har startet arbeidet med å skrive en ny stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Hovedmålet for meldingen er å utvikle en framtidsrettet og helhetlig politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringens rolle som verdiskaper langs kysten.

 
"Inn på tunet" i kommunal tenesteproduksjon - Vestlandsfylka støttar prosjektet
(03.01.2012)

Samarbeid mellom Møreforsking Volda, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Molde om å gjennomføre studie av “Inn på tunet”- konseptet i dei tre vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

 
"Nettverksanalyse og boligsosial planlegging" - Moen Ouff med innlegg under samling for tilskotskommunar
(19.12.2011)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Husbanken Region Midt-Norge arrangerte 30. november 2011 felles nettverkssamling for kommunar som mottek tilskot til kommunalt rusarbeid og kommunar som mottek tilskot til bustadsosialt arbeid. Konferansen vart arrangert i Kristiansund.

 
“Pelagisk bunntrål”
(19.12.2011)

Kan man i trålfiske redusere drivstoff forbruket og samtidig fiske bedre? Resultatet fra det FHF støttede prosjektet “pelagisk bunntrål” tyder på at svaret er ja! Tråleren “M/S Roaldnes” har i prosjektet blant annet benyttet pelagiske tråldører i kombinasjon med ny rigging av bunntrålen for å redusere tauemotstand og samtidig øke fangstene.

 
"Når vegen skaper ein ny region" - Båtevik med innlegg under fagseminar om ferjefri E39
(30.11.2011)

Statens vegvesen og Vegdirektoratet arrangerte fredag 25.11.2011 fagseminaret "Samfunnsvirkninger av infrastruktur" om ferjefri E39. Fagseminaret vart arrangert på Gardermoen.

 
Bunnlus - Kan plagen bli en ressurs?
(18.11.2011)

Bunnlus er små bunnlevende krepsdyr som i noen områder forekommer i så store mengder at de er et problem for fiskeriene hvor de spiser opp agn og fangst i garn-, line- og teinefisket. Gjennom et prosjekt finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune har Møreforsking sett på muligheten for teinefangst av bunnlus, kjemisk karakterisering og potensiell utnyttelse av disse dyrene.

 
Ny rapport: Dei nye hendene - Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren
(15.11.2011)

Rapporten har bakgrunn i prosjektet Dei nye hendene – representerer familieinnvandring eit arbeidskraftpotensiale for helse- og omsorgssektoren?

 
Ny rapport: Dei nye hendene - Offentlig sektor sitt møte med arbeidsinnvandrere
(11.11.2011)

Rapporten Dei nye hendene – Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere ser på korleis offentleg sektor, og då særleg kommunane handterer den store mengda nye menneske som har kome til Nord-Vestlandet i løpet av dei siste åra.

 
Stor satsning på utnyttelse av restråstoff fra NVG sild
(11.11.2011)

Møreforsking Marin har i samarbeid med Fosnavaag Seafood, Grøntvedt Pelagic, Nergård og Innovasjon Norge satt i gang et 2-årig prosjekt der en skal kartlegge mulighetene for en lønnsom utnyttelse av avskjær fra NVG sild.

 
Ny rapport: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
(28.10.2011)

Møreforsking Volda - i samarbeid med ideas2evidence - har nyleg gjennomført ei utgreiing av dei regionale aktørane på Vestlandet sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling. Oppdragsgjevar har vore Distriktssenteret.

 
Velferd og kvalitet ved omsetning av levende krepsdyr.
(28.10.2011)

Møreforsking Marin har i samarbeid med, Atlanterhavsparken, Sandefisk AS, FineFish AS, Fiskcentralen AS og kreps- og hummerfiskere, satt i gang et 2-årig prosjekt der en skal se på mulighetene for langtidslagring av hummer og sjøkreps.

 
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 18. oktober 2011
(19.10.2011)

Høstens kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena ble avholdt med temaet "Økende volum av laks og hvitfisk – markedsutvikling og finansiell risiko".

 
Møreforsking Marin deltok på WEFTA-møte i Gøteborg
(10.10.2011)

I perioden 27.-30. oktober ble WEFTA 2011 gjennomført i Gøteborg i Sverige. WEFTA er en viktig internasjonal møteplass for institutter engasjert i sjømatforskning og -teknologi.

 
Marin Samhandlingsarena - "Økende volum av laks og hvitfisk – markedsutvikling og finansiell risiko"
(03.10.2011)

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena, den 18. oktober 2011 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

 
Kva skjer med Sunnmøre? Vellukka seminar i Volda i samband med Forskingsdagane 2011.
(29.09.2011)

Under "Møreforskingdagen" den 28. september 2011 vart fleire ulike problemstillingar knytt til bu- og arbeidsmarknadsregionar i endring nærare presentert og diskutert. Forskarar frå Møreforsking Volda i lag med eksterne bidragsytarar deltok på seminaret.

 
Møreforsking Volda aktivt med i Klimaseminaret under Forskingsdagane 2011.
(29.09.2011)

I samarbeid med Høgskulen i Volda arrangerte Møreforsking Volda og Energiråd AS klimaseminar 26. september i samband med Forskingsdagane 2011. Fokuset denne dagen var på ENØK-tiltak i vid forstand. Møreforsking Volda si aktive deltaking i seminaret var knytt til arbeidet med prosjektet Klimakutt Møre - iverksetting av klimaplanar på Søre Sunnmøre.

 
Resirkulering av salt: Utvidede salteforsøk
(26.09.2011)

Møreforsking Marin i samarbeid med bedrifter i saltfisk og klippfisknæringen ønsker med dette prosjektet å oppnå mer utfyllende kunnskap om hvordan gjenbruk av salt påvirker kvaliteten og utbyttet på saltet, saltfisk og klippfisk.

 
Yttredal med artikkel i Regionale trender
(23.08.2011)

Forskar Else Ragni Yttredal ved Møreforsking Volda har fått publisert artikkelen Forankring av regionale utviklingstiltak - hva er det? i tidsskriftet Regionale trender nr. 1/2011.

 
På Nebo Bjerg? Vellukka seminar i Ulsteinvik om høgt utdanna utlendingar i den maritime klynga.
(18.08.2011)

Maritimt Forum Nordvest, Mafoss og Møreforsking arrangerte onsdag 17. august 2011 eit felles seminar i Ulsteinvik om korleis høgt utdanna innvandrarar opplever møtet med den maritime klynga og med Sunnmøre.

 
Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk
(05.07.2011)

Prosjektet “Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk” finansiert av Norges Forskningsråd og Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond, er nå avsluttet. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom tre saltfisk- og klippfisk bedrifter, Møreforsking Marin og Nofima Marin.

 
Regionale aktørar sitt arbeid med bygde-og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
(04.07.2011)

Møreforsking Volda, i samarbeid med ideas2evidence, har fått oppdrag frå Distriktssenteret med å utgreie dei regionale aktørane på Vestlandet sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling.

 
"Inn på tunet" - i kommunal tenesteproduksjon - frå prosjekt til drift
(01.07.2011)

Møreforsking Volda har fått løyvd støtte frå Regionalt Forskingsfond Vestlandet til eit forprosjekt som skal sjå på implementering av "Inn på tunet" - konseptet i kommunal tenesteproduksjon.

 
Møreforsking Marin sin første forsker med professorkompetanse
(19.06.2011)

Agnes Christine Gundersen er tilkjent kompetanse som Forsker 1, som etter Møreforsking sitt stillingssystem tilsvarer professorkompetanse. Kompetansevurderingen ble foretatt av en ekstern kommisjon bestående av professorer fra Universitetet i Bergen og Aberdeen, samt Havforskningsinstituttet i Bergen. Agnes Gundersen er forskningssjef i Møreforsking Marin i Ålesund.

 
Atlanterhavsparken og Møreforsking inngår samarbeid
(16.06.2011)

Stiftelsen Atlanterhavsparken og Møreforsking Marin har inngått en langsiktig samarbeidsavtale som skal legge til rette for forskning og formidling av kunnskap om marine ressurser. Høgskolen i Ålesund deltar også i samarbeidet.

 
Møreforsking Volda engasjert i arbeidet med ny FoU-strategi for Møre og Romsdal
(10.06.2011)

Møre og Romsdal inngår i Regionale Forskningsfond Midt-Norge saman med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, og skal ha ein ny strategi for forsking og utvikling klar frå 2012. Ny strategi skal handsamast i fylkestinget i desember 2011.

 
Kommersiell utnyttelse av norsk kongsnegl
(08.06.2011)

Møreforsking Marin har i flere prosjekter arbeidet med problemstillinger knyttet til lite utnyttede arter (LUR-arter), deriblant utfordringer i fangst og omsetning av arten kongsnegl (Buccinum undatum). I tett dialog med næringsaktører både fra fangst- og foredlingssiden, samt Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), er det nå igangsatt et prosjekt som tar sikte på å studere produktegenskaper og markedsmuligheter til norsk kongsnegl. Prosjektet ledes av Møreforsking Marin.

 
Helsebringende merverdi- utnyttelse av spekk i fra vågehval
(06.06.2011)

Møreforsking Marin er prosjektkoordinator for en ny tverrfaglig satsing på totalutnyttelse av vågehval. I samarbeid med Myklebust Trading, Polargodt, Fortuna Oil og NIFES skal en se på mulighetene til å utnytte spekket til vågehvalen og utvikle en raffinert konsumolje.

 
RISS 2011 – Samfunnstrekk i Møre og Romsdal
(24.05.2011)

Gjennom ei samling fagartiklar set RISS søkjelys på tema og problemstillingar som har betyding for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Magasinet er utarbeida av Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Møreforsking AS. 2011-utgåva er no lagt fram.

 
Kommunesamanslåing Volda - Ørsta
(20.05.2011)

Møreforsking Volda og Telemarksforsking har i samarbeid sett på fordelar og ulemper ved ei kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar. Områda samfunnsutvikling, økonomi, tenesteleveranse og strategisk fusjonsprosess er omfatta av utgreiingsrapporten.

 
Kulturpendling i Møre og Romsdal
(11.05.2011)

Studien Kultur- og fritidstilbod for alle – om kulturpendlarar, fritidspendlarar og andre kulturbrukarar i Møre og Romsdal er ei kartlegging av bruken av ulike kultur- og fritidstilbod blant vaksne i Møre og Romsdal. Ein del merkesteinar blir trekte fram, men målet har først og fremst vore å fange mykje av den breidda av aktivitet som skjer i fylket i løpet av eit år.

 
Kompetansebehov i den marine næringen i Møre og Romsdal
(03.05.2011)

Studien Kompetanse- og arbeidskraftbehov i den marine næringen i Møre og Romsdal kartlegger faktisk kompetansebehov og ønsker om tilgang til kvalifisert arbeidskraft i marin næring. Studien er også en kartlegging av de forventninger næringen har til utdanningssystemet i Møre og Romsdal.

 
Uttesting av fosfat på lett- og fullsalta torsk
(04.04.2011)

Møreforsking har fått i oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) å dokumentere korleis fosfat påverkar kvaliteten på lettsalta og fullsalta torsk.

 
Marine bedrifter stadig mer innovative
(01.04.2011)

Innovasjon for å frembringe nye og bedre produkter og tjenester preger hverdagen til stadig flere bedrifter. Den marine delen av næringslivet er intet unntak. Innovasjon basert på forskning skjer innenfor hele verdikjeden, i fiske- og fangstleddet, i den mangfoldige foredlingsindustrien og i forbindelse med at produktene skal presenteres sluttbruker.

 
Tæl-prisen til Arild Hervik
(29.03.2011)

Arild Hervik mottok 24. mars Tæls hederspris for sitt engasjement i Møreforsking.

 
God kvalitet på fersk torskelever
(22.03.2011)

Fersk lever fra oppdrettstorsk har god holdbarhet som konsumprodukt i 3-4 dager, men bør hermetiseres innen to dager for å oppnå best kvalitet.

 
Maria Sandsmark med i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg
(24.02.2011)

Kongen i statsråd oppnevnte 18. februar et ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser. Bakgrunnen for ønsket om en gjennomgang, er utviklingen internasjonalt på området nytte-kostnadsanalyser etter at departementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser ble utgitt i 2000 og senere revidert i 2005.

 
Kortreist mat på fleire fat
(22.02.2011)

På kva måte går reiselivsnæringa fram for å kunne tilby kortreist og lokal mat til sine gjester.

 
Kommunesamanslåing Volda - Ørsta
(21.02.2011)

På oppdrag frå Volda og Ørsta kommunar skal Møreforsking i samarbeid med Telemarksforsking gjennomføre ei utgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing av dei to kommunane.

 
Bra gjennomslag
(31.01.2011)

Det regionale forskingsfondet for Midt-Norge har nå besluttet fordelingen av til sammen 41 millioner kroner til styrking av forskningsinnsatsen i Midt-Norge. Møreforsking deltar i 8 av de prosjektene som har fått tilsagn fra fondet.

 
Gunnar Stave nestleiar i NOKUT
(24.01.2011)

Kunnskapsdepartementet har oppnemnt nye representantar til styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, NOKUT, frå og med januar 2011. Førsteamanuensis Gunnar Stave er vald inn som nestleiar. Stave er tidligare rektor ved Høgskulen i Volda og er no avdelingsleiar ved Møreforsking Volda.

 
Samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner
(24.01.2011)

Møreforsking Volda har nå avsluttet forprosjektet om samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner. Forprosjektet er gjort i samarbeid med Muritunet AS.

 
Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram
(21.12.2010)

Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram i Husbankens Region øst. Under programsamlinga med tittelen ”Bosetting krever mer enn bolig” heldt prosjektleiar Else Ragni Yttredal innlegg basert på den første statusrapporten i prosjektet.

 
Kongens fortenestemedalje til Bjørn Stave
(17.12.2010)

Bjørn Stave, som var direktør i Møreforsking i frå 1981 til 2008, er tildelt Kongens fortenestemedalje i sølv for si innsats i Møreforsking. Medalja vart overrekt under ein seremoni på Høgskulen i Volda torsdag 16. desember av Ragnhild Aarflot Kalland, som er ordførar i Volda.

 
Lutefisk – fersk råstoff viktig for lutefisksmaken
(15.12.2010)

Møreforsking Marin i Ålesund har etter oppdrag i fra Per Stave AS på Stadtlandet sett på kvalitetsforskjeller på lutefisk laget av fersk og fryst råstoff.

 
Bygdeutvikling er risikosport
(14.12.2010)

"Evig eies kun et dårlig rykte". Bygdesamfunn som klarar seg godt, har mange uredde entreprenørar. Dette er ein av konklusjonane til forskar Geirmund Dvergsdal ved Møreforsking Volda. Dvergsdal har publisert ein kronikk i forskning.no. Kronikken har utgangspunkt i ei masteroppgåve ved Høgskulen i Volda i 2010.

 
Klimakutt Møre: iverksetting av lokale klimaplanar på Søre Sunnmøre
(13.12.2010)

Det interkommunale samarbeidet omkring klimaarbeid i kommunane held fram med oppstartssamling 26. januar.

 
Bestått forskerutdanningskurs til PhD-graden
(02.12.2010)

Forsker ved Møreforsking Volda, Marte Hanche-Dalseth, har bestått forskerutdanningskurs på 15 studiepoeng til PhD-graden i Vitenskapsteori med etikk.

 
Seminar og intervju om isgalt på Grønland
(17.11.2010)

Prosjektet "Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolæst) i Grønland" undersøker muligheten for å få komersiell utnyttelse for isgalt i Uummannaq-området på Grønland.

 
Islendingene gjør det, hvorfor ikke vi?
(12.11.2010)

På Island benyttes saltet inntil fem ganger til salting av saltfisk, hvorfor gjør ikke norsk salt- og klippfisk næringen det samme? I prosjektet ”Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk” er en i ferd med å skaffe seg dokumentasjon som kan belyse spørsmålet. I prosjektet har en sett på endringer i saltet ved forskjellige produksjonsforsøk med saltfisk og klippfisk av fersk og frossen torsk. I all hovedsak viser våre resultater at endringene i saltet etter bruk er ganske små. Analyser av saltet i forholdt jern-, kopper-, NaCl- og vanninnhold er alle innen for kravet i forskriftene. Det en imidlertid ser er at saltet endrer seg i forhold til farge og lukt, og at størrelsen på saltkrystallene endres. Det er også funnet innhold av proteiner og vannuløselige komponenter i saltet men, i små mengder. Det er heller ikke registrert kvalitetsforskjeller mellom saltfisk eller klippfisk produsert av nytt eller brukt salt.

 
"Dei nye hendene" - Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar
(18.10.2010)

Møreforsking Volda er tildelt prosjektstøtte frå Regionalt Forskningsfond (RFF), Region Vestlandet, til gjennomføring av forprosjektet "Dei nye hendene" - Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar.

 
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010
(18.10.2010)

Det fjerde kveldsseminaret i Marin Samhandlingsarena ble avholdt med temaet "Konkurransefortrinn i fiskerinæringa".

 
Møreforsking Marin deltar ved Saltfisk/klippfisk seminar Tromsø
(18.10.2010)

Onsdag 27. oktober blir det avholdt seminar for faggruppe saltfisk/klippfisk i Tromsø. Seminaret er for alle innen næringen og vil fokusere på regelverk for sjømatproduksjon i Norge og EU, der en ser på noen FoU prosjekt i forhold til dette.

 
Forskingsdagane 2010 - Vellukka seminar om samfunnstrekk i Møre og Romsdal
(13.10.2010)

Torsdag 30. september sette forskarar ved Møreforsking Volda søkelys på viktige trekk ved samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal.

 
Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010
(13.10.2010)

I dag onsdag 13. oktober arrangeres høstens samling i Marin Samhandlingsarena på Rica Parken Hotell kl. 17.30 - 21.00

 
Hvitere saltfisk og økt utbytte
(12.10.2010)

En av de viktigste kvalitetsparameterne i markedet for saltfisk, er hvitheten i fiskekjøttet.
Saltfisknæringen er derfor opptatt av metoder for å oppnå en hvitere saltfisk og samtidig øke utbytte i produksjonen. Hovedmålet med dette prosjektet er å oppnå en naturlig hvit overflate på saltfisken ved hjelp av ulike prosessteknikker. Ved å produsere hvitere saltfisk får saltfiskprodusentene styrket sin markedsposisjon og en vil kunne forvente økt pris og omsetning. Saltfisk som benyttes i klippfiskproduksjon kan også oppnå en bedre farge og dermed en generell kvalitetsheving.

 
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda
(11.10.2010)

Møreforsking Volda har fått nye medarbeidarar. Geirmund Dvergsdal og Erlend Krumsvik har i oktober byrja som forskarar ved Møreforsking Volda.

 
Møreforsking Marin deltar på WEFTA konferanse
(29.09.2010)

I perioden 4-7. oktober gjennomføres 40 th WEFTA annual meeting i Izmir i Tyrkia. Dette er en internasjonal sjømat konferanse som arrangeres årlig. Konferansen er en internasjonal møteplass for forskere som arbeider innenfor sjømatsektoren.

 
Møreforsking Marin med i forskningsprosjekt på nye smittebærere for PD, ILA og IPN
(27.09.2010)

08. september var det oppstartsmøte i Ålesund for det treårige NFR-forskningsprosjektet: ”Exploring the role of biofilm and protein-foam to reduce the spread of fish pathogens in the aquaculture industry”. Prosjektet har som mål å avklare om biofilm og proteinskum kan ha en betydning som smittebærere i akvakulturnæringen.

 
Butikken som bygdeutviklar
(22.09.2010)

I artikkelen ”Butikken som bygdeutviklar” ser forskarane Finn Ove Båtevik og Unni Aarflot på kva rolle butikken og butikkdrivarane kan ha i små samfunn, ut over det å gi tilgang til det daglege brød.

 
Markedskarakteristika og logistikkutfordringer ved offshore vindkraftutbygging
(10.09.2010)

Møreforsking Molde har på oppdrag fra Maritimt Forum Nordvest gjort en analyse av markedskarakteristika og logistikkutfordringer ved utbyggng av offshore vindkraft. Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra VRI-programmet, samt delfinansiering fra bedrifter.

 
Møreforsking Marin på flyttefot
(08.09.2010)

Møreforsking har inngått avtale med Norsk Maritimt Kompetansesenter om leie av lokaler i nybygget er under oppføring på Nørve, like i nærheten av Høgskolen i Ålesund. Med dette flytter Møreforsking på etterjulsvinteren i 2012 viksomheten fra Gangstøvika, der vi har holdt til siden starten på 1990-tallet, til Campus Ålesund.

 
RISS - Om viktige samfunnstrekk i Møre og Romsdal
(01.09.2010)

RISS er ein ny publikasjon frå Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidd i samarbeid med Møreforsking Volda. Gjennom fagartiklar kastar RISS lys over tema og problemstillingar som er avgjerande for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. RISS utfyller det årlege konjunkturbarometeret TEMP, som har fokus på utviklingstrekk i næringslivet, og FYLKESSTATISTIKK, som er ein publikasjon som samlar statistikk og trendar ved utviklinga i Møre og Romsdal på ei rekkje samfunnsområde.

 
Markedsutvikling for sporstykker av torsk
(26.08.2010)

De siste årene har det vært fokus på å øke verdiskapingen i norsk fiskerinæring. Flere bedrifter satser på fersk fisk, høyere bearbeidingsgrad og konsumentvennlige produkter. Produksjon av skinn- og beinfri loins av torsk har hatt en stor vekst og en god prisutvikling. Under loinsproduksjonen skjærer en vekk buk- og sporstykket av fileten. Loinsen utgjør 50 %, sporstykket 30 % og bukstykket 20 % av fileten. Restavskjæret fra loinsproduksjon utgjør derfor et stort utbytte.

 
Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk !
(25.08.2010)

Prosjektet "Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk" vart gjennomført ved Volda Ungdomsskule i perioden hausten 2007- våren 2010.

 
Møreforsking Marin på Norfishing 2010
(23.08.2010)

Norfishing ble i år arrangert fra 17-20 august i Trondheim og kunne feire 50-års Jubileum. Messen arrangeres annen hvert år og er en viktig møteplass for hele fiskerinæringen.

 
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
(12.07.2010)

På oppdrag fra Forskingsrådet gjennomfører Møreforsking Molde årlig empiriske undersøkelser av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av brukerstyrt forskning. Rapporten for 2008 er nå ferdig.

 
Møreforsking Marin søkjer ny kreativ medarbeidar
(24.06.2010)

Auka oppdragsmengde gjer at vi har behov for fleire hender og hovud i foredlingsgruppa. Vi arbeider med prosjekt innanfor råstoffbehandling, vidareforedling, utnytting av restråstoff og produktutvikling. Vi er spesielt interessert i personar som har kompetanse innanfor produksjonsprosessar i salt- og klippfiskindustrien.

 
Rekrutteringsutfordringer til fiskeflåten
(23.06.2010)

Mange av de som er offiserer i fiskeflåten opplever at de har et spennende og variert yrke. Likevel står næringen overfor utfordringer i forhold til rekruttering av nye offiserer. Møreforsking har på oppdrag fra Sett Sjøbein undersøkt hva som er avgjørende når offiserskadetter velger arbeidsplass etter endt fagskoleutdanning. Samtidig er det gjennomført en kartlegging av rekrutteringsstrategier i fiskebåt- og supplybåtrederier. Undersøkelsen omfatter ni fiskebåtrederier, fire supplybåtrederier og 32 ferdig utdannede personer, og er initiert av Fiskebåtredernes Forbund.

 
Møreforskarar på radio
(11.06.2010)

NRK Møre og Romsdal sender for tida ein serie der dei presenterer forskarar i fylket og tema desse arbeider med. Randi Bergem og Finn Ove Båtevik frå Møreforsking Volda er blant forskarane som du kan høyre i denne serien. I eit innslag torsdag 20. mai presenterer Randi Bergem eit forskingsarbeid, der temaet er at ungdom skal bli betre i nynorsk og tryggare nynorskbrukarar. Finn Ove Båtevik gir eit innblikk i resultat frå prosjektet "Levekår i Kristiansund" i sendinga torsdag 27. mai.

 
Industrielt agn til krabbe - 2-årig prosjekt avsluttet!
(03.06.2010)

Kan et agn basert på biprodukter fra hvitfisk gi et rimelig og effektivt industrielt agn? Kan et egnesystem gjøre krabbefiskeriet mer effektivt?

Dette har vært problemstillinger i samarbeidsprosjektet som avsluttes nå. Refa Frøystad Gruppen har vært en viktig industripartner i prosjektet i utvikling av egnesystem og Viking Kreativ har hatt ansvar for formulering av agn. Mange krabbefiskere langs kysten har deltatt i utprøving av agn og egnesystem.
Møreforsking har koordinert prosjektet og vært ansvarlig for biologiske forsøk. Havforskningsinstituttet har også bidradd med kompetanse. NFR har finansiert prosjektet i samarbeid med næringsutøverne.

 
Presentasjon av resultat fra prosjektet Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk
(03.06.2010)

Under seminaret ”Strategisk workshop Faggruppe klippfisk/saltfisk (tidligere Bacalao Forum)” ble resultatene så langt i prosjektet presentert. Prosjektet er inne i sitt siste år og det er gjort forsøk i flere bedrifter der en har benyttet brukt salt i produksjon av saltfisk og klippfisk. En har enda ikke gjort unna alt analysearbeidet, men presentasjonen viser resultatene så langt. Se link.

 
Møreforsking med i SFI-søknad
(14.05.2010)

Møreforsking er partner i et konsortie som har søkt Forskingsrådet om status som Senter for Forskingsdrevet Innovasjon (SFI). Konsortiet består av 10 bedrifter fra norsk biomarin industri og 8 forskingsmiljøer fra inn- og utland med kompetanse innen marine oljer, og ledes av Nofima.

 
Evaluering av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse
(07.05.2010)

Møreforsking har no avslutta evalueringa av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse. Evalueringa er gjennomført på vegner av Helsedirektoratet i perioden 2007 - 2010. Arbeidet er gjort i samarbeid med NIBR.

 
Klima, teknologi og brukere: innlegg under KBL Boligkonferansen
(07.05.2010)

Forskar Susanne Moen Ouff frå Møreforsking Volda holdt onsdag eit innlegg under KBL (Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd) sin årlege boligkonferanse.

 
Verdiskaping og samspill i marine næringer på Nordmøre
(25.04.2010)

Havbruksnæringen på Nordmøre har gode vekstpotensialer, dersom det utvikles gode lokale løsninger på areal, helse og miljøutfordringene. Utfordringen for de lokale bedriftene blir å beholde beslutningsmyndigheten og styrke markedsleddet. Nordmøre har videre et logistikk-knutepunkt på Bentneset i Kristiansund som kan videreutvikles. Lokale interessenter og myndigheter bør være opptatt av å tilrettelegge for videre utvikling av de marine næringene på Nordmøre ved å planlegge tilpassede utdanningstilbud. Dette er noen av konklusjonene i en ringvirkningsanalyse av de marine næringene på Nordmøre som Møreforsking Molde har laget.

 
Marin bioprospektering – Nye muligheter for gammel næring
(22.04.2010)

Marin bioprospektering er et nytt nasjonalt satsingsområde. Forskningsrådet og Innovasjon Norge, i samarbeid med Møreforsking Marin og Runde Miljøsenter, arrangerte den 24. mars et seminar på Runde hvor representanter for forskning og lokalt næringsliv var samlet for å lære mer om marin bioprospektering, og å se nærmere på de mulighetene dette området kan gi for næringslivet i Møre og Romsdal. Det ble et spennende seminar med gode innlegg og bidrag fra både fagmiljø og næringslivet.

 
Kan du påvirke holdbarheten på kokt krabbe gjennom håndtering før koking?
(15.04.2010)

Det er fokus på kvalitet i fiskerinæringa, men kan håndtering av krabbe før koking påvirke holdbarhet og kvalitet til det kokte produktet? Møreforsking Marin har i samarbeid med bedriften Søviknes AS vurdert ulik forbehandling av levende krabbe ved undersøkelse av kokt produkt. Sensoriske parametere var bedre mål for kvaliteten enn bakterievekst. Våre funn tyder ikke på at forbehandlinga hadde effekt på holdbarheten, men i et dyrevelferdsperspektiv bør håndteringen gi dyra så lite stress som mulig.

 
TV Sunnmøre lager reportasje om fiskekaker
(24.03.2010)

Under uttestingen av fiskekaker på bensinstasjon fikk vi besøk av TV Sunnmøre. Prøvesmakerne ble intervjuet om hva de syntes om fiskekaken, og om de kunne se for seg fiskekaker i disken på bensinstasjoner. Se hele reportasjen ved å klikke på lenken under.

 
Inntektsoverføringsmodell for lokale bil- og båtruter
(16.03.2010)

Møreforsking Molde har på oppdrag av Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag gjennomført en oppdatering av Utgiftsutjevningsmodell for lokale bil- og båtruter. Rapporten konsentrerer seg om kostnadsnøkkelen for lokale ruter som består av et kriteriesett hvor hvert kriterium har en fastsatt vekt. Inntektssystemet og utgiftsutjevningen er omtalt og nøkkeldata for lokale ruter og forklaringsvariable i gjeldende kostnadsnøkkel beskrives. Det reises også noen kritiske spørsmål til disse forklaringsvariablene.

 
Virkninger av framføringsusikkerhet i distriktstransporter
(14.03.2010)

På oppdrag fra Statens vegvesen, som en del av vegvesenets Etatsprogram rettet mot godstransport, har Møreforsking Molde undersøkt hvordan bedrifter og transportører påvirkes av usikkerhet og avbrudd i framføring av gods, hvilke konsekvenser dette får og hvordan bedrifter og transportører håndterer og forsøker å forebygge avbruddshendelser.

 
De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå
(12.03.2010)

Gjennom fire redigerte studentoppgaver fra videreutdanningen i aldring og eldreomsorg ved Høgskolen i Molde og en hovedoppgave fra Institutt for sosialt arbeid ved Universitetet i Trondheim, analyseres noe av teorigrunnlaget en må ha for å kunne forholde seg til gamle hjelpetrengende mennesker. Temaene omhandler forståelse, respekt og likeverdighet i hjelperelasjoner, trøstende og styrkende relasjoner i forhold til gamle med demens.

 
Fiskekaker på bensinstasjon?
(04.03.2010)

Varm fiskekake i stedet for pølse i brød? Gjennom forprosjektet ”Uttesting av fiskekaker på bensinstasjon” vil en kartlegge markedspotensialet for salg av fiskekaker som varmmat på bensinstasjoner i Ålesundsområdet. Uttestingen er et første skritt mot en fremtidig markedsintroduksjon, og vil foregå ved inntil fem bensinstasjoner. Møreforsking Marin koordinerer prosjektet, og den praktiske gjennomføringen skjer i samarbeid med AS Longvafisk.

 
Levekår i Kristiansund
(03.03.2010)

Kristiansund kommune ønskjer å ta tak i levekårsutfordringane byen står overfor. Møreforsking har gjennomført eit forprosjekt som fungerer som eit oppspel til dette arbeidet.

 
Fjerning av terrenghinder ved Kirkenes lufthavn Høybuktmoen - Samfunnsøkonomisk analyse
(01.03.2010)

På oppdrag for Avinor har Møreforsking Molde utarbeidet en samfunnsøkonomisk vurdering knyttet til fjerning av terrenghindre ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen. Resultatene viser at tiltaket ikke ser ut til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Hovedårsaken er at flyplassen også i dag kan betjene flytyper som kan gi direktetilbud til Oslo og Nord-Europa.

 
Marin Samhandling 3. mars 2010
(24.02.2010)

Ny samling Marin Samhandlingsarena 3. mars 2010 "Innovasjon og bærekraft"

 
Rekruttering til fiskeflåten
(18.02.2010)

Fiskeflåten reduseres, samtidig som båtene blir større og krever mer sertifisert personell i nøkkelposisjoner ombord. Konkurransen mellom virksomheter i næringen om kompetent arbeidskraft, og særlig nøkkelstillinger som er sertifikatpliktige, forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Når det gjelder de marine og maritime fagene har mange med fagbrev gått videre og tatt maritim utdanning med sikte på å bli offiser. Utsagn fra fagskoler og høgskoler gir grunn til å anta at svært mange av elevene som har bakgrunn fra fiskeflåten, fanges opp av konkurrerende virksomhet, i hovedsak oljerelatert virksomhet.

 
Rødmidd i klippfisk
(05.02.2010)

Saltfisk og klippfisknæringen forholder seg til forskrifter om rødmidd som er basert på forskningsresultater fra 1960 og 1970 tallet. Disse resultatene er lite relevante for dagens moderne produksjon. I dette prosjektet skal det gjennomføres nye studier av rødmidd. Arbeidet vil bidra til økt kunnskap om vekst, vekstforhold og overlevelse av rødmidd under dagens produksjon av salt- og klippfisk.

 
Ungdom og nynorsk
(29.01.2010)  
Rammevilkår for sjøtransport - ny rapport fra NyFrakt
(26.01.2010)

Målet med NyFrakt-prosjektet er å legge til rette for fornying av kystfrakteflåten, med vekt på miljøforbedring og kostnadseffektivisering. Denne delrapporten utarbeidet av Møreforsking Molde presenterer resultater fra en analyse av rammevilkårene for sjøtransport, sammenlignet med tilsvarende rammevilkår for veg- og jernbanetransport.

 
Kompetansearbeidsplassar til heile landet ?
(25.01.2010)

Regjeringa sette fredag 22. januar ned eit offentleg utval som skal greie ut tiltak for å spreie kompetansearbeidsplassar og nye statlege arbeidsplassar over heile landet. Professor Karen Helene Ulltveit Moe skal leie utvalet, som har 7 medlemmar. Roar Tobro, som er direktør i Møreforsking, er ein av desse.

 
Status for maritime næringer gjennom finanskrisen
(15.01.2010)

Året 2009 synes å bli et rimelig godt år økonomisk for den maritime klyngen i Norge, med en samlet omsetning på 105 milliarder kroner og sysselsetting på rundt 37 000 årsverk (inklusive innleie på nesten 7 000 årsverk). Utsiktene for 2010 er også bra for de fleste større verftene og utstyrsleverandørene, men mange vil i løpet av året merke følgene av svikten i ordretilgang. Dette viser Møreforsking Molde sin rapport om status for den maritime klyngen i 2009 som nå foreligger.

 
Fleire offiserar til fiskeflåten?
(29.12.2009)

Fiskeflåten opplever store utfordringar med å rekruttere og halde på arbeidskraft, ikkje minst offiserar. Behovet for sertifisert personell er aukande i næringa, sjølv om tal einingar i flåten har vore minkande. Fiskebåtrederenes Forbund har på bakgrunn av dette teke initiativ til eit forprosjekt der ein ser nærare på utfordringane knytt til det å sikre fiskerinæringa tilgang på kompetent arbeidskraft. Oppdragsgivar for arbeidet er ”Sett Sjøbein”. Møreforsking Marin og Møreforsking Volda vil samarbeide om gjennomføringa av prosjektet. Øyvind Herse (Møreforsking Marin) og Finn Ove Båtevik (Møreforsking Volda) vil vere prosjektleiarar.

 
Ordning for reduksjon av lokale klimautslipp presentert på klimatoppmøtet i København
(13.12.2009)

Et forslag fra KS om en ordning for statlige kjøp av lokale klimakutt har vakt interesse i internasjonal kommunesektor. Ordningen ble presentert på et seminar som KS arrangerte på klimatoppmøtet i København den 8.desember. Kommunene har en viktig rolle når resultatene av København-prosessen skal gjøres om til praktiske klimatiltak, fastslo statsråd og Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm på seminaret.

 
Kompetanseutvikling i Boligsosialt arbeid og planlegging
(30.11.2009)

17. og 18. november gjennomførte Møreforsking den første av i alt fem samlingar i programmet Boligsosialt arbeid og planlegging i Stjørdal. Programmet er utvikla for Husbanken region Midt, og vert gjennomført i samarbeid med fem kommunar i Møre og Romsdal og Trøndelag, i tillegg til Husbanken sjølv.

 
Reduserte klimautslipp gjennom lokale klimatiltak
(18.11.2009)

En stor del av tiltakene som må til for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser om reduksjoner i klimagassutslipp vil måtte gjennomføres innenlands. En utredning fra Civitas og Møreforsking anbefaler at staten kjøper lokale klimatiltak gjennom kommunene.

 
Nasjonal VRI-samling i Ålesund
(05.11.2009)

VRI-Programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er Forskningsrådets særskilte satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Programmet skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv.

 
Naturfag med mål og meining
(22.10.2009)

Gjennom etter- og vidareopplæringstilbodet Naturfag med mål og meining, har Høgskulen i Volda lagt opp til ei ny satsing for å styrke kompetansen til naturfagslærarane i skulen. Ordninga er no evaluert.

 
Marin Samhandlingsarena 13 Okt 2009
(07.10.2009)

Marin samhandlingsarena i Møre og Romsdal er et forum hvor aktørene i næringen kan drøfte aktuelle og felles problemstillinger.

 
"Sak og vurdering" - fra prinsipp til praksis
(04.10.2009)

Professor Arild Hervik har en omfattende karriere som sosialøkonom gjennom sitt virke som lærer, forsker og leder av en rekke offentlige utredningsutvalg. For å markere at Arild nylig fylte 60 år, arrangerte Høgskolen i Molde og Møreforsking et fagseminar med tittelen "Sak og vurdering - Arild som brobygger og formidler mellom fag og politikk".

 
Butikken - den gløymde bygdeutviklar?
(29.09.2009)

Den rolla butikken kan ha i bygdeutviklingsarbeid var eitt av tema som var teke opp under konferansen "Lokal vekstkraft utviklar bygda"

 
Dialogmøte Kristiansund
(29.09.2009)

Møreforsking arrangerte i samarbeid med Kristiansund kommune dialogmøte onsdag 23. september. Temaet var levekår.

 
Møreforskarar i internasjonalt bokprosjekt
(17.09.2009)

Forskarar frå 11 land deltek i bokprosjektet ”New modes of governance in environmental and natural resource policy. Analytical perspectives and empirical insights.”

 
Møreforsking Volda på folkehelsekonferanse i Finnmark
(17.09.2009)

Finnmark fylkeskommune arrangerte folkehelsekonferanse i Alta 2. og 3. september 2009. Møreforsking evaluerer på oppdrag for Helsedirektoratet folkehelsesatsinga i kommunar og fylke, og deltok på folkehelsekonferansen med foredrag om "Partnarskap for folkehelse".

 
Verdsarvstudium på reise
(17.09.2009)

I over to veker har studentar ved verdsarvstudiet ved Høgskulen i Volda vore på reise innover Storfjorden til Geiranger.

 
Levende reker
(15.09.2009)

Prosjektet er nå avsluttet og det viser interessante resultat. Levendefangst av reker kan åpne for nye produkter som blir lønnsomme for både rekebåter og rekefabrikker - såfremt rekene behandles riktig. Undersøkelser viser blant annet at levende reker bør lagres i maksimalt 10 grader, og med minst 70 % oksygenmetning.

 
Nyvinningen "Forskingsledelse i Nordvest" i mål
(11.09.2009)

”Er ledelse og utvikling av gode forskingsmiljø noe som krever egen skolering?” Denne utfordringen har 23 deltagere fra høyskolene og forskningsinstituttene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal arbeidet med det siste halvåret gjennom utviklingsprogrammet Forskingsledelse i Nordvest. Programmet har gått over tre samlinger og ble avsluttet i løpet av tre intense dager i full storm på Hustadvika Gjestegård forrige uka.

 
Mar-Eco utstillingen "Dypere enn lyset"
(09.09.2009)

"Dypere enn lyset" er en internasjonal vandreutstilling som tar for seg Mar-Eco prosjektet. Utstillingen er på Atlanterhavsparken i Ålesund og skal stå her fram til utgangen av desember.

 
Nasjonalt fond for lokale klimatiltak
(07.09.2009)

For at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser om utslippsreduksjoner, samt nå egne klimamål, er det behov for en rekke nye klimatiltak. En vesentlig del av slike tiltak vil ha størst effekt hvis de iverksettes og gjennomføres lokalt. Hovedstyret i KS har fremmet forslag til et nytt nasjonalt fond for klimatiltak. Forslaget er basert på en utredning i regi av Civitas og Møreforsking.

 
Foredrag frå Møreforsking Volda på bustadsosiale nettverkssamlingar
(06.09.2009)

Møre og Romsdal fylke og Husbanken Midt-Norge arrangerte 26. og 27. august 2009 bustadsosial nettverkssamling i Ulsteinvik og Molde. Nettverkssamlinga er ein arena for kunnskapsutveksling for kommunale aktørar. Møreforsking Volda leverte våren 2009 rapport om busetting av flyktningar i kommunane, og presenterte hovudtrekk frå rapporten på dei to samlingane i fylket.

 
Markedsmuligheter for kongekrabberogn
(04.09.2009)

Prosjektet er nå avsluttet og det viser interessante resultat. Over 50 restaurantene i Norge, Spania, Frankrike og Japan har testet ut kaviarprodukt laget av kongekrabberogn. Tilbakemeldingene varierer, men var stort sett positive. Potensialet vises blant annet av at topp restauranter med flere stjerner i Michelin-guiden synes dette er et godt produkt, og ønsker mer av det. Undersøkelsen viser at det er store muligheter for å lykkes med produktet.

 
Strandsnegler – en ressurs med potensial
(02.09.2009)

I prosjektet ”Strandnegl – Ressurs, høsting og marked” har Møreforsking Marin sammen med Sanden skjellprodukter sett på muligheten for å utnytte strandsnegler.

 
Møreforsking Marin på Matfestivalen 2009
(26.08.2009)

Årets Matfestival i Ålesund har startskudd onsdag 26. august, og føyer seg inn som nummer 25 i rekken. Møreforsking Marin vil under hele festivalen være å treffe på stand i Markedstelt 2, sammen med Høgskolen i Ålesund.

 
Boligsosialt arbeid og planlegging
(25.08.2009)

Møreforsking har laget et program for kompetanse- og metodeutvikling for arbeid med boligsosiale handlingsplaner. Programmet gjennomføres i fem kommuner i Romsdal og i Trøndelag, og i samarbeid med Husbanken Region Midt-Norge. Målet er å gjennomføre planprosesser som i større grad enn tidligere sikrer iverksetting av slike planer.

 
”Pelagisk bunntrål” – utvikling av en ny fiskemetode i Norge
(13.08.2009)

Roaldnes AS ønsker å ta i bruk ”pelagisk bunntrål” i fisket etter arter som tradisjonelt har blitt tatt med bunntrål. Pelagisk bunntrål er en tilpasset bunntrål som blir dratt med pelagiske tråldører. For å optimalt kunne operere en trål nær eller på bunnen med pelagiske tråldører, kreves det automatisk styring av disse. Scantrol AS utvikler nå styringssystemer til vinsj og pitch for å holde dørene i ønsket høyde over bunnen. Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond har innvilget støtte til gjennomføringen av dette prosjektet.

 
Lite attraktivt for flyktninger
(11.08.2009)

Møre og Romsdal har høy sekundærflytting av flyktninger samtidig som arbeidsmarkedet er relativt bra. "Hva er det med Møre og Romsdal som gjør at flyktninger ikke vil bo her?", spør Marte Hanche-Dalseth i en kronikk på Forskning.no

 
Fisk i farta – en pådriver for holdningsendring blant ungdom?
(05.08.2009)

Undersøkelser har påvist at ungdom spiser mindre fisk enn andre og at de foretrekker å spise andre produkter da de finner fisk og fiskemat kjedelig. Da barn og ungdom representerer et viktig marked er det viktig å forstå deres verdier og preferanser, for slik å kunne tilfredsstille deres behov. Ungdom mellom 15 og 24 år ønsker fisk på nye måter og med andre smaker enn før, og etterlyser et bedre utvalg av hurtigmat med fisk i gatekjøkkener og på bensinstasjoner.

 
Levende reker - et nytt produkt for skalldyrnæringen
(20.07.2009)

Prosjektet ”Levende reker - fra felt til mottak” er et av de nye forsøksområdene til norsk rekenæring og retter seg mot kystfisket og små og mellomstor rekebåter og mottaksanlegg. Prosjektet har gjennom grunnleggende undersøkelser og fangstforsøk belyst mulighetene for et fiskeri og leveranse av levende reker til landbaserte anlegg. Prosjektet er nå avsluttet og rapporten er tilgjengelig via Møreforsking sine hjemmesider.

 
Eit godt første driftsår
(15.07.2009)

Året 2008 var Møreforsking sitt første driftsår etter at vi endra organisering frå stiftelse til aksjeselskap. Møreforsking vaks med 25% i omsetning og 15% bemanning i 2008. Dette skuldast eit høgt aktivitetsnviå og god tilgang på oppdrag, særleg i frå næringslivet.

 
Kommunenettverk styrker evne til miljø- og samfunnsutvikling
(03.07.2009)

Nettverksarbeid har ført til økt kompetanse i kommunene. Samtidig er manglende administrativ kapasitet en svært viktig hindring i kommunenes arbeid med miljø og samfunnsutvikling.

 
Lær mer om EU-forskning
(28.06.2009)

EU sitt rammeprogram for forskning kan gi store muligheter for bedrifter og forskingsmiljø i Møre og Romsdal. Forskingsrådet inviterer til informasjonsmøte for bedrifter og forskere i Molde og Ålesund, 2. og 3. september

 
Flyktningar og medverknad i bustadsosialt arbeid og bustadsosial planlegging
(24.06.2009)

Møreforsking Volda har fått midlar til eit metodeutviklingsprosjekt, der bustadsosialt arbeid og medverknad blant flyktningar er tema. Føremålet med prosjektet er å utvikle strategiar for flyktningar sin medverknad i bustadsosialt arbeid.

 
Busetjing av flyktningar i kommunane
(09.06.2009)

Busetjing av flyktningar i kommunane er viktig arbeid. Arbeidet inneber mange utfordringar, som det å finne bustader som eignar seg, kunne gje burettleiing og arbeide tverrfagleg om bustadsosialt arbeid og planlegging. Møreforsking Volda har sett nærare på busetjing av flyktningar i kommunar i Møre og Romsdal.

 
Levekår i Kristiansund
(29.05.2009)

Kristiansund har sett i gang eit langsiktig arbeid for å betre levekåra i kommunen. Det er sett ned ei eiga arbeidsgruppe for å sjå nærare på desse spørsmåla. Som ei hjelp i arbeidet skal Møreforsking gjennomføre eit eige forprosjektet der ein ser nærare på levekåra i kommunen.

 
Klyngeanalyse av møbelbransjen
(26.05.2009)

Innovasjon Møbel er et utviklingsprogram initiert av bransjeforeningen for møbelindustrien, Norsk Industri Møbel, i samarbeid med Innovasjon Norge. For å skape en oversikt over den samlede strukturen i møbelindustrien, ble Møreforsking Molde bedt om å utforme et prosjekt for å lage en samlet oversikt over aktørene i møbelbransjen, og analysere klyngemekanismer mellom disse aktørene.

 
Klimaplanprosjektet er avslutta
(25.05.2009)

Etter to års arbeid er Klimaplanprosjektet avslutta. Gjennom prosjektet har fleire aktørar samarbeidd om eit konsept for interkommunalt klimaplanarbeid, og ni kommunar på Søre Sunnmøre og Nordfjord har fått utarbeidd kommunedelplan for klima.

 
Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal
(20.05.2009)

Arbeidet med å sikre rekruttering og busetjing har høg prioritert frå Møre og Romsdal fylke. "Move to MoRe" er eit 3-årig prosjekt som skal koordinere og styrkje arbeidet med rekruttering og tilflytting.

 
Første debattmøte i Marin samhandlingsarena
(15.05.2009)

Torsdag 14.mai 2009 ble det første seminaret i den nyoppstartede samhandlingsarenaen for den marine næringen i Møre og Romsdal arrangert på Rica Parken hotell i Ålesund. Arrangørene av arenaen er Møre og Romsdal fylke, Innovasjon Norge, Nofima, Forskningsrådet og Møreforsking. Tanken bak samlingen var å opprette en møteplass for den marine næringen i M og R, hvor ulike felles tema og problemstillinger kan drøftes. Planen er å arrangere to årlige samlinger.

 
Frå særvilkår til økonomisk sjølvstende - kva føringar legg skulen?
(13.05.2009)

Det er publisert ein ny artikkel basert på dei tre prosjekta "Reform 94 – særskilt tilrettelagd opplæring", "Vaksenliv på særvilkår? Vegen ut i samfunnet for elevar med særskild tilrettelegging i vidaregåande" og "Unge vaksne".

 
Undervisningsmateriell om fangstbehandling
(05.05.2009)

Har du hørt om spåmannsbein og søtfisken eller lurer du på hvorfor torsk som skal saltes og tørkes skal rundkuttes? Eller vil du vite hvorfor seien skal sløyes annerledes enn hysa? Vet du svarene har du sikkert nok kunnskap til å produsere fisk av god kvalitet, vet du det ikke har du nå muligheter for å lære det i et nytt undervisningsmateriell.

 
Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolest) i Grønland
(04.05.2009)

I Uummannaq-området på Grønland fanges det isgalt i forbindelse med fisket etter blåkveite. Fangsten foregår på isen om vinteren og fra båter om sommeren. Man har ikke oversikt over det faktiske omfanget av det som fanges eller hvor stor forekomsten av isgalt er. Imidlertid rapporterer fiskerne at mengden er av en slik karakter at det vil kunne være interessant å utnytte isgalt.

 
Startskudd for Forskningsledelse i Nordvest
(26.04.2009)

Forrige uke startet 24 spente og forventningsfulle forskere fra høyskolene og forskningsinstituttene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal på et lederutviklingsløp som er unikt i Norge. De møttes til den første av tre samlinger i utviklingsprogrammet ”Forskningsledelse i Nordvest”.

 
Vellukka avsluttande samling i klimaplanprosjektet
(24.04.2009)

I vel eitt år har ni kommunar på Søre Sunnmøre og i Nordfjord saman utvika lokale klimaplanar. 22. april vart det siste seminaret i prosjektet arrangert i Volda. Her retta vi fokus mot arbeidet kommunane no står overfor; å sette tiltaka frå planane ut i livet.

 
Snart 20 år med prøvetaking gir viktig informasjon til bestandsevaluering
(17.04.2009)

Siden 1990 har Møreforsking Marin tatt prøver av en rekke fiskearter fangstet langs Mørekysten, data som blir brukt av Havforskingsinstituttet blandt annet til bestandsevaluering.

 
Isgalt fra teine til bord
(06.04.2009)

Isgalt er blant de lite utnyttede bestandene langs norskekysten og har et antatt stort potensial. Isgalten er utbredd langs norskekysten og opp mot Svalbard og finnes ved De Britiske øyer, Færøyene, Island, Grønland og ved østkysten av Canada.

 
Møreforsking inn som partner i Kom trainee
(03.04.2009)

Møreforsking styrker ytterligere sin aktivitet og tilstedeværelse på Nordmøre og har fra 2009 gått inn som partner i Kom trainee, en traineeordning bestående av 21 medlemsbedrifter på Nordmøre. Første trainee hos Møreforsking er Hanne Solvang Felberg som begynner i mai 2010.

 
Nytt prosjekt om klimafond
(02.04.2009)

Møreforsking har i samarbeid med Civitas AS fått i oppdrag frå KS å greie ut behovet og innretninga på eit nasjonalt fond for lokale klimatiltak i lys av erfaringar med det svenske fondet Klimp, men tilpasset norske forhold.

 
Bunnlus – lusa alle vil spise?
(31.03.2009)

Lus høres kanskje ikke så appetittlig ut, men bunnlus kan kanskje inneholde stoffer som viser seg å være interessante som bl.a. høyverdige komponenter til bruk i kosttilskudd.

 
Samarbeider om forsking kring innovasjon
(30.03.2009)

Dei fire vestlandsfylka, ved forskingsinstitutta Vestlandsforsking, SNF, IRIS og Møreforsking, har foreina krefter i eit nytt forskingsprosjekt støtta av Forskingsrådet. Prosjektet ser nærare på spørsmålet: Er det mogleg å styre innovasjon?

 
Røde buker på klippfisk
(17.03.2009)  
Bustadsosial planlegging
(16.03.2009)

Bustadsosial planlegging er eit satsingsfelt for Husbanken. Mellom anna er det fokus på korleis kommunane kan arbeide for å få gode bustadsosiale handlingsplanar.

 
Avkastning av brukerstyrt forsking
(15.03.2009)

Langsiktige målinger har vist at investeringer i brukerstyrt FoU (BIP-prosjekter) gir stor privatøkonomisk avkastning for et fåtall bedrifter. Møreforsking Molde har gjennomført empiriske undersøkelser av resultatene av brukerstyrte innovasjonsprosjekter som har fått støtte fra Forskningsrådet i perioden 1999-2007, og resultatene fra de nyeste undersøkelse er nå klare. Rapporten viser at optimismen var svært stor i 2007, men at den i 2008 er lav og lavere enn i 2003.

 
Kongsnegl kan gi vekst langs kysten
(03.03.2009)

Kongsnegl er utbreidd i kystnære områder langs heile norskekysten. Arten har vore lite utnytta, men enkelte har starta fiske og produksjon. Næringsutviklinga er i startfasa og lønsemda er framleis usikker. Møreforsking Marin fekk i oppdrag frå LUR-programmet å evaluere FoU arbeidet som er utført for kongsnegl og kome med forslag til den vidare satsinga. Arbeidet har vist at det er lagt ned ein stor innsats for å utvikle kongsneglnæringa. Ressursen finnast, produktet synes lovande og det eksisterer marknadar. Til tross for dette er det mykje usikkerheit og næringa treng framleis målretta FoU satsing for å kunne bli lønsam.

 
Møreforsking deltek i den fleirkulturelle debatten
(02.03.2009)

Det har dei siste ukene vore eit sterkt fokus på ulike flerkulturelle problemstillingar i den norske samfunnsdebatten. Kjønnsbasert abort er ei av sakene som har vore på dagsorden.

 
Nye analyser fra NyFrakt
(25.02.2009)

To nye rapporter med analyse av kystfrakteflåten, havner og varestrømmer foreligger fra Møreforsking Molde.

 
Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk
(16.02.2009)

Det benyttes betydelige mengder salt ved produksjon av saltfisk og klippfisk. En beregning viser at det i næringen benyttes rundt 180 000 tonn salt tilsvarende en verdi på om lag 120 millioner kroner i året. Kan denne kostnaden reduseres ved å benytte saltet flere ganger og er brukt salt egnet til produksjon av saltfisk og klippfisk? Dette er et av spørsmålene vi prøver å besvare i prosjektet ”Resirkulering av salt ved produksjon av saltfisk og klippfisk,” som startet våren 2008 og vil avsluttes i desember 2010.

 
Betre folkehelse gjennom partnarskap og planlegging?
(13.02.2009)

Partnarskap for folkehelse og Helse i plan er to verkemiddel eller arbeidsmetodar, som vert brukte i satsinga på å fremje folkehelse.

 
Klimakampen 2009 er avslutta
(12.02.2009)

Vinnarane i Klimakampen 2009 er kåra! Etter "photo-finish" gjekk Bergslia og Hauemarkja barnahagar av med sigeren.

 
Møreforsking-prosjekt med nasjonal interesse
(12.02.2009)

Møreforsking Volda sitt prosjekt om rekruttering til Stranda vidaregåande skule og spekematprodusentane på Stranda har vakt interesse utanfor fylket sine grenser.

 
Nesten alle veger fører....
(06.02.2009)

.... til betre forvaltning

Ny rapport: Møreforsking har samanlikna ulike måtar å betre behandlinga av søknader knytt til akvakultur. Av undersøkinga ser det ut til at samordning er vegen å gå, men gjennom innføring av den nye forvaltningsreforma vert i staden eit nytt ledd i saksbehandlinga innført – fylkeskommunen.

 
Når smak er viktig
(05.02.2009)

Daglig benytter vi sansene våre når vi spiser og drikker. Smak, lukt og utseende har minst like stor betydning som det faktiske næringsinnholdet når vi gjør våre produktvalg. Sensorisk analyse er bruk av sansene, satt i system. Møreforsking Marin og Høgskolen i Ålesund skal gjennom et samarbeidsprosjekt se på muligheten for økt verdiskapningen i den regionale marine næringen, ved å tilby kompetanse innen sensorisk analyse. Dette kan være med på å øke produktkvaliteten og bedre produktutviklingsprosessene i bedriftene.

 
Assistanse til endring i levevanar
(03.02.2009)

Helsedirektoratet ønskjer å få i gang eit heilt nytt tilbod i kommunane, som på ein lettvint måte legg til rette for endring i levevanar. Møreforsking sluttførte hausten 2008 ei evaluering av prøveordninga som ligg til grunn for framlegget.

 
Vannkraft og laks i Aura
(30.01.2009)

Møreforsking Molde har nylig lagt fram en samfunnskonomisk analyse av en reetablering av laksestammen i Aura og konsekvenser for energiproduksjon.

 
Kråkebollerogn – en ny delikatesse!
(29.01.2009)

Kråkebollerogn er et ettertraktet og eksklusivt produkt som i dag er et av de best betalte sjømatproduktene. Bedriften Scan Aqua i Hammerfest er den første norske produsenten av oppfôrede kråkeboller. Kråkebollerogna er et svært skjørt produkt som er sårbar for håndtering, transport og tradisjonell frysing. Det er derfor en utfordring å levere kvalitetsprodukter til markedet. I et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Scan Aqua, MMC Kulde og Møreforsking skal CAS fryseteknologi testes på produktet. Kan denne teknologien optimalisere kvaliteten og forenkle transporten til markedet? Om en lykkes kan denne teknologien gi norsk kråkebollerogn et fortrinn i markedet.

 
Norske kamskjell - En verdensmester verdig.
(29.01.2009)

Møreforsking vil gjerne gratulere Geir Skeie (28) fra Fitjar som tok gull under det prestisjetunge Bocuse d'Or denne uken. Og det med ingredienser fra eget hjemland. Sammen med torsk og reker var norske kamskjell fra Seashell AS på Frøya en av hovedingrediensene som kokkene fra 24 land fikk bryne seg på. Møreforsking samarbeider med Seashell for å la flere enn kresne kokkeganer få en bit av denne delikatessen.

 
Folkemøte om klimaplan
(27.01.2009)

I Klimaplanprosjektet skal vi gjennomføre til saman seks folkemøte, og er no komne halvvegs.

 
Innovasjon i offentlig sektor?
(19.01.2009)

”Det skjer både flere og mer avanserte innovasjoner i offentlig sektor enn i næringslivet”! Dette var en av spissformuleringene som ble brukt på et idèseminar i regi av Forskningsrådet og Møreforsking på Høgskolen i Molde sist torsdag.

 
Investeringer i kraftmarkedet i Midt-Norge
(16.01.2009)

Dette er den tredje og siste delrapporten utarbeidet i prosjektet "Utfordringer ved økt energibehov i en region med betydelig kraftunderskudd" finansiert av Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge. Tema er regional forsyningssikkerhet og offentlig inngripen. Rapporten diskuterer regulatoriske tiltak i Midt-Norge, bruken av samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsvurderinger som beslutningsverktøy for investeringsprosjekt, samt forslag til mulige utvidelser for bedre å sikre en samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av det regionale kraftmarkedet.

 
Møreforsking med ny profil
(15.01.2009)

"Forandring fryder" - det gjeld både for oss og for brukarane våre. Møreforsking har det siste året vore gjennom viktige administrative endringar. Som følgje av dette, har vi også laga ein ny grafisk profil og nye heimesider. Vi håper at vår nye profil fell i smak.

 
Barnehagane konkurrerer
(14.01.2009)

I samband med sluttføringa av klimaplanar for ni kommunar på Sunnmøre og i Nordfjord blir det no arbeidd for å skape engasjement kring planane og miljøarbeid generelt.

 
Over 60 bedrifter satser på FOU
(14.01.2009)

Maritime og marine næringer er de viktigste bærebjelkene for sysselsetting og verdiskaping på Nordvestlandet. Næringene møter samtidig nå nye utfordringer som følge av finanskrise og svakere internasjonale markeder. I en slik situasjonen må bedriftene tenke nytt, og det gjør de. Siden høsten 2007 har over 60 bedrifter arbeidet med egne forsknings- og utviklingsbehov i regi av VRI Møre og Romsdal.

 
SOR – for menneske med psykisk utviklingshemming
(14.01.2009)

Samordningsrådet for arbeid for menneske med psykisk utviklingshemming (SOR) vart stifta i 1951. Hovudmåla til stiftinga er å fokusere på rettar, levekår og tenester for menneske med psykisk utviklingshemming, skape grunnlag for faglege og sosialpolitiske debattar og vere eit aktivt forum for informasjon, debatt, og idèskaping i spørsmål som gjeld levekår og livskvalitet for menneske med psykisk utviklingshemming

 
Møreforsking Volda i media
(13.01.2009)

Rett før jul i 2008 avslutta Møreforsking Volda rapporten "To speke or not to speke". Oppdragsgjevarane var spekematprodusentane Tind spekevarer, Ole Ringdal as, Stranda Spekemat, Stranda kommune og Matfag ved Stranda vidaregåande skule.

 
Forskningsledelse i Nordvest
(12.01.2009)

Motiverte og dyktige forskningsledere er viktige ressurspersoner for å videreutvikle forskningen og bygge slagkraftige forskningsmiljøer, så også på Nordvestlandet. Dette ønsker Møreforsking å gjøre noe med.

 
Robert Wolff leder Omegaland
(11.01.2009)

Ålesund Kunnskapspark AS har ansatt Robert Wolff som prosjektleder i Omegaland, og Robert starter opp nå i januar.

 
Busetjing av flyktningar i kommunane
(10.01.2009)

Flyktningar er ei utsett gruppe som ofte møter utfordringar i bustadmarknaden. På oppdrag for Husbanken er Møreforsking i gang med eit prosjekt der formålet er å identifisere gode busettingsstrategiar i kommunane. Møre og Romsdal har høg sekundærflytting, samstundes som arbeidsmarknaden er god - det gjer at vi har valt å sjå nærare på korleis kommunane i Møre og Romsdal jobbar med bustadsosiale problemstilligar når dei buset flyktningar.

 
Anbud i fylkeskommunale båtruter
(05.01.2009)

På oppdrag for Rederienes Landsforening har Møreforsking Molde sett på om dagens praksis knyttet til anbud for lokale båtruter ivaretar hensynet til rettferdig konkurranse. Vi har også sett på om dagens praksis er i tråd med konkurranselovgivningen og om den møter de krav som bør kunne stilles ut fra etablert teori på området.

 
Konsekvenser av nytt takstsystem for Oslo og Akershus
(05.01.2009)

På oppdrag for Ruter AS har Møreforsking Molde sett på mulighetene for å forenkle takstsystemet i Oslo- og Akershusregionen, med stort sett opprettholdte inntekter og uforandrede eller flere reiser gjennom analyse av ulike alternative takststrukturer. Analysen viser at det er gode muligheter for vesentlig forenkling av takstsystemet uten tap av inntekter og med en meget liten reduksjon av antall reiser. Eller tvert om, å få flere reiser med et meget lite tap av inntekter.

 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook