• Velferdsforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Nyheiter arkiv
Møreforsking + kommunene = klimavinnere!
(14.03.2014)

Møreforsking har siden 2008 jobbet sammen med kommunene på Søre Sunnmøre om klimaplanlegging og gjennomføring av tiltak i de kommunale klimaplanene

 
Suksesskriterier for planlegging og forankring
(03.03.2014)

På Husbanken si programkommunesamling i Trondheim nyleg var Møreforskar Susanne Moen Ouff ein av foredragshaldarane.

 
Jobb og hjarte styrer
(18.02.2014)

Møreforskar Gro Marit Grimsrud har forska på flyttemønster i Nord-Gudbrandsdal, og slår fast at ungdom flyttar ut for å ta utdanning. Etterpå er det tilfeldig kvar dei hamnar.

 
Bill. mrk. "Interessant kompetansemiljø"
(10.02.2014)

Møreforskar Finn Ove Båtevik skriv i ein kronikk i Sunnmørsposten om korleis bedriftene og regionen skal hente kloke hovud.

 
Samling i Plannettverka i Møre og Romsdal
(10.02.2014)

Arbeidsinnvandring var hovudtema då Plannettverka i Møre og Romsdal samla seg i slutten av januar

 
Ny rapport: Eit heilskapleg tilbod
(28.01.2014)

Rapporten er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved BRISK kompetansesenter

 
Ny Møreforskar
(15.01.2014)

Marte Fanneløb Giskeødegård tek til som forskar hos Møreforsking i dag. Marte har master og PhD i Sosialantropologi frå NTNU, spesialisert på organisasjon og arbeidsliv.

 
Det skjer i Møreforsking
(14.01.2014)

Nytt år, nye mulegheiter. Hos Møreforsking står det mykje spennande på plakaten.

 
Indikatorverktøy for Møre og Romsdal fylkeskommune
(09.12.2013)

For å vurdere måloppnåinga av Fylkesplan 2013-2016 har Møreforsking utarbeida eit indikatorverktøy for Møre og Romsdal fylkeskommune

 
Grøn fjord konferansen 2014 i Geiranger
(28.11.2013)

22.-23. januar 2014 blir den fyrste Grøn fjord konferansen arrangert i Geiranger.

 
Bygdeforskingsdagen: Ny mobilitet for bygdene
(08.11.2013)

To forskarar frå Møreforsking deltok på Bygdeforskingsdagen 4. og 5. november, med kvar sitt innlegg om flyttemønster. Mobiliteten på bygdene stod på timeplanen. Eit bodskap frå konferansen, og ikkje minst knytt til dei to innlegga frå Møreforsking, er at distrikta og bedriftene må bli flinkare å tenke breidde i eiga rekruttering. Nye grupper viser interesse både for arbeidstilbodet og andre kvalitetar ved distrikts-Norge. Den sterke arbeidsinnvandringa, viser at mange distriktskommunar blir opplevde som attraktive. Mange kommunar og bedrifter tenkjer likevel veldig tradisjonelt når det gjeld eige rekruttering- og tilflyttingsarbeid og har så langt utnytta potensiale for ny rekruttering dårleg.

 
Sårbare menneske - frå ungdomstid til vaksenliv
(08.11.2013)

I over 15 år har ei forskargruppe ved Høgskulen i Volda og Møreforsking arbeida med eit unikt longitudinelt forskingsprosjekt.

 
Arbeidsinnvandring styrkar Vestlandet
(25.09.2013)

På konferansen Vestlandsk Vidsyn i Ålesund vart dei fyrste resultata frå eit omfattande forskingsprosjekt om arbeidsinnvandring presentert.

 
Høg kompetanse er ein knapp ressurs
(25.09.2013)

Hovedfunna frå prosjektet "Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid" vart presentert som ein del av Forskingsdagane 2013.

 
JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar
(17.09.2013)

Liggetida på sjukehuset for dei fødande skal reduserast. I omlag eit år har alle fødekvinner i Volda og Ørsta fått heimebesøk av jordmor rett etter dei har kome heim frå sjukehuset. Prøveordninga er følgd av Møreforsking.

 
Mediefagleg utdanning gjev arbeid!
(17.09.2013)

Mediefagleg utdanning frå Høgskulen i Volda styrkar mulegheitene for relevant arbeid og blir opplevd som nyttig i arbeidsforholda.

 
Forskingsdagane 2013 i Volda
(13.09.2013)

I tida 20. til 24. september byr Forskingsdagane på eit rikhaldig program i og rundt Volda. Møreforsking stiller med foredragshaldar Finn Ove Båtevik. Han skal presentere funn frå VRI-studien omkring rekruttering av kompetansearbeidskraft til marin og maritim sektor i Møre og Romsdal.

 
Ny rapport: Rauma tiltrekk seg naturglade menneske
(28.08.2013)

Arbeidsmarknaden og sosiale tilhøve er dei to forholda som i størst grad fører til fråflytting, medan naturen, familierelasjonar og bustadtilhøve er dei viktigaste motiva for å busette seg i Rauma kommune.

 
Møreforsking set dagsorden: Er Nordfjord ein vinnarregion?
(27.08.2013)

I kveld møtest folk frå heile Nordfjord til stor valdebatt på Nordfjordeid. Toppkandidatane til stortingsvalet skal diskutere spørsmålet "Nordfjord - Ein vinnarregion for framtida?" Forskar Finn Ove Båtevik innleiar til debatten.

 
Tilflyttingsarbeid verkar for dei få
(26.08.2013)

Dei fleste kommunane i Distrikts-Noreg arbeider for å auke tilflyttinga. Rapporten «Tilflytting for enhver pris?» viser at det er få som flyttar på grunn av denne aktiviteten, og forskarane stiller spørsmål om tilflyttingsarbeidet har hatt ei for snever innretning.

 
Ny rapport: Utviklingstrekk i Nordfjord
(02.07.2013)

Møreforsking har gjort ei samfunnsanalyse for Nordfjord, og peikar på opningar og utfordringar for framtida.

 
Fagbok på engelsk om det moderne norske samfunn
(24.06.2013)

Finn Båtevik, forskar hos Møreforsking Volda, har bidrege til ei fersk lærebok på engelsk om det moderne norske samfunn.

 
Susanne Moen Ouff ny avdelingsleiar i Møreforsking Volda
(18.06.2013)

Frå 1. juli vil Moen Ouff overlappe med Gunnar Stave som går av med pensjon til hausten.

 
Ny rapport: Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar
(23.05.2013)

Seks kommunar på Sunnmøre slår seg saman for å gjere regionen meir attraktiv å bu og jobbe i. Tilflyttarar i desse kommunane som Møreforsking har snakka med, seier at enklare tilgang til naturen, fleire sosiale møteplassar og at dei blir tekne godt imot er tiltak det bør satsast på.

 
Ny rapport: Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid
(21.05.2013)

God bedriftskultur, synlege næringar og friluftsinteresser er nokre faktorar som kan gjere marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft.

 
Elisabeth Maråk Støle ny direktør
(26.04.2013)

Styret i Møreforsking AS har ansatt Elisabeth Maråk Støle som ny direktør i Møreforsking AS.

 
NRK Sogn og Fjordane med sak om skulenedlegging
(07.03.2013)

I eit innslag frå Høyanger bekreftar ungdom, lærarar og trenarar at idrettsmiljøet i bygda vil verte øydelagd om den vidaregåande skulen vert lagd ned.

 
Inn på tunet-innlegg på nettverksamling i Sør-Trøndelag
(01.03.2013)

Møreforsking heldt innlegg om moglegheitene for kommunal tenesteproduksjon på gard.

 
Kronikk om nedlegging av videregåande skular
(01.03.2013)

Les om konsekvensar av nedlegging av videregåande skular i Møreforsking sin kronikk i Sunnmørsposten.

 
To nye prosjekt om regional utvikling
(27.02.2013)

Møreforsking set i gong med eit prosjekt om bu- og flyttemotiv i Rauma og ei kartlegging av utviklingspotensialet til seks kommunar rundt Ålesund.

 
Ny rapport: Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunna.
(18.02.2013)

Verknader av slike prosessar må knytast til konkrete tilfelle av nedlegging. I Nord-Noreg og Oppland viser undersøkinga mellom anna at nedlegging av vidaregåande skular kan svekke lokal identitet ved at ungdommen flyttar på hybel og kompetansearbeidsplassar forsvinn.

 
Reportasje om Ekstremsportprosjektet i Sunnmørsposten
(17.01.2013)

Ekstremsport som ledd i bygde- og næringsutvikling slått stort opp i Sunnmørsposten.

 
Rapport om «Inn på tunet» presentert for fem departement
(15.01.2013)

I arbeidet med å lage ein nasjonal handlingsplan for «Inn på tunet» vart Møreforsking invitert til å presentere rapporten «Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon». Rapporten frå Møreforsking er den første som analyserar kommunane sin ståstad i forhold til dette tenestetilbodet.

 
Innbyding til Fjordkonferansen 20. og 21. juni 2013
(09.01.2013)

Høgskulane og andre forskingsmiljø i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal går saman om Fjordkonferansen 20. og 21. juni 2013.

 
Møreforsking startar stort prosjekt om arbeidsinnvandring til Vestlandet
(08.01.2013)

Møreforsking og fem andre institusjonar startar no eit prosjekt som skal gi grunnleggjande kunnskap om arbeidsinnvandring til Vestlandet.

 
Kronikk på forskning.no
(20.12.2012)

Møreforsking har publisert ein kronikk om Inn på tunet på forskning.no

 
Ny rapport: Ekstremsport, business og bulyst
(18.12.2012)

Ekstremsportarrangement kan bidra til at fleire vil bu på Vestlandet, utvikle reiseliv og nye verksemder. Men statusen som ekstremsportfestival kompliserer samarbeid som kan utvikle både festivalen og regionen.

 
Konsekvensar for lokalsamfunn ved nedlegging av vidaregåande skular
(10.12.2012)

Møreforsking skal på oppdrag frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune gjennomføre ei fagleg vurdering av konsekvensar nedlegging av vidaregåande skular kan få for lokalsamfunna.

 
Ny rapport: «Inn på tunet» - kvalitet og skreddarsaum i kommunale tenester
(06.12.2012)

Kommunane treng tilpassa tenestetilbod. Behovet for «ut av boksen-tenking» aukar i takt med at fleire oppgåver skal løysast med færre ressursar. Inn på tunet kan vere ein del av løysinga.

 
Interkommunal el-bilsatsing på Søre Sunnmøre
(20.11.2012)

Herøy, Ulstein, Ørsta og Volda vil gå saman for å bytte ut fossilt med fornybart brensel.

 
Familie viktigst for de som velger å bo på bygda
(19.11.2012)

Gro Marit Grimsrud ved Møreforsking Volda disputerte i Bergen på fredag 16. november 2012. Doktorgradsavhandlingen tar for seg flytting mellom by og land i Norge.

 
Meir aktivitet i Eiksund
(19.11.2012)

Etter å ha blitt knytt til fastlandet gjennom tunnelen ynskjer Eiksund å skape meir aktivitet i bygda.

 
Klimaopptatte sunnmøringar
(15.11.2012)

Kommunane på Søre Sunnmøre er på god veg til å kutte 15 % av energiforbruket sitt. På den regionale klimaplankonferansen i Molde presenterte Møreforsking og Ørsta kommune oppløftande tendensar.


 
Fjordkonferansen - ein felles fagleg møteplass for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
(24.10.2012)

Fjordkonferansen er eit fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Første konferanse skal vere på Alexandra hotell i Loen 20. - 21. juni 2013.

 
Effektar av Eiksundsambandet og Kvivsvegen
(22.10.2012)

Møreforsking set søkelyset på utvikling og endringar på Søre Sunnmøre som følgje av dei nye vegsambanda.

 
Kampen om kompetansen
(19.10.2012)

Regionalt næringsliv slit med å trekke til seg kompetanse. På RIP konferansen i Portugal førre veke presenterte Møreforsking Volda eit prosjekt om korleis distrikta kan trekke fleire folk.

 
Møreforsking er på Facebook og Twitter!
(18.10.2012)

Vi kjem til å oppdatere Facebook- og Twittersida vår med informasjon om publikasjonar, seminar, konferansar og andre hendingar ved Møreforsking i Volda og Ålesund.

 
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda
(03.10.2012)

Møreforsking Volda har fått nye medarbeidarar. Margrethe Eikrem Aarset, Anne Natvig og Gro Marit Grimsrud har i haust byrja som forskarar ved Møreforsking Volda.

 
FoU-prisen 2012 ved Høgskulen i Volda til professor Jørgen Amdam
(19.09.2012)

Professor Jørgen Amdam vart tildelt Forskings- og utviklingsprisen for 2012. Amdam vart tildelt prisen for sin svært store forskingsinnsats gjennom fleire år, på høgt nasjonalt og internasjonalt nivå.

 
Innvandrarar som ny ressurs i offentleg sektor
(04.09.2012)

Kronikken Innvandrere som ny ressurs i offentlig sektor av forskar Marte Hanche-Olsen, Møreforsking Volda, vart nyleg publisert i Sunnmørsposten.

 
Båtevik og Yttredal med artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift
(29.08.2012)

Forskarane Finn Ove Båtevik og Else Ragni Yttredal ved Møreforsking Volda har nyleg fått publisert artikkelen "Continuity and change in path-dependent regional policy development: The regional implementation of the Norwegian VRI programme" i Norsk Geografisk Tidsskrift.

 
"Kven kan spare mest?" - Små tiltak gjev stor effekt
(19.06.2012)

Enøk- konkurransen “Kven kan spare mest?” er avslutta, og resultatet frå alle klassane er klart. 300 elevar frå 15 klassar har gjort ein kjempeflott innsats for miljøet og for å spare energi. Alle som har delteke har også bidrege til at Enøk har fått meir fokus blant folk flest, og vi trur også at denne uhøgtidlege konkurransen har vist at sjølv små sparetiltak som kvar og ein av oss kan gjere utan “dramatiske” omleggingar, har effekt.

 
Forsker fram bedre tjenester
(15.06.2012)

Randi Bergem, Møreforsking Volda, og Kari Backmann, Møreforsking Molde, er to nye kompetansemeklere i Møre og Romsdal som skal hjelpe kommuner og helseforetak til å forbedre tjenestene til publikum.

 
RISS 2012 - Om regional vekstkraft
(12.06.2012)

Gjennom ei samling fagartiklar set RISS 2012 søkjelys på tema og problemstillingar som har betyding for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Magasinet er utarbeidd av Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Møreforsking AS.

 
Forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor - Møreforsking Volda med fleire søknader til Regionalt Forskingsfond Midt-Norge
(03.05.2012)

Møreforsking Volda har den seinare tida arbeidd med søknader retta mot forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor.

 
Kven klarar å spare mest?
(23.04.2012)

Ein uhøgtidleg konkurranse i fem veker mellom 6. klassane på Søre Sunnmøre og i Hornindal om kven som klarar å spare mest energi og har dei beste tipsa til korleis bli betre på Enøk.

 
Kva skal eg bli? Evaluering av Karrieredagane i Møre og Romsdal
(28.03.2012)

Karrieredagane er eitt av fleire karriererettleiingstiltak retta mot ungdom i fylket. I samband med Karrieredagane er det arrangement i fire regionar, som er Nordmøre, Romsdal, Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre.

 
Praksisstudent ved Møreforsking Volda
(05.03.2012)

HVO-student Håvard Langnes (20) frå Ålesund har praksisopphald ved Møreforsking Volda våren 2012.

 
Ny rapport: Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune
(10.02.2012)

Som del av Prosjekt Arena og Aktivitet har Møreforsking Volda utredet fremtidig fritidstilbud til ungdom i Ålesund kommune.

 
Ny rapport: Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2011
(30.01.2012)

For å betre samhandlinga til Husbanken med kommunane og å betre vilkåra for vanskelegstilte på bustadmarknaden, har Husbanken Region Øst sett i verk Boligsosialt utviklingsprogram.

 
Boligsosialt arbeid og planlegging II
(19.01.2012)

Kompetanseutviklingsprogram for Boligsosialt arbeid og planlegging vart gjennomført på oppdrag frå Husbanken, Region Midt-Norge. Notatet er ein oppsummering av arbeidet Møreforsking Volda har gjennomført i prosjektet saman med Husbanken, Region Midt-Norge og kommunane Molde, Steinkjer, Stjørdal og Levanger.

 
"Nettverksanalyse og boligsosial planlegging" - Moen Ouff med innlegg under samling for tilskotskommunar
(19.12.2011)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Husbanken Region Midt-Norge arrangerte 30. november 2011 felles nettverkssamling for kommunar som mottek tilskot til kommunalt rusarbeid og kommunar som mottek tilskot til bustadsosialt arbeid. Konferansen vart arrangert i Kristiansund.

 
Ny rapport: Dei nye hendene - Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren
(15.11.2011)

Rapporten har bakgrunn i prosjektet Dei nye hendene – representerer familieinnvandring eit arbeidskraftpotensiale for helse- og omsorgssektoren?

 
Ny rapport: Dei nye hendene - Offentlig sektor sitt møte med arbeidsinnvandrere
(11.11.2011)

Rapporten Dei nye hendene – Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere ser på korleis offentleg sektor, og då særleg kommunane handterer den store mengda nye menneske som har kome til Nord-Vestlandet i løpet av dei siste åra.

 
Bra gjennomslag
(31.01.2011)

Det regionale forskingsfondet for Midt-Norge har nå besluttet fordelingen av til sammen 41 millioner kroner til styrking av forskningsinnsatsen i Midt-Norge. Møreforsking deltar i 8 av de prosjektene som har fått tilsagn fra fondet.

 
Gunnar Stave nestleiar i NOKUT
(24.01.2011)

Kunnskapsdepartementet har oppnemnt nye representantar til styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, NOKUT, frå og med januar 2011. Førsteamanuensis Gunnar Stave er vald inn som nestleiar. Stave er tidligare rektor ved Høgskulen i Volda og er no avdelingsleiar ved Møreforsking Volda.

 
Samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner
(24.01.2011)

Møreforsking Volda har nå avsluttet forprosjektet om samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner. Forprosjektet er gjort i samarbeid med Muritunet AS.

 
Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram
(21.12.2010)

Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram i Husbankens Region øst. Under programsamlinga med tittelen ”Bosetting krever mer enn bolig” heldt prosjektleiar Else Ragni Yttredal innlegg basert på den første statusrapporten i prosjektet.

 
Bestått forskerutdanningskurs til PhD-graden
(02.12.2010)

Forsker ved Møreforsking Volda, Marte Hanche-Dalseth, har bestått forskerutdanningskurs på 15 studiepoeng til PhD-graden i Vitenskapsteori med etikk.

 
"Dei nye hendene" - Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar
(18.10.2010)

Møreforsking Volda er tildelt prosjektstøtte frå Regionalt Forskningsfond (RFF), Region Vestlandet, til gjennomføring av forprosjektet "Dei nye hendene" - Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar.

 
Forskingsdagane 2010 - Vellukka seminar om samfunnstrekk i Møre og Romsdal
(13.10.2010)

Torsdag 30. september sette forskarar ved Møreforsking Volda søkelys på viktige trekk ved samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal.

 
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda
(11.10.2010)

Møreforsking Volda har fått nye medarbeidarar. Geirmund Dvergsdal og Erlend Krumsvik har i oktober byrja som forskarar ved Møreforsking Volda.

 
Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk !
(25.08.2010)

Prosjektet "Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk" vart gjennomført ved Volda Ungdomsskule i perioden hausten 2007- våren 2010.

 
Møreforskarar på radio
(11.06.2010)

NRK Møre og Romsdal sender for tida ein serie der dei presenterer forskarar i fylket og tema desse arbeider med. Randi Bergem og Finn Ove Båtevik frå Møreforsking Volda er blant forskarane som du kan høyre i denne serien. I eit innslag torsdag 20. mai presenterer Randi Bergem eit forskingsarbeid, der temaet er at ungdom skal bli betre i nynorsk og tryggare nynorskbrukarar. Finn Ove Båtevik gir eit innblikk i resultat frå prosjektet "Levekår i Kristiansund" i sendinga torsdag 27. mai.

 
Evaluering av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse
(07.05.2010)

Møreforsking har no avslutta evalueringa av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse. Evalueringa er gjennomført på vegner av Helsedirektoratet i perioden 2007 - 2010. Arbeidet er gjort i samarbeid med NIBR.

 
Klima, teknologi og brukere: innlegg under KBL Boligkonferansen
(07.05.2010)

Forskar Susanne Moen Ouff frå Møreforsking Volda holdt onsdag eit innlegg under KBL (Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd) sin årlege boligkonferanse.

 
Levekår i Kristiansund
(03.03.2010)

Kristiansund kommune ønskjer å ta tak i levekårsutfordringane byen står overfor. Møreforsking har gjennomført eit forprosjekt som fungerer som eit oppspel til dette arbeidet.

 
Ungdom og nynorsk
(29.01.2010)  
Kompetanseutvikling i Boligsosialt arbeid og planlegging
(30.11.2009)

17. og 18. november gjennomførte Møreforsking den første av i alt fem samlingar i programmet Boligsosialt arbeid og planlegging i Stjørdal. Programmet er utvikla for Husbanken region Midt, og vert gjennomført i samarbeid med fem kommunar i Møre og Romsdal og Trøndelag, i tillegg til Husbanken sjølv.

 
Naturfag med mål og meining
(22.10.2009)

Gjennom etter- og vidareopplæringstilbodet Naturfag med mål og meining, har Høgskulen i Volda lagt opp til ei ny satsing for å styrke kompetansen til naturfagslærarane i skulen. Ordninga er no evaluert.

 
Dialogmøte Kristiansund
(29.09.2009)

Møreforsking arrangerte i samarbeid med Kristiansund kommune dialogmøte onsdag 23. september. Temaet var levekår.

 
Møreforsking Volda på folkehelsekonferanse i Finnmark
(17.09.2009)

Finnmark fylkeskommune arrangerte folkehelsekonferanse i Alta 2. og 3. september 2009. Møreforsking evaluerer på oppdrag for Helsedirektoratet folkehelsesatsinga i kommunar og fylke, og deltok på folkehelsekonferansen med foredrag om "Partnarskap for folkehelse".

 
Foredrag frå Møreforsking Volda på bustadsosiale nettverkssamlingar
(06.09.2009)

Møre og Romsdal fylke og Husbanken Midt-Norge arrangerte 26. og 27. august 2009 bustadsosial nettverkssamling i Ulsteinvik og Molde. Nettverkssamlinga er ein arena for kunnskapsutveksling for kommunale aktørar. Møreforsking Volda leverte våren 2009 rapport om busetting av flyktningar i kommunane, og presenterte hovudtrekk frå rapporten på dei to samlingane i fylket.

 
Boligsosialt arbeid og planlegging
(25.08.2009)

Møreforsking har laget et program for kompetanse- og metodeutvikling for arbeid med boligsosiale handlingsplaner. Programmet gjennomføres i fem kommuner i Romsdal og i Trøndelag, og i samarbeid med Husbanken Region Midt-Norge. Målet er å gjennomføre planprosesser som i større grad enn tidligere sikrer iverksetting av slike planer.

 
Lite attraktivt for flyktninger
(11.08.2009)

Møre og Romsdal har høy sekundærflytting av flyktninger samtidig som arbeidsmarkedet er relativt bra. "Hva er det med Møre og Romsdal som gjør at flyktninger ikke vil bo her?", spør Marte Hanche-Dalseth i en kronikk på Forskning.no

 
Eit godt første driftsår
(15.07.2009)

Året 2008 var Møreforsking sitt første driftsår etter at vi endra organisering frå stiftelse til aksjeselskap. Møreforsking vaks med 25% i omsetning og 15% bemanning i 2008. Dette skuldast eit høgt aktivitetsnviå og god tilgang på oppdrag, særleg i frå næringslivet.

 
Flyktningar og medverknad i bustadsosialt arbeid og bustadsosial planlegging
(24.06.2009)

Møreforsking Volda har fått midlar til eit metodeutviklingsprosjekt, der bustadsosialt arbeid og medverknad blant flyktningar er tema. Føremålet med prosjektet er å utvikle strategiar for flyktningar sin medverknad i bustadsosialt arbeid.

 
Busetjing av flyktningar i kommunane
(09.06.2009)

Busetjing av flyktningar i kommunane er viktig arbeid. Arbeidet inneber mange utfordringar, som det å finne bustader som eignar seg, kunne gje burettleiing og arbeide tverrfagleg om bustadsosialt arbeid og planlegging. Møreforsking Volda har sett nærare på busetjing av flyktningar i kommunar i Møre og Romsdal.

 
Levekår i Kristiansund
(29.05.2009)

Kristiansund har sett i gang eit langsiktig arbeid for å betre levekåra i kommunen. Det er sett ned ei eiga arbeidsgruppe for å sjå nærare på desse spørsmåla. Som ei hjelp i arbeidet skal Møreforsking gjennomføre eit eige forprosjektet der ein ser nærare på levekåra i kommunen.

 
Frå særvilkår til økonomisk sjølvstende - kva føringar legg skulen?
(13.05.2009)

Det er publisert ein ny artikkel basert på dei tre prosjekta "Reform 94 – særskilt tilrettelagd opplæring", "Vaksenliv på særvilkår? Vegen ut i samfunnet for elevar med særskild tilrettelegging i vidaregåande" og "Unge vaksne".

 
Bustadsosial planlegging
(16.03.2009)

Bustadsosial planlegging er eit satsingsfelt for Husbanken. Mellom anna er det fokus på korleis kommunane kan arbeide for å få gode bustadsosiale handlingsplanar.

 
Møreforsking deltek i den fleirkulturelle debatten
(02.03.2009)

Det har dei siste ukene vore eit sterkt fokus på ulike flerkulturelle problemstillingar i den norske samfunnsdebatten. Kjønnsbasert abort er ei av sakene som har vore på dagsorden.

 
Betre folkehelse gjennom partnarskap og planlegging?
(13.02.2009)

Partnarskap for folkehelse og Helse i plan er to verkemiddel eller arbeidsmetodar, som vert brukte i satsinga på å fremje folkehelse.

 
Assistanse til endring i levevanar
(03.02.2009)

Helsedirektoratet ønskjer å få i gang eit heilt nytt tilbod i kommunane, som på ein lettvint måte legg til rette for endring i levevanar. Møreforsking sluttførte hausten 2008 ei evaluering av prøveordninga som ligg til grunn for framlegget.

 
SOR – for menneske med psykisk utviklingshemming
(14.01.2009)

Samordningsrådet for arbeid for menneske med psykisk utviklingshemming (SOR) vart stifta i 1951. Hovudmåla til stiftinga er å fokusere på rettar, levekår og tenester for menneske med psykisk utviklingshemming, skape grunnlag for faglege og sosialpolitiske debattar og vere eit aktivt forum for informasjon, debatt, og idèskaping i spørsmål som gjeld levekår og livskvalitet for menneske med psykisk utviklingshemming

 
Busetjing av flyktningar i kommunane
(10.01.2009)

Flyktningar er ei utsett gruppe som ofte møter utfordringar i bustadmarknaden. På oppdrag for Husbanken er Møreforsking i gang med eit prosjekt der formålet er å identifisere gode busettingsstrategiar i kommunane. Møre og Romsdal har høg sekundærflytting, samstundes som arbeidsmarknaden er god - det gjer at vi har valt å sjå nærare på korleis kommunane i Møre og Romsdal jobbar med bustadsosiale problemstilligar når dei buset flyktningar.

 
Ledige stillingar som forskarar ved Møreforsking Volda

Ved Møreforsking Volda er det ledig inntil tre forskarstillingar.
Møreforsking Volda er eit forskingsinstitutt som driv samfunnsvitskapleg forsking med hovudvekt på velferd og regional utvikling.

 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook