• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Kartlegging og analyse av kommunenes miljø- og plankompetanse 
 
Prosjektnr:1793
Oppdragsgiver:Miljøverndepartementet
Prosjektleiar:Carlo  Aall
Samarbeidspartar:Vestlandsforsking, NIBR
Tidsperiode:01.05.2008 - 31.07.2008
Nøkkelord:Klimaplan,  Kompetanse,  Energi,  Klima 
Målet med undersøkinga er å kartlegge og analysere kommunanes faglige og strategiske plan- og miljøkompetanse. Bakgrunnen for dette er at Miljøverndepartementet har ønska å betre grunnlaget for ein drøfting av ei styrka innsats frå nasjonale myndigheiter av kommunanes rolle i miljøpolitikken. Undersøkinga fokuserar på temaområda strategisk miljøleiing, klima og energi, biologisk mangfald, vannforvaltning og oppfølging av vannrammedirektivet, kulturminnearbeid og planlegging og utvikling. Hovudproblemstillingane i prosjektet er i kva grad er kompetansen innanfor desse temaområda er til stede og i kva grad kompetansen blir brukt i heile kommunens organisasjon?
 
 
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook