• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Boligsosialt arbeid og planlegging 
 
Prosjektnr:17110
Oppdragsgiver:Husbanken region Midt-Norge
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:Randi Bergem, Else Ragni Yttredal
Samarbeidspartar:Husbanken region Midt-Norge
Tidsperiode:01.08.2009 - 01.12.2010
Nøkkelord:Kommunikativ planlegging,  Planprosessar,  Lokalsamfunnsutvikling,  Medverknad,  Regional utvikling,  Sosial bustadspolitikk 
Boligsosialt arbeid og planlegging er satt i gang for å bidra til å utvikle planprosessar med god politisk og administrativ forankring i kommunane, og brei deltaking frå relevante aktørar i frivillig og privat sektor.
 
Programmet går over eitt år, og skal i tillegg til høgare kompetanse på plan- og prosessarbeid generelt, og auka fokus på det boligsosiale arbeidet spesielt, resultere i Boligsosiale handlingsplanar for dei fem deltakarkommunane. Prosjektet er todelt, slik at også Husbanken driv kompetanseutvikling internt.
 
Som resultat frå prosjektet, skal Møreforsking også lage ein "bank" med nyttige tips, metodeverktøy og anna som andre kommunar kan nytte i eigne planprosessar.
 
Boligsosialt arbeid og planlegging bygger videre på tidlegare arbeid innan klimaplanlegging og andre prosjekt på det boligsosiale feltet, som Busetjing av flyktningar i kommunane og Flyktningemedvirkning.
 
Sjå også Husbanken region Midt-Norge sin omtale av arbeidet.
 

 

 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook