• Velferdsforsking
  • Utdanning
  • Folkehelse
  • Inkludering
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter

Forebyggande helsearbeid

Forsking knytt til folkehelse er eit felt innanfor velferdsforskinga ved Møreforsking. I folkehelsearbeid er det som regel ein vid definisjon av helse som ligg til grunn. Det vil seie ei tilnærming som også femnar det vi omtalar som livskvalitet.
 
Møreforsking har i sine prosjekt på feltet i stor grad studert organisering og bruk av verkemiddel i førebyggande helsearbeid. Her har spørsmål knytt til forankring av folkehelsearbeid og bruk av livsstilsintervensjon som verkemiddel vore sentrale. Endring i levevanar ved bruk av tilrettelegging for lågterskel fysisk aktivitet og forankring av folkehelsetiltak ved bruk av Plan- og bygningslova som verktøy er to døme på aktuelle problemstillingar Møreforsking har jobba med.
 
Oversikt over prosjekt innan Folkehelseforsking finn du her.
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook