• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Arkiv nyheiter

Klyngeanalyse av møbelbransjen

(26.05.2009)

Innovasjon Møbel er et utviklingsprogram initiert av bransjeforeningen for møbelindustrien, Norsk Industri Møbel, i samarbeid med Innovasjon Norge. For å skape en oversikt over den samlede strukturen i møbelindustrien, ble Møreforsking Molde bedt om å utforme et prosjekt for å lage en samlet oversikt over aktørene i møbelbransjen, og analysere klyngemekanismer mellom disse aktørene.

Konklusjonen i rapporten er at med unntak av et innholdsrikt lokalt arbeidsmarked og en sterk "møbelkultur" i regionen, så er det få klyngemekanismer som tjener næringen som helhet. Leverandørnæringen og designvirksomheten lokalt er svak, og bedriftene har i liten grad klart å utvikle felles komparative fortrinn som gir konkurransekraft og vekst for næringen som helhet. Til slutt i rapporten er det foreslått tiltak som kan styrke næringen som helhet.
 
Rapporten beskriver en analyse av møbelindustrien i region Nordvest. Næringens struktur og utvikling er analysert i forhold til internasjonale teorier for industrielle klynger, og analysen er konsentrert til å gjelde møbelrelaterte bedrifter i en region som utgjør ca 50 % av den totale møbelindustrien i Norge.
 
I første del av rapporten beskrives teorigrunnlaget for industrielle klynger, slik det er beskrevet i økonomisk faglitteratur. Videre beskrives en empirisk analyse av til sammen 83 møbelrelaterte bedrifter i regionen, som er gruppert ut fra plasseringen i en felles verdikjede med utgangspunkt i 47 møbelprodusenter og identifiserte underleverandører og leverandører av designtjenester. Samlet sett omsatte disse 83 bedriftene for 7 084 MNOK i 2007, og sysselsatte 3 618 årsverk. De tre største produsentene står for 59 % av den samlede omsetningen til produsentene, og mens disse viser stor vekst og lønnsomhetsutvikling så viser gjennomsnittet moderat vekst.
 
I analysen er det satt opp et klyngeregnskap som viser markedsrelasjoner mellom de forskjellige bedriftskategoriene, og andre koblinger mellom aktørene er også beskrevet. Møbelprodusentene i regionen har høy importandel (73 %) og eksportandel (60 %). Konkurransesituasjonen, investeringstiltak, produkt- og markedsutvikling og verdikjedeforbedringer er også analysert.
 
Konklusjonen i rapporten er at med unntak av et innholdsrikt lokalt arbeidsmarked og en sterk "møbelkultur" i regionen, så er det få klyngemekanismer som tjener næringen som helhet. Leverandørnæringen og designvirksomheten lokalt er svak, og bedriftene har i liten grad klart å utvikle felles komparative fortrinn som gir konkurransekraft og vekst for næringen som helhet. Til slutt i rapporten er det foreslått tiltak som kan styrke næringen som helhet.
 
Rapporten fra prosjektet finner du her.
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook