• Velferdsforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Nyheiter arkiv

Nyheiter arkiv

Ledige stillingar i Møreforsking (30.05.2014)
Møreforsking + kommunene = klimavinnere! (14.03.2014)
Suksesskriterier for planlegging og forankring (03.03.2014)
Jobb og hjarte styrer (18.02.2014)
Bill. mrk. "Interessant kompetansemiljø" (10.02.2014)
Samling i Plannettverka i Møre og Romsdal (10.02.2014)
Ny rapport: Eit heilskapleg tilbod (28.01.2014)
Kartlegging av FoU-aktiviteten i Helse Møre og Romsdal (20.01.2014)
Ny Møreforskar (15.01.2014)
Det skjer i Møreforsking (14.01.2014)
Indikatorverktøy for Møre og Romsdal fylkeskommune (09.12.2013)
Grøn fjord konferansen 2014 i Geiranger (28.11.2013)
Bygdeforskingsdagen: Ny mobilitet for bygdene (08.11.2013)
Sårbare menneske - frå ungdomstid til vaksenliv (08.11.2013)
Arbeidsinnvandring styrkar Vestlandet (25.09.2013)
Høg kompetanse er ein knapp ressurs (25.09.2013)
JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar (17.09.2013)
Mediefagleg utdanning gjev arbeid! (17.09.2013)
Forskingsdagane 2013 i Volda (13.09.2013)
Ny rapport: Rauma tiltrekk seg naturglade menneske (28.08.2013)
Møreforsking set dagsorden: Er Nordfjord ein vinnarregion? (27.08.2013)
Tilflyttingsarbeid verkar for dei få (26.08.2013)
Ny rapport: Utviklingstrekk i Nordfjord (02.07.2013)
Fagbok på engelsk om det moderne norske samfunn (24.06.2013)
Susanne Moen Ouff ny avdelingsleiar i Møreforsking Volda (18.06.2013)
Ny rapport: Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar (23.05.2013)
Ny rapport: Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid (21.05.2013)
Elisabeth Maråk Støle ny direktør (26.04.2013)
NRK Sogn og Fjordane med sak om skulenedlegging (07.03.2013)
Inn på tunet-innlegg på nettverksamling i Sør-Trøndelag (01.03.2013)
Kronikk om nedlegging av videregåande skular (01.03.2013)
To nye prosjekt om regional utvikling (27.02.2013)
Ny rapport: Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunna. (18.02.2013)
Reportasje om Ekstremsportprosjektet i Sunnmørsposten (17.01.2013)
Rapport om «Inn på tunet» presentert for fem departement (15.01.2013)
Møreforsking startar stort prosjekt om arbeidsinnvandring til Vestlandet (08.01.2013)
Kronikk på forskning.no (20.12.2012)
Ny rapport: Ekstremsport, business og bulyst (18.12.2012)
Inn på tunet-rapport i Nationen (13.12.2012)
Konsekvensar for lokalsamfunn ved nedlegging av vidaregåande skular (10.12.2012)
Evaluering av rådgjevarteneste (07.12.2012)
Ny rapport: «Inn på tunet» - kvalitet og skreddarsaum i kommunale tenester (06.12.2012)
Interkommunal el-bilsatsing på Søre Sunnmøre (20.11.2012)
Familie viktigst for de som velger å bo på bygda (19.11.2012)
Meir aktivitet i Eiksund (19.11.2012)
Klimaopptatte sunnmøringar (15.11.2012)
Fjordkonferansen - ein felles fagleg møteplass for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal (24.10.2012)
Effektar av Eiksundsambandet og Kvivsvegen (22.10.2012)
Kampen om kompetansen (19.10.2012)
Møreforsking er på Facebook og Twitter! (18.10.2012)
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda (03.10.2012)
FoU-prisen 2012 ved Høgskulen i Volda til professor Jørgen Amdam (19.09.2012)
Innvandrarar som ny ressurs i offentleg sektor (04.09.2012)
Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad - nettverkssamling i Sogndal 20.-21. september 2012 (31.08.2012)
Båtevik og Yttredal med artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift (29.08.2012)
"Kven kan spare mest?" - Små tiltak gjev stor effekt (19.06.2012)
Forsker fram bedre tjenester (15.06.2012)
RISS 2012 - Om regional vekstkraft (12.06.2012)
Forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor - Møreforsking Volda med fleire søknader til Regionalt Forskingsfond Midt-Norge (03.05.2012)
Kven klarar å spare mest? (23.04.2012)
Kva skal eg bli? Evaluering av Karrieredagane i Møre og Romsdal (28.03.2012)
Praksisstudent ved Møreforsking Volda (05.03.2012)
Ny rapport: Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune (10.02.2012)
Ny rapport: Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2011 (30.01.2012)
Boligsosialt arbeid og planlegging II (19.01.2012)
"Nettverksanalyse og boligsosial planlegging" - Moen Ouff med innlegg under samling for tilskotskommunar (19.12.2011)
Ny rapport: Dei nye hendene - Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren (15.11.2011)
Ny rapport: Dei nye hendene - Offentlig sektor sitt møte med arbeidsinnvandrere (11.11.2011)
"Dei nye hendene" - Representerer familieinnvandring eit arbeidskraftspotensiale for helse- og omsorgssektoren? (28.02.2011)
Bra gjennomslag (31.01.2011)
Gunnar Stave nestleiar i NOKUT (24.01.2011)
Samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner (24.01.2011)
Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram (21.12.2010)
Bestått forskerutdanningskurs til PhD-graden (02.12.2010)
"Dei nye hendene" - Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar (18.10.2010)
Forskingsdagane 2010 - Vellukka seminar om samfunnstrekk i Møre og Romsdal (13.10.2010)
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda (11.10.2010)
Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk ! (25.08.2010)
Evaluering av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse (07.05.2010)
Klima, teknologi og brukere: innlegg under KBL Boligkonferansen (07.05.2010)
Levekår i Kristiansund (03.03.2010)
Boligsosialt utviklingsprogram (08.01.2010)
Kompetanseutvikling i Boligsosialt arbeid og planlegging (30.11.2009)
Naturfag med mål og meining (22.10.2009)
Dialogmøte Kristiansund (29.09.2009)
Møreforsking Volda på folkehelsekonferanse i Finnmark (17.09.2009)
Foredrag frå Møreforsking Volda på bustadsosiale nettverkssamlingar (06.09.2009)
Boligsosialt arbeid og planlegging (25.08.2009)
Lite attraktivt for flyktninger (11.08.2009)
Eit godt første driftsår (15.07.2009)
Flyktningar og medverknad i bustadsosialt arbeid og bustadsosial planlegging (24.06.2009)
Busetjing av flyktningar i kommunane (09.06.2009)
Frå særvilkår til økonomisk sjølvstende - kva føringar legg skulen? (13.05.2009)
Bustadsosial planlegging (16.03.2009)
Møreforsking deltek i den fleirkulturelle debatten (02.03.2009)
Betre folkehelse gjennom partnarskap og planlegging? (13.02.2009)
Assistanse til endring i levevanar (03.02.2009)
SOR – for menneske med psykisk utviklingshemming (14.01.2009)
Busetjing av flyktningar i kommunane (10.01.2009)
Ledige stillingar som forskarar ved Møreforsking Volda

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook