• Velferdsforsking
 • Om MF Volda
 • Prosjekt
 • Publikasjonar
 • Tilsette
 • Tilknytte fagpersonar
 • Kontakt oss
 • Nyheiter
 • Nyheiter arkiv

Evaluering av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse

(07.05.2010)

Møreforsking har no avslutta evalueringa av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse. Evalueringa er gjennomført på vegner av Helsedirektoratet i perioden 2007 - 2010. Arbeidet er gjort i samarbeid med NIBR.

 
Møreforsking har i samarbeid med NIBR evaluert fire verkemiddel i Helsedirektoratet sin folkehelsesatsing, i perioden 2007-2010. Resultat frå evaluering av tiltaka Kommunehelseprofiler og Tilskuddsordning for lavterskel fysisk aktivitet, vert presenterte i rapportar i 2008. Resultat frå evalueringa av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse var rapportert i underveisrapportar frå NIBR og Møreforsking i 2009, og i sluttrapport i mars 2010.
 
Evalueringene viser at ein godt i gang med å forankre arbeidet med Helse i plan og Partnerskap for folkehelse i kommuneorganisasjonane. Aktørar i kommunane opplever både Partnerskap for folkehelse og Helse i plan som svært nyttige verkøty i det lokale folkehelsearbeidet. Dei rapporterar at arbeidet har gitt økt kompetanse i organisasjonen, betre tverrfagleg samarbeid, betre samarbeid på tvers av forvaltningsnivåa og ei økning i praktiske folkehelsetiltak lokalt. Også på fylkeskommunalt nivå opplever dei at tiltaka bidrar positivt i deira folkehelsearbeid. Likevel står kommunar, saman med fylkeskommunale og nasjonale myndigheiter overfor store utfordringar i arbeidet. Her er døme på utfordringar vi har peika spesielt på
 • bruk av små stillingsbrøkar i folkehelsekoordinatorstillingar
 • plassering av folkehelsekoordinatoren er svært viktig, men ser ut til å være gjenstand for tilfeldig plassering
 • frivillig sektor vil gjerne vere med i folkehelsearbeidet, og vert rekna som viktig, samstundes som det er viktig å ta vare på frivillighetens automoni
 • kommunelegen sin rolle er avgjerande for langsiktig og heilskapeleg folkehelsearbeid, men er i svært varierande grad aktiv deltakar i arbeidet
 • det er stor etterspørsel etter folkehelsedata som kan ligge til grunn for det lokale arbeidet, men ein treng kompetanse på å samle inn, analysere og iverksette tiltak på bakgrunn av slike data

Samtidig med sluttrapporten, har vi publisert ein oppsummerande rapport for tiltaka Kommunehelseprofilar, Helse i plan og Partnerskap for folkehelse.

 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook