Helse og utdanning

Forskningsgruppen Helse og utdanning ble etablert ved Møreforsking Molde i 2011, og er involvert i et bredt spekter av forskningsprosjekt innenfor helse og utdanning. I tillegg har Møreforsking Volda AS lang erfaring fra helse og boligsosialt arbeid. Våre partnere og eiere, høgskolene i Molde og Volda etablerte i 2015 en felles PhD-utdanning innen Helse.

Helseutfordringene de kommunale tjenestene står ovenfor er under endring. Det samme er tjenesteforvaltningen som følge av dette og intensjoner om fremtidens helsetjenester fremmet gjennom blant annet Samhandlingsreformen. De kommunale helse- og omsorgstjenestene opplever at de får stadig større og mer kompliserte arbeidsoppgaver og må utvikles og organiseres med mer samhandling og økt koordinering for å møte det nye utfordringsbildet. Samtidig skal tjenestene sjonglere ansvaret for stadig sykere utskrivningsklare pasienter og et større fokus på forebyggende folkehelsearbeid og tidlig innsats. Forskningsgruppen Helse og utdanning driver flere forskningsprosjekt på helse- og omsorgstjenester, med særlig fokus på områdene:

  •  Reformimplementering og kommunal tjenesteforvaltning
  •  Utvikling og organisering av tjenester
  •  Samhandling og koordinering
  •  Folkehelsearbeid
  •  Tidlig innsats og tjenester for utsatte barn og unge
  •   Pasientforløp 

I arbeidet med helse og levekår for barn og unge, er skole og oppvekst sentrale tema. Med 13-årig grunnopplæring tilbringer barn og unge store deler av oppveksten i opplæringsinstitusjon.  Svake skoleprestasjoner eller manglende fullføring av videregående utdanning kan gi ungdom store utfordringer med å komme seg inn i arbeidslivet. Kvaliteten i skolen kan ha avgjørende betydning for barn og unges utdannelse, levekår og framtidsutsikter for arbeidsdeltakelse, god helse og livskvalitet, og det reiser klassiske spørsmål om skolen som arena for sosial reproduksjon av ulikhet. Hvordan kan en utvikle kvaliteten i skolen på en måte som kommer flere til gode innenfor ordinære rammer? Hvordan kan tilpassede tiltak settes inn tidligere, mer målrettet og integrert med undervisningen for øvrig? Hvordan kan rammer, læreplaner, styring og ledelse legge et godt grunnlag for kvalitet i skolen?

 

Møreforsking har innen helse og utdanning forskningsprosjekter som::

  • Utdanningsreformer, læreplaner, styring og ledelse av skolen
  • Kvalitet i opplæringen: Tidlig innsats, tilpasset opplæring og spesialundervisning
  • Gjennomføring i videregående opplæring
  • Levekår blant barn og unge, deriblant fritidsaktiviteter

 

Innenfor disse fagområdene driver gruppen med både nasjonale og regionale forsknings- og utredningsarbeid, metodeutvikling og evalueringsoppdrag for blant annet Norges forskningsråd, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, regionale helseforetak, KS og kommuner/fylkeskommuner.

 

Forskningsgruppen består i dag av forskere med en bredt sammensatt fagkompetanse, og gruppen samarbeider tett med flere av fagmiljøene ved Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda, samt med andre forsknings-, universitets- og høgskolemiljø i landet. 

 

På våre fagområder ønsker vi å være en foretrukket FoU-partner for forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor. Kommuner/ fylkeskommuner og andre offentlige aktører som vil bruke forskning for å løse problemstillinger og videreutvikle sine tjenester, er velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om mulig prosjektsamarbeid.

 

Oversikt over prosjekter i forskningsgruppen Helse og utdanning finner du her.

Oversikt over publikasjoner i forskningsgruppen Helse og utdanning finner du her. 

 

 

 

barn.jpg