Resultat- og effektmåling av brukerstyrt forskning 2015

Resultat- og effektmåling av brukerstyrt forskning 2015

Prosjektet har til formål å analysere resultater og effekter fra Forskningsrådets portefølje av innovasjonsprosjekter i næringslivet. Analysen vil baseres på surveyundersøkelser rettet mot prosjektansvarlige bedrifter og deres vurdering av forventede og oppnådde resultater, samt betydningen av ulike former for utbytte fra innovasjonsprosjektene. Analysen omfatter innovasjonsprosjekter med oppstart eller avslutning i 2015, samt mer langsiktige resultater fra prosjekter avsluttet i 2012. Dybdeintervjuer med et utvalg prosjekter avsluttet 2012 vil gjennomføres for å identifisere og utdype graden av positive eksterne effekter.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2644
|

Prosjektansvarlig:

Bjørn G. Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Resultat- og effektmåling av brukerstyrt forskning 2015

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Prosjektdeltakere:

Helge Bremnes, Maria Sandsmark