Søk

Fant 22 treff på 218ms
 

Kan småkryp på oppdrettslokaliteter med PD-syk laks bære virus?

Anne Stene Vitenskapelig poster presentert under Frisk Fisk-konferansen 2013, 5.-6. februar, Bergen.

 

Effektiv utnyttelse av kystsonen

Høgskulen i Ålesund, Anne Stene Prosjektet ser på potensielle fordeler og ulemper for oppdrett ved samlokalisering av fisk og blåskjell. Prosjektets hovedmålsetning er meir effektiv og mindre

 

Interactions between wild and farmed cod within a fjord in Norway

Anne Stene Scientific poster presented at the ICES Annual Science Conference, September 2010, Nantes, France.

 

Tiltak mot spredning av virussykdommer

i sjøbasert oppdrett i Møre og Romsdal Anne Stene Høgskolen i Ålesund, Møreforsking Marin, PatoGen Analyse AS I dette prosjektet vil vi forsøke å identifisere ulike faktorer i oppdrettsfiskens marine

 

Effektiv utnyttelse av kystsonen

Anne Stene Målet med prosjektet er å bidra til mer effektiv og mindre konfliktfylt bruk av kystsonen. I prosjektet har det blitt etablert testsytem for oppdrett av fisk og blåskjell på felles lokalitet

 

Undersøking av potensielle reservoarer

for patogene virus på marine oppdrettslokaliteter for atlantisk laks – fokus på NSAV og PMCV Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Anne Stene Høgskolen i Ålesund, PatoGen Analyse AS

 

Ryanair til London - en gavepakke til Haugesund; en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse

Anne Stene Regionale konsekvenser av Ryanairs flyrute mellom London og Haugesund er belyst. Ruta ble startet 30. april 2003. Vi har gjennomført intervjuer med utvalgte bedrifter i Haugesund og utført

 

PCR survey for Paramoeba perurans in fauna, environmental samples and fish associated with marine farming sites for Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Anne Stene Amoebic gill disease (AGD) caused by the amoeba   is an increasing problem in Atlantic salmon aquaculture. In the present PCR Hellebø, A., Stene, A. and Aspehaug, V. (2016), PCR survey for 

 

Interaksjon mellom oppdrettstorsk og kysttorsk

Prosjektet er delfinansiert av Regional- og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylke. Anne Stene Høgskolen i Ålesund, Møreforsking Marin, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Aberdeen, PatoGen

 

Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007 - 2010

Anne Stene 978-82-7692-303-2 1891-5981 Denne oppsummeringsrapporten baserer seg på ei følgjeevaluering av dei tre folkehelsetiltaka Partnarskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofilar

 

Regionale havnesamarbeidsmodeller for økt konkurransekraft?

Anne Stene Med bakgrunn i en gjennomgang av internasjonale trender i skipsfart og havnepolitiske spørsmål, fem norske eksempelhavner, samt utvalgte internasjonale eksempler, pekes det i denne

 

Interaksjon mellom oppdrettstorsk og torsk frå ville bestander

Anne Stene Det er flere lokale torskebestander som er i dårlig forfatning. Dette indikerer behov for større vern av torsken i nære kystområder. Oppdrett av torsk skjer hovedsakelig i disse områdene

 

Undersøking av potensielle reservoarer for Paramoeba perurans på marine oppdrettslokaliteter for atlantisk laks

Anne Stene Siden 2012 har AGD vært et økende problem i norsk lakseoppdrett. AGD er forårsaket av amøben Paramoeba perurans. Det er gjennomført miljøstudier for amøben Neoparamoeba pemaquidensis som

 

Forskning på reservoarer for laksevirus

Møreforsking Marin i Ålesund er prosjektleder i et stort forskningsprosjekt om virus på Audny Hellebø er prosjektleder. Prosjektdeltakere er Anne Stene fra Høgskolen i Ålesund og Vidar Aspehaug

 

Forekomst av Paramoeba perurans i fauna, miljø og villfisk assosiert med oppdrettsanlegg for marin atlantisk laks

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Anne Stene Amøbisk gjellesykdom (AGD), forårsaket av amøben Paramoeba perurans, er et økende problem i oppdrett av atlantisk laks. Real-time PCR ble

 

Miljøvennlig havbruk gjennom et driftssystem basert på polykultur

Anne Stene Høgskolen i Ålesund og Møreforsking Ålesund bygger opp et felles kompetansemiljø innenfor marine fag relatert til regional næringsvirksomhet, undervisning og forskning. Gjennom dette

 

Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Sluttrapport

Anne Stene 978-82-7692-306-3 1891-5981 Denne sluttrapporten bygger på evaluering av to virkemidler i Helsedirektoratets folkehelsesatsing: Helse i plan og Partnerskap for folkehelse. Rapporten bygger

 

Reproductive traits and factors affecting the size at maturity of Cancer pagurus across Northern Europe

Anne Stene In this article, we undertake the first broad-scale, cross-institutional collaboration to collect data on the size at maturity and reproductive strategy of the commercially fished decapod

 

Nyvinningen "Forskingsledelse i Nordvest" i mål

Moe (HSF), Randi Bergem (MF Volda), Anne Katrine Normann (Forskningsrådet), Else Jørgensen (HiMolde Foran fra venstre: Magne Aarset (HiÅ), Anne Stene (HiÅ). Ole Steen Andersen (Implement) og Ingeborg

 

Integrert akvakultur: - Effektiv utnyttelse av kystsonen? - Effekt på arealbinding og interessekonflikter?

Anne Stene Høgskolen i Ålesund og Møreforsking Ålesund bygger opp et felles kompetansemiljø innenfor marin bioproduksjon relatert til regional næringsvirksomhet, undervisning og forskning. I dette