Søk

Fant 10 treff på 203ms
 

Kongsnegl fra Midt-Norge

for den norske modellen for kommersiell utnyttelse av kongsnegl i Trøndelag og Møre og Romsdal. Beskrive fangstsammensetning og fangstpotensiale av kongsnegl i utvalgte områder i Trøndelag og Møre

 

Kommersiell utnyttelse av norsk kongsnegl

Om kongsnegl fra Norge kan være et substitutt til eksisterende produkt eller andre sneglearter. Eventuelt hvilken posisjon norsk kongsnegl bør søke å oppnå i de ulike

 

Produkt og markedstilpasning av kongsnegl

Om kongsnegl fra Norge kan være et substitutt til eksisterende produkt eller andre arter. Eventuelt hvilken posisjon norsk kongsnegl bør søke å oppnå i de ulike markedene.

 

Kongsnegl kan gi vekst langs kysten

å evaluere FoU arbeidet som er utført for kongsnegl og kome med forslag til den vidare satsinga som har vore involverte i utviklingsarbeid for kongsnegl. Resultata frå undersøkinga viser at det på

 

Ny rapport: Norsk kongsnegl - Produktegenskaper og markedsmuligheter

Økende etterspørsel etter kongsnegl internasjonalt har medført økt konkurranse og pris på råstoff samt undersøke produktegenskaper hos norsk kongsnegl (størrelse, utbytte, næringsinnhold og innhold

 

Evaluering og forslag til vidare satsing på kongsnegl

for å stimulere til å etablere ei lønsam kongsneglnæring, fekk Møreforsking oppdraget med å evaluere fiske må ein få meir biologisk kunnskap om kongsnegl. For å sikre at ein oppnår størst mogleg pris

 

Norsk kongsnegl (Buccinum undatum) - Produktegenskaper og markedsmuligheter

av noen produktegenskaper for norsk kongsnegl, med fokus på størrelsesparametere, utbytte og næringsinnhold. Resultatene viser at norsk kongsnegl har tilsvarende egenskaper som snegl fra

 

Profilerte norsk kongsnegl og sjøpølse for det kinesiske markedet

I dag er ikke kongsnegl og sjøpølse fra Norge godkjent for eksport til Kina. Norsk sjømatråd mente Møreforsking mener at kongsnegl og sjøpølse har gode forretningsmuligheter i Kina. At en får på

 

Regional occurrence of heavy metals in the common whelk (Buccinum undatum) - Implications for an evolving industry in Norway

Kongsnegl Møre og Romsdal fylkeskommune, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Mattilsynet Scientific poster presented at the 41st WEFTA Meeting, September 2011, Gothenburg, Sweden.

 

Møreforsking Marin deltok på WEFTA-møte i Gøteborg

og NIFES, hvor innhold av tungmetaller i kongsnegl har blitt undersøkt i ulike områder av Norge. Arbeidet er gjennomført som en del av prosjektet "Produkt og markedstilpasning av kongsnegl