Næringsøkonomi

Avdelingen for Næringsøkonomi har lange tradisjoner for evaluering, utredninger og analyser av næringspolitiske virkemidler, ringvirknings- og næringsklyngeanalyser.

Avdeling for næringsøkonomi har sin basiskompetanse innen samfunnsøkonomi og spesielt innenfor nytte- og kostnadsanalyser.
 
Vi har lang erfaring med evalueringer og analyser av virkemidler til innovasjon og FoU. Spesielt har vi analysert resultater og effekter fra Forskningsrådets portefølje av forskningsbaserte innovasjonsprosjekter, samt langtidseffekter av Innovasjon Norges virkemidler.
 
Vi har også lang erfaring med studier av næringsklynger og ringvirkningsanalyser, spesielt knyttet til vår regions næringsliv. Dette innbefatter blant annet flere analyser om status og fremtidsutsikter for den maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal og petroleumsrelaterte næringer i fylket.
 
I samarbeid med Metier er Møreforsking Molde én av fem konsulentkonstellasjoner i Norge som deltar i Finansdepartementets ordning for gjennomføring av kvalitetssikring av store statlige investeringer. Både avdelingene for Transportøkonomi og Næringsøkonomi deltar fra Møreforsking sin side.
 
Oversikt over prosjekter innen området Næringsøkonomi finner du her 

COLOURBOX3327573.jpg