Historien vår

Møreforsking ble etablert i 1980 og hadde allerede da et nært samarbeid med høgskolene i Møre og Romsdal. Forskningsmiljøene har forsterket og styrket hverandre. Kompetansen er utviklet i takt med næringslivet i regionen og behov i offentlig sektor. Møreforsking har etablert seg som Norges nest største regionale samfunnsvitenskapelige institutt, med sterk forankring i anvendt oppdragsforskning knyttet til olje, gass, maritim og marin, samt samfunnsendringer i regionen som arbeidsinnvandring, integrering, kompetanse, klynger og tjenester. Møreforsking har også etablert seg som en sterk nasjonal og internasjonal aktør innen områder som transportøkonomi. Vi skriver i dag historien sammen med klynger og fagmiljøer i verdensklasse.

Møreforsking ble til etter at behovet for et regionalt oppdragsinstitutt for forskning ble synliggjort i en ”Perspektivanalyse for Sunnmøre” på 1970-tallet. Vedtaket om oppretting av ”Forskingsstiftelsen for Møre og Romsdal” ble gjort i Fylkestinget i juni 1979, og styret hadde sitt første møte 13. mars 1980. Navnet ble ”Møreforsking” og Bjørn Stave ble første daglig leder på heltid fra april 1981. I 2008 overtok Roar Tobro som direktør, etterfulgt av Elisabeth Maråk Støle i 2013. Møreforsking Molde AS ble i en årrekke ledet av Lasse Bræin som ble etterfulgt av Oddmund Oterhals. Ny daglig leder fra 15.02.16 er Thomas Vekve. Møreforsking Ålesund AS, avdelingen for marin forskning ble omdannet til aksjeselskap i desember 2015. Agnes Gundersen ble daglig leder.
 
Det faglige grunnlaget for etableringen av Møreforsking lå ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde, som begge var med fra starten av. Ålesund kom til fra 1983. Motivet med etableringen var å styrke forskningen ved høgskolene og å være et bindeledd mot brukerne av forskning. Knappe forskningsmidler ble kanalisert til, og brukt i fylket, og Møreforsking ble et viktig redskap for regional utvikling. 
 
Møreforsking har helt fra starten hatt som strategi å være både en regional og en nasjonal forskningsaktør. Målet var å være nasjonalt konkurransedyktig i forhold til forskningsmessig kompetanse og kvalitet, og samtidig oppfylle forventningene til regional relevans.
 
Møreforsking var helt frem til 2008 organisert som en stiftelse. Fra 1986 ble aktiviteten i Molde og Volda organisert i egne forskingsentra, mens man fra 1990, gikk over til å ha egne avdelinger i Volda, Molde og Ålesund. Møreforsking Molde AS ble etablert som et eget selskap fra 2002, og Møreforsking ble deretter organisert i en konsernmodell.
 
I 2004 ble det tatt initiativ til omorganisering, som endte med at virksomheten i Stiftelsen Møreforsking fra 2008 ble overført til aksjeselskapet Møreforsking AS. De tre høgskolene ble med dette direkte eiere av forskningsvirksomeheten. Stiftelsen Møreforsking ble samtidig videreført som minoritetsaksjonær (10 %) i Møreforsking. Virksomheten og måten denne blir drevet på, er ikke endret, selv om selskapsformen er endret. Omorganiseringen ble endelig godkjent av Stiftelsestilsynet den 23. januar 2008.
 
I dag består Møreforsking av et konsern, med morselskapet Møreforsking AS, Møreforsking Ålesund AS og Møreforsking Molde AS som aktive datterselskaper. Møreforsking Volda AS har pr januar 2017 ingen ansatte.