Lars Julius Halvorsen

Lars Julius Halvorsen er cand.polit. med hovudfag i sosiologi. Han har vore tilsett ved Møreforsking sidan 2002. Halvorsen arbeider mest med organisasjonsatoriske utfordringar knytt til tema som bedriftssamarbeid, offentleg-private partnarskap, interkommunalt samarbeid, nettverksorganisering, samt offentleg omstilling og brukarmedverknad.
 
Oversyn over publikasjonar i BIBSYS finn du her.