Organisasjon

Møreforsking er organisert som et aksjeselskap, med kontorsteder i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Ansatte

Møreforsking har 35 ansatte fra seks ulike nasjonaliteter. 


Lokaler og infrastruktur

Møreforsking er lokalisert på tre campus: Campus Ålesund (ved NTNU), Høgskolen i Molde og Campus Kristiansund. Instituttet har tre laboratorier (Mørelab) – en forsøkslokalitet for ulike marine arter, laboratorium for kjemiske og molekylærbiologiske analyser og prosesslaboratorium for lagring og primær prosessering av marine råstoff.


Arbeidsmiljø og ytre miljø

Møreforsking driver systematisk HMS-arbeid med årlige gjennomganger av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Møreforsking har et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og er IA-bedrift. 

Møreforsking driver ikke aktivitet som har negative følger for ytre miljø. 


Eiere
Aksjonærer 

  • Møre og Romsdal fylkeskommune 47,5% av aksjene
  • NTNU 19,2%
  • Høgskolen i Molde 17,6% 
  • Åkerblå 13,3%
  • Høgskolen i Volda 1,6%  
  • Stiftinga Møreforsking 0,9%  

Selskapet har forretningsadresse i Ålesund kommune.
 
Vedtektene fastsetter at Møreforsking AS er et allmennyttig forskningsselskap som ikke skal dele ut utbytte eller gjøre andre utdelinger til aksjonærene. Overskudd som blir skapt gjennom virksomheten, skal brukes til realisering av selskapets allmennyttige formål.
 
Det er inngått en egen aksjonæravtale mellom eierne der det er slått fast at ”selskapet skal ha ei fagleg forankring i fagmiljøa ved dei tre høgskulane som er aksjonærar i selskapet og fungere som høgskulane sin hovudreiskap for handtering av ekstern finansiert forsking.”


Likestillingsplan

Forskningsrådet og EU kommisjonen har innført krav om handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plans, GEP) på organisasjonsnivå for søkere og samarbeidspartnere på alle utlysninger med søknadsfrist i 2022 eller senere.

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD FOR MØREFORSKING 2022–2024