Historien vår

Møreforsking ble etablert i 1980 og hadde allerede da et nært samarbeid med høgskolene i Møre og Romsdal. Forskningsmiljøene har forsterket og styrket hverandre. Kompetansen er utviklet i takt med næringslivet i regionen og behov i offentlig sektor. Møreforsking har etablert seg som Norges nest største regionale samfunnsvitenskapelige institutt, med sterk forankring i anvendt oppdragsforskning knyttet til olje, gass, maritim og marin, samt samfunnsendringer i regionen som arbeidsinnvandring, integrering, kompetanse, klynger og tjenester. Møreforsking har også etablert seg som en sterk nasjonal og internasjonal aktør innen områder som transportøkonomi. Vi skriver i dag historien sammen med klynger og fagmiljøer i verdensklasse.

Møreforsking ble til etter at behovet for et regionalt oppdragsinstitutt for forskning ble synliggjort i en ”Perspektivanalyse for Sunnmøre” på 1970-tallet. Vedtaket om oppretting av ”Forskingsstiftelsen for Møre og Romsdal” ble gjort i Fylkestinget i juni 1979, og styret hadde sitt første møte 13. mars 1980. Navnet ble ”Møreforsking” og Bjørn Stave ble første daglig leder på heltid fra april 1981. I 2008 overtok Roar Tobro som direktør, etterfulgt av Elisabeth Maråk Støle i 2013. Møreforsking Molde AS ble i en årrekke ledet av Lasse Bræin som ble etterfulgt av Oddmund Oterhals og Thomas Vekve. Ny daglig leder fra 01.12.17 er Lage Lyche. Møreforsking Ålesund AS, avdelingen for marin forskning ble omdannet til aksjeselskap i desember 2015. Agnes Gundersen ble daglig leder.
 
Det faglige grunnlaget for etableringen av Møreforsking lå ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde, som begge var med fra starten av. Ålesund kom til fra 1983. Motivet med etableringen var å styrke forskningen ved høgskolene og å være et bindeledd mot brukerne av forskning. Knappe forskningsmidler ble kanalisert til, og brukt i fylket, og Møreforsking ble et viktig redskap for regional utvikling. 
 
Møreforsking har helt fra starten hatt som strategi å være både en regional og en nasjonal forskningsaktør. Målet var å være nasjonalt konkurransedyktig i forhold til forskningsmessig kompetanse og kvalitet, og samtidig oppfylle forventningene til regional relevans.
 
Møreforsking var helt frem til 2008 organisert som en stiftelse. Fra 1986 ble aktiviteten i Molde og Volda organisert i egne forskingsentra, mens man fra 1990, gikk over til å ha egne avdelinger i Volda, Molde og Ålesund. Møreforsking Molde AS ble etablert som et eget selskap fra 2002, og Møreforsking ble deretter organisert i en konsernmodell.
 
I 2004 ble det tatt initiativ til omorganisering, som endte med at virksomheten i Stiftelsen Møreforsking fra 2008 ble overført til aksjeselskapet Møreforsking AS. De tre høgskolene ble med dette direkte eiere av forskningsvirksomeheten. Stiftelsen Møreforsking ble samtidig videreført som minoritetsaksjonær (10 %) i Møreforsking. Virksomheten og måten denne blir drevet på, er ikke endret, selv om selskapsformen er endret. Omorganiseringen ble endelig godkjent av Stiftelsestilsynet den 23. januar 2008.
 
I dag består Møreforsking av et konsern, med morselskapet Møreforsking AS, Møreforsking Ålesund AS og Møreforsking Molde AS som aktive datterselskaper.