Våre viktigste partnere

Våre viktigste samarbeidspartnere er våre eiere NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda, i tillegg til en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Møreforsking samarbeider tett med næringslivet, klyngene Blue Legasea, GCE Blue Maritime og iKuben. I tillegg har vi lang erfaring med departementer, kommuner og andre aktører i offentlig sektor.

 
Samarbeidet  har som mål å:
  • Fremme utvikling av et felles faglig og vitenskaplig miljø.
  • Utvikle undervisning og forskningsvirksomhet med høy kvalitet og relevans for næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnslivet ellers.
  • Utnytte institusjonenes ressurser for forskning på best mulig måte.
Den faglige plattformen for den forskningen som Møreforsking driver innen ulike fagområder, ligger ved NTNU og høgskolene i Molde og Volda. Gjennom samarbeidsavtaler er det lagt til rette for gjensidig bruk av personale og infrastruktur til forskning, undervisning og annen faglig virksomhet.
 
Møreforskings forskningsaktivitet skal speile studieprofilen til NTNU og høgskolene, og underbygge utviklingen av deres studietilbud og virksomhet rettet mot omverdenen. Gjennom utvikling av felles forskningsmiljø skal samarbeidet bidra til:
  • Styrke fagområdene og kvaliteten på utdanningene
  • Styrke omdømme og posisjon som samfunnsaktør
  • Gi egenutvikling for personalet
  • Legge økonomisk grunnlag for å videreutvikle virksomheten