Young Adults. Data Colletion in 2007.

Young Adults. Data Colletion in 2007.

Author(s):

Finn Ove Båtevik, Jon Olav Myklebust

Publisher:

Møreforsking Volda

Principal:

Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda

Report nr:

16/2007
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publication type:

Notat
|

Page number:

17

Keywords:

Arbeidsmarknad,  Inkludering,  Marginalisering,  Særvilkår,  Utdanning,  Vidaregåande opplæring 

Studien er basert på eit longitudinelt datamateriale, som har vore samla inn om ungdom med særlege opplæringsbehov i vidaregåande opplæring. I tre tett samanbundne prosjekt har ein følgt dei same personane gjennom ein 11-årsperiode, for dei fleste frå alderen 17 til 28 år. Dei tre prosjekta er: ”Reform 94 – særskilt tilrettelagd opplæring” (Finansiert av KUF 1995 – 2000), ”Vaksenliv på særvilkår? Vegen ut i samfunnet for elevar med særskild tilrettelegging i vidaregåande” (Finansiert av NFR 2000 – 2004) og ”Unge vaksne”. Gjennom arbeidet har ein både sett på opplæringsvilkår i vidaregåande opplæring og overgangen til vaksenlivet. Arbeidet er dokumentert gjennom ei rekkje faglege rapportar, bokkapittel og artiklar.