Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Wenche Emblem Larssen

Wenche Emblem Larssen er matviter og forsker ved Møreforsking, hvor hun har jobbet siden 1999. Larssens forskningsområder er i hovedsak knyttet til sjømatkvalitet der kjemisk og sensorisk evaluering av ulike råstoff og matvarer står i fokus. Dette inkluderer hvordan sensorisk kvalitet styrer en forbrukers oppfatning av et produkt både i forhold til mattrygghet og helseeffekt. I tillegg har hun interesser knyttet til optimal fangstbehandling og transport av levende skalldyr. God dyrevelferd som reduserer fysiologiske stressfaktorer er avgjørende for å oppnå høy råstoffkvalitet.
 
I 2017 ble Larssen evaluert til opprykk som Forsker 2 av en ekstern komité. Mastergraden ble tatt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og før dette har hun både en bachelorgrad som bioingenør, samt en cand.mag. i fiskeribiologi fra Høgskolen i Ålesund (nå NTNU). 
 
Larssen har bred prosjektledererfaring og forskerkompetanse fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Hovedsakelig har prosjektene hun leder sterkt næringsrettet fokus. Larssen er styremedlem i det norske sensoriske nettverket SSG og har i tillegg de siste årene holdt flere internasjonale foredrag om sensorisk kvalitet på marine produkter.