Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Trond Roger Oskars

Trond Roger Oskars er utdannet marinbiolog og zoolog med spesialisering i snegler og andre virvelløse dyr (evertebrater), og har en mastergrad i Marin Biodiversitet (2013) og en doktorgrad i Marin Evertebratsystematikk (2019) fra Universitetet i Bergen ved de naturhistoriske samlingene.
 
Oskars sin spisskompetanse er på artsidentifisering av marine evertebrater, deres anatomi og økologi. Han har brei erfaring med mikrodisseksjoner, illustrering, scanning-elektronmikroskopi og bruk av DNA for å finne slektskapet mellom arter. Han har også undervisningserfaring i anatomi hos de fleste grupper av virvelløse dyr og statistisk metoder DNA-sammenligning.
 
Han har også jobbet ved naturvernsavdelinga hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal (Fylkesmannen) med rådgiving og skriving av utslippstillatelser for åpen, lukket og landbasert akvakultur. Han har også erfaring med vurdering av miljøundersøkelser, korallundersøkelser, påvirkning fra akvakultur, kommunalt avløp og vannforvaltning.
 
Oskars er knyttet til forskningsgruppen Bærekraftig hav og kyst ved Campus Kristiansund. Han har forskningsinteresser innen nye marine ressurser, nye arter i havbruk, bærekraftig havbruk, artsidentifikasjon, naturmangfold, sårbare naturtyper, arter på norsk rødliste og fremmedartslista.