Velferd og kvalitet ved omsetning av levende krepsdyr

Velferd og kvalitet ved omsetning av levende krepsdyr

Bakgrunn
Omsetning av levende sjømat er en voksende trend i markedene, spesielt gjelder dette skalldyr. Flere aktører ønsker derfor å satse på levende sjømat, både på innenlandsmarkedet og det internasjonale sjømatmarkedet. Fangstbehandling av levende skalldyr har liten tradisjon i Norge. Det betyr at for mange må nye rutiner innarbeides og håndteringen skjerpes gjennom alle ledd i verdikjeden.
 
Mål
Prosjektet har som hovedmål å etablere en ideell, optimal prosedyre (“best practice”) for levende hummer og sjøkreps fra fangst til marked. Det skal da tas hensyn til rasjonell, industriell håndtering samtidig som hensynet til dyrevelferden ivaretas. Målet er å skape et høykvalitetsprodukt med god leveringsstabilitet gjennom en behandling som fremmer vitalitet, en faktor som indikerer god dyrevelferd. Langtidslagret produkt vil bli sendt ut til utvalgte markeder for vurdering av kvalitet.
 
Hummer
Hummerfiske er et eksklusivt fiske etter en høyt betalt og velsmakende ressurs. Tradisjonelt har dette vært en liten, men verdifull del av næringsgrunnlaget for kystfiskeren. Mengde hummer ble imidlertid drastisk redusert ved et intensivt fiske på 60 og 70 tallet. For å bygge opp bestanden ble det i 2009 innført nye og strenge reguleringer med bl.a. innstramming av fangstperiode som nå er fra 1. oktober til 31. desember i Møre og Romsdal. Skal hummeren omsettes levende i resterende del av året må den levendelagres. Hummeren er en av få arter i Norge som har tradisjon for å bli lagret levende over lengre tid før salg. Hummerparkene er tradisjonelt enkle betongkummer bygget etter lengdestrømsprinsippet.
 
Nye forskrifter for dyrevelferd (2009) og skjerpede krav til kvalitet, har medført fokus på utformingen av hummerparkene og krav til dokumentasjon av dyrevelferden. Spesielt gjelder dette langtidslagring med vedlikeholdfôring og evt. skallskifte i kummene.
 
Sjøkreps
Teinefisket etter sjøkreps i Møre og Romsdal startet på 70-tallet. I den senere tid har interessen økt sterkt, og fisket har ekspandert.  Sjøkreps lever under stabile lave sjøtemperaturer på dybder rundt 100 – 250 meter. Den er ømtålig for høye temperaturer og ved røff håndtering og interaksjoner mellom individene, skades den lett. Om vinteren når temperaturen er lav reduseres metabolismen og medfører redusert aktivitet og mindre skader. Om sommeren øker luft- og sjøtemperaturer og medfører økt metabolisme, skader, stress, utmattelse og forringelse av kvalitet.
 
Antall mottaksanlegg som har spesialisert seg på levende sjøkreps er få. Kundene vil vanligvis ha krepsen på bestemte dager og i praksis betyr dette at krepsen må lagres. Lagring i sjø av fisker er et alternativ, men krever gode oppbevaringsenheter og egnede utleggsplasser med god utskifting og dybde. Totalt sett krever produktet levende sjøkreps mer kunnskap og tilrettelegging både for fisker, mottaksanlegg og transportør, men gir likevel økt inntjening. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap og interesse for kvalitet i forhold til god fangstbehandling spesielt i den vanskelige sommersesongen og ved lagring i sjø.
 
Kontaktperson:                    Astrid Woll

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54664
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Velferd og kvalitet ved omsetning av levende krepsdyr

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdals Fylkeskommune “Handlingsplan verdiskaping” og Innovasjon Norge gjennom MVP ordningen

Samarbeidspartnere:

Sandefisk AS, Finefish AS, FiskCentralen AS, Ålesund Akvarium Atlanterhavsparken og lokale fiskere i Møre og Romsdal

Prosjektdeltakere:

Grete Hansen Aas, Snorre Bakke, Wenche Emblem Larssen, Gjermund Bringsvor, Ole Sande, Magne Paulsen, Rune Veiseth