Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Gir faglige innspill til byutvikling

barekraftigbyutvikling.jpg

Gir faglige innspill til byutvikling

Møreforsking har sett nærmere på mulige effekter av utvidelse av kjøpesenterområdet øst for Molde, og ulike faktorer som kan styrke utviklingen i Molde sentrum for å møte denne utfordringen.

Vårt faglige innspill er todelt: Den første delen undersøker forholdet mellom bysentrum og kjøpesenter i andre norske byer og trekker frem relevante suksessfaktorer. Den andre delen omfatter en modellberegning av hva en senterutvidelse i Molde øst kan medføre, særlig med fokus på ulike parkeringsavgifter og bypakke Molde og deres virkning på trafikkstrømmene.

 

Bysentrum versus kjøpesenter 
Case- og litteraturstudier for andre byer viser at handelen i sentrumsområdene faller når kjøpesentrene utenfor byene vokser, men at sentrumshandelen faller mindre enn tilsvarende økning for kjøpesentrene. Trafikkanalysen som er gjennomført tyder på at bompenger vil gjøre at konkurransen vris noe i favør av kjøpesenterområdet. Dette gjelder særlig dersom avgiftsparkering opprettholdes for sentrum mens det er gratis parkering på kjøpesenterområdet.

 

Kjøpesentre kan tilby attraksjoner (som samlokalisering og samkjørt butikkmiks), samtidig som de har stordriftsfordeler ved å dele på en rekke funksjoner. Dette er krevende å konkurrere med for sentrum. Sentrum kan tjene på å etterligne kjøpesentre når det gjelder f.eks. gårdeierskap, butikkmiks og koordinering, samtidig som sentrums kvaliteter forsterkes. For Molde sin del er sentrumsområdet, som definert av kommunen i arealplanen, på ca. to kilometer. Dette innebærer at det er gåavstand i sentrum inkl. kjøpesenterområdet i Molde øst. Likevel er trafikken i hovedsak bilbasert.

 

Konkrete innspill til styrking av sentrum 
Gjennom litteraturstudier har vi kommet frem til konkrete forslag som kan styrke byliv og handel i Molde sentrum. Resultatene viser at folk verdsetter andre kvaliteter ved sentrum enn tilgangen til butikker – for eksempel folkeliv, stedets særegenheter og generelt pene omgivelser. Fasadene er byrommets vegger og betyr mye for byens utforming og bruk. «Aktive fasader» med mange innganger til butikker, restauranter, bibliotek og lignende gir liv til byrommet.

Både sentrum og kjøpesenter må ha en viss attraksjonsverdi for å tiltrekke seg kunder. Det er en rekke grep man kan gjøre for å tilrettelegge for at sentrum skal oppleves som attraktivt. Man kan tilrettelegge for møteplasser, åpne gangpassasjer mellom kjøpesenter og gater, og differensiere parkeringstilbudet. Det vil også ha verdi å få bygårdseiere til å samarbeide tettere.

Sett i forhold til andre byer som er belyst i casestudien virker mye å ligge til rette for at Molde sentrum skal kunne ha et sterkt og attraktivt sentrumsområde. Blant fordelene kan nevnes at sentrum og kjøpesenterområdet ligger i kort avstand fra hverandre, at sentrum har byrommet Gørvellplassen og kulturhuset «Plassen», realisering av Sjøfronten samt hvordan bysentrum kobles med kjøpesenteret i sentrum gjennom ulike innganger/gangpassasjer. 

Møreforsking peker på noen grep for å tilrettelegge for myke trafikanter på strekningen sentrum-Roseby/Molde Storsenter, med blant annet tilrettelegging av veg, forskjønning og flere aktive fasader. 

(artikkelen fortsetter under bildet)

Langsiktig felles arbeid 
Et tydelig og langvarig politisk engasjement, lederskap og kontinuerlig samarbeid mellom sentrumsforening, gårdeiere og kommunen vil kunne være en viktig drivkraft i å styrke Molde sentrum. Gårdeier og sentrumsforening har felles interesser av å styrke sentrum. Et av fortrinnene med kjøpesenter er felles forvaltning av bygningsmassen. Dette kan være mulig å oppnå også i bysentrum gjennom koordinering.  

Byutvikling og bypakken 
Bompengeinntektene fra bypakke Molde er grovt beregnet til 160 mill. kr per år. Bompengeinntektene utgjør knapt 10 % av Amfi Roseby og Molde Storsenters årlige omsetning. Det er ventet at folk må ta pengene til å betale ev. bompasseringer også fra andre formål enn handel. Både anslag og effekt er derfor usikker. Man kan likevel ikke helt utelukke faren for en viss nedgang i handelen, gitt bompengebelastning i 15 år fremover.

Bompenger og parkeringsavgift 
Utvidelse av kjøpesenterområdet uten bypakken og med gratis parkering øker antall turer til Molde øst med ca. 4400 stk. i løpet av en vanlig virkedag (vel 45 %). Reiser til sentrum vil da kunne synke med ca. 830 (ned knappe 10 %). Et nytt/utvidet kjøpesenter vil kunne trekke trafikk også fra andre steder enn Molde sentrum. Blir det derimot kjøpesenterutvidelse kombinert med avgiftsparkering på lik linje med sentrum, reduseres bilreisene hit (ned rundt 10 %). Sentrum (og andre soner) «vinner» noe av trafikken tilbake (opp rundt 3 %). Dette gjelder særlig for varehandel. Bompenger i tillegg reduserer trafikken med 4 % både i sentrum og i Molde øst.

Møreforskings arbeid er oppsummert i et notat utarbeidet av forskerne Maria Laingen, Jens Rekdal, Svein Bråthen og Karoline L. Hoff.