Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møtte Samferdselsministeren

ET KNIPPE AKTØRER INNEN FORSKNING PÅ TRANSPORT OG SAMFERDSEL:

Møtte Samferdselsministeren

Hvordan driver instituttene forskning på transport og samferdsel? Det stod på agendaen da flere forskningsinstitutter i dag hadde møte med Samferdselsminister Jon Georg Dale. Ministeren fikk høre en rekke eksempler på forskningssamarbeid som har samfunnseffekt. Midt i vår bane.

Hovedtema for møtet var hvordan Samferdselsdepartementet kan øke sin forskningsinnsats, innrette den om anvendt forskning som kan bidra til å oppfylle Samferdselsdepartementets mål.

Transport og samferdsel
Transport og samferdsel er et viktig arbeidsområde for Møreforsking. Leder for Møreforsking Molde, Lage Lyche, representerte oss i møtet. Han fortalte at forskere hos MF jobber med å finne samfunnseffekter av transporttiltak. MF har blant annet utviklet en egen analysemodell for å kunne finne netto ringvirkninger av transporttiltak. Over mange år har vi også utviklet regionale og nasjonale persontransportmodeller som er et viktig grunnlag i samfunnsøkonomiske analyser.

Viktig kompetansemiljø

Møreforsking er en av de mest sentrale forskningsinstitusjonene i landet når det kommer til fagområdet transportøkonomi. Vi jobber jevnlig med å levere samfunnsøkonomiske analyser knyttet til Avinors infrastruktur, og har gitt flere bidrag til internasjonale tidsskrift på temaet. Vi jobber også for regioner og fylkeskommuner. Blant annet har vi gjort analyser knyttet til rammevilkår for ferjedrift for Vestlandstrådet og analyser ifm ferjeanbud i Møre og Romsdal. I det siste har vi gjort takstutredninger knyttet til kollektivtrafikken med bruk av regionale persontransportmodeller for Møre og Romsdal fylkeskommune

- Det var et bra møte der ministeren fikk høre om mange gode prosjekter som er med å løfte arbeidet innen transport og samferdsel, sier Møreforskings Lage Lyche. Statsråden oppfordret forskningsinstituttene til å være på banen ifm FoU-arbeid knyttet til Nasjonal transportplan.
- For vår del var det viktig å fortelle om den forskningen vi bidrar med, og hvordan Campus i Molde er et viktig kompetansemiljø på landsbasis.