Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord...

COLOURBOX1740923.jpg

Ny rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge

Møreforsking Molde, i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt og Sjurelv og Kufaas AS, har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet anbudsopplegget for statens kjøp av flyruter i Nord-Norge.

 
Innledningsvis beskriver vi situasjonen nå i dag, samt presenterer trafikkprognoser for flyrutene. Trafikkveksten er gjennomgående beregnet til å bli svært moderat på de fleste aktuelle rutene. Noen ruter er beregnet til å få en liten nedgang. Grunnlag for kommersiell betjening, og beskrivelse av kriterier for kjøp av flyruter er deretter gjort rede for. Rapporten har vurdert de rutene som staten i dag yter FOT-støtte (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting) til. Rutene er drøftet sett i forhold til transportstandard, dagens FOT-støtte til rutene og samfunnsøkonomi. Det er i tillegg utviklet en ruteplanmodell for flyruter som gir indikasjoner på hvordan en optimal rutestruktur kunne se ut, og hvilke effekter dette antas å ha på tilskuddsbehovet for rutene. Denne effekten er også beregnet ved hjelp av en internasjonal kostnadsmodell for flyruter. Vi har i tillegg sett spesielt på transport mellom Bodø og Røst. Det er redegjort for ulike mekanismer i selve anbudsutsetting. Det er drøftet muligheter for å bruke andre evalueringskriterier enn pris. Vi har også gått i dybden på anbudsteorien, og drøftet teorien i forhold til konkurransesituasjonen i flymarkedet. Nyansen mellom statsøkonomi og samfunnsøkonomi er også belyst.
 
Vi har blant annet anbefalt:
  • Transporttilbudet i Nord‐Norge bør i et samfunnsøkonomisk perspektiv ses under ett, slik at transporttilbudet dimensjoneres uavhengig av hvem som finansierer det. En samordning av tilbudet gjennom FOT‐nettet, med Hurtigruten, med hurtigbåtruter og eventuelle busstilbud bør analyseres
  • En mer strømlinjeforming av rutenettet i Finnmark. Direkteruter øst-vest foreslås lagt ned til fordel for hub-funksjoner i Hammerfest, Kirkenes og/eller Vadsø.
  • Leknes – Bodø er vurdert til å ha en lønnsomhet som tilsier at ruta bør være kommersiell.
  • Våre analyser viser at det er grunn til å vurdere om det fortsatt skal være FOT-tilskudd på rutene Vardø-Kirkenes, Sørkjosen-Tromsø og Namsos-Trondheim. Det må gjøres grundige analyser før en slik endring blir iverksatt, siden et eventuelt bortfall av disse rutene medfører at flyplasser blir lagt ned.
  • Anbudet for transporten mellom Bodø og Røst bør innrettes slik at både flyselskap og helikopteroperatører kan delta i konkurransen.
  • Ruteområde 1 i Finnmark bør vurderes oppdelt i mindre pakker, der trafikksvake flyplasser i naturlige geografiske områder blir buntet sammen. Her kan man muligens åpne for å la helikopteroperatører legge inn bud.
  • Kravet om minstestørrelser på luftfartøy foreslås fjernet for de trafikksvake rutene i Finnmark
  • Det bør vurderes å opprette et flerdimensjonalt tildelingskriterium basert på 4-5 delkriterier. Faktorer som bør prioriteres, er tilskuddsbehov, tilbudt kapasitet (frekvens), flystørrelse og normal billettpris.
  • Anbudene må lyses ut i god tid før oppstart, slik at tilbydere har god nok tid til å gjøre nødvendige tilpasninger etter tildeling
  • Tilbydere bør under det kommende anbudet få anledning til å stille spørsmål til dagens operatør. Dette for å sikre god nok informasjonsflyt.
Kontaktperson for oppdraget er professor Svein Bråthen.