Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Inntektsoverføringsmodell for lokale bil- og båtruter

Inntektsoverføringsmodell for lokale bil- og båtruter

Møreforsking Molde har på oppdrag av Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag gjennomført en oppdatering av Utgiftsutjevningsmodell for lokale bil- og båtruter. Rapporten konsentrerer seg om kostnadsnøkkelen for lokale ruter som består av et kriteriesett hvor hvert kriterium har en fastsatt vekt. Inntektssystemet og utgiftsutjevningen er omtalt og nøkkeldata for lokale ruter og forklaringsvariable i gjeldende kostnadsnøkkel beskrives. Det reises også noen kritiske spørsmål til disse forklaringsvariablene.

Inntektssystemet er et system for fordeling av rammetilskudd mellom kommuner og fylkeskommuner. En av de overordnede målsettingene med inntektssystemet er å utjevne kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger, slik at forutsetningene legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne over hele landet (NOU 2005:18). Ett av hovedelementene i inntektssystemet er utgiftsutjevningen som skal kompensere for forskjeller i beregnet utgiftsbehov knyttet til nasjonale velferdstjenester. Gjennom utgiftsutjevningen gis det full kompensasjon for ufrivillige kostnads- og etterspørselsforhold som er oppsummert i de såkalte kostnadsnøklene. Rapporten konsentrerer seg om kostnadsnøkkelen for lokale ruter som består av et kriteriesett hvor hvert kriterium har en fastsatt vekt. Inntektssystemet og utgiftsutjevningen er for øvrig omtalt i rapportens kapittel 1. I kapittel 2 og 3 beskrives nøkkeldata for lokale ruter og forklaringsvariable i gjeldende kostnadsnøkkel. Det reises også noen kritiske spørsmål til disse forklaringsvariablene.
 
I Hervik og Lyche (2005) ble det foreslått alternative forklaringsvariable for lokale ruter. Disse er gjengitt i kapittel 4 med oppdaterte data for fireårsperioden 2005-2008. Videre ble det i Hervik og Lyche (2005) utført statistiske analyser, herunder lineære regresjoner, med det formål å utlede et kriteriesett med vekter for fylkeskommunenes utgiftsbehov i forbindelse med å legge til rette for et likeverdig lokalt bil- og båtrutetilbud til innbyggerne over hele landet. Denne rapporten har hatt som formål å repetere disse regresjonene med oppdaterte data. Netto driftsutgifter til lokale bil- og båtruter har i hovedsak vært avhengig variabel i de statistiske analysene.
 
Vi har også utført noen regresjoner med frie inntekter per innbygger og korrigerte frie inntekter per innbygger som kontrollvariabler. Kapittel 5 gir en introduksjon til utprøvingen av ulike kostnadsnøkler/modeller for lokale ruter, samt en oversikt over aktuelle venstresidevariabler og bakgrunnen for å benytte de nevnte kontrollvariablene. Alle resultatene fra regresjonene finnes igjen i vedlegg. Vi har i hovedsak brukt fylkesvise data fra SSBs samferdsels KOSTRA i analysene. Det kan være problematisk å oppnå robuste statistiske modeller med et utvalg på bare 19 fylkeskommuner, og man er avhengig av å holde antall forklaringsvariabler nede.
 
Rapporten, som er utarbeidet av Gøran Johannessen og Arild Hervik ved Møreforsking Molde, kan du laste ned her.