Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Ingebrigt Bjørkevoll

Ingebrigt Bjørkevoll er utdannet fiskerikandidat ved UiT Norges arktiske universitet i perioden 1994-1999, og har hovedfag innen næringsmiddelkjemi/mikrobiologi: Kvalitet og holdbarhet på utvannet salt- og klippfisk. 
 
Ingebrigt Bjørkevoll jobber med kvalitet og foredlingsprosesser innen fiskeindustrien, med hovedfokus på konvensjonelle produkter som saltfisk og klippfisk. Bjørkevoll har ledet og deltatt i en rekke prosjekter med verdikjedefokus som har gitt solid kompetanse på hele produksjonen fra fangst og råstoffkvalitet, via prosessering og lagring til markedsarbeid for fiskeprodukter. Bjørkevoll er også en del av teamet ved Møreforsking på sjøpølse, der han bidrar med kompetanse på foredling og næringsmiddelkjemi i flere prosjekter innen utvikling av kvalitetsanalyser og -parametere, kartlegging av gonadeutvikling og utvikling av IMTA for rødpølse.
 
Bjørkevoll har jobbet som forsker i Møreforsking siden 2008 og er tilknyttet forskningsgruppen Sjømatforedling, hovedsakelig som prosjektleder for næringsrettede FoU-prosjekter i samarbeid med fiskeforedlingsindustrien. Etter uteksaminering som fiskerikandidat mai 1999 jobbet Bjørkevoll som forsker ved Fiskeriforskning i Tromsø (nå Nofima avd. Tromsø). Bjørkevoll har også erfaring fra fiskeindustrien (salt- og klippfiskforedling), i tillegg til å ha jobbet på både settefisk- og matfiskanlegg for laks og ørret.