Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Sanna Matsson

Sanna Matsson har doktorgrad i marinbiologi fra Institutt for arktisk og marin biologi, UiT Norges arktiske universitet (2021). Avhandlingen, ‘Fouling of macro epibionts on cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) – In situ temporal and spatial variation’ omhandler begroingsorganismer på dyrket sukkertare og kartlegger omfang, artssammensetning og tidspunkt for påslag langs Norges kyst.

Hun har jobbet med ulike livsfaser av dyrket tare og begynte med marine makroalger under mastergraden i marinbiologi og akvakultur fra Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet (NTNU), i 2013, hvor hun så på optimalisering av gametofyttkulturer. Gjennom arbeidet har hun formidlet kunnskap gjennom internasjonal publisering, undervisning på universitet og grunnskole og deltakelse på konferanser.

Sanna begynte i Møreforsking januar 2022 og tilhører forskningsgruppen Bærekraftig hav og kyst. Hun har forskningsinteresser innen dyrking av ulike arter, fremst makroalger.