Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Anbud i fylkeskommunale båtruter

Anbud i fylkeskommunale båtruter

På oppdrag for Rederienes Landsforening har Møreforsking Molde sett på om dagens praksis knyttet til anbud for lokale båtruter ivaretar hensynet til rettferdig konkurranse. Vi har også sett på om dagens praksis er i tråd med konkurranselovgivningen og om den møter de krav som bør kunne stilles ut fra etablert teori på området.

 

I prosjektet vurderes dagens praksis og forslag til endringer i konkurranselovgivningen og om den oppfyller de krav som bør kunne stilles ut fra etablert teori på området. Rapporten gjennomgår og vurderer noen av konkurransegrunnlagene utarbeidet av forskjellige fylkeskommuner/ transportselskaper. I tilegg er det gjennomført intervjuer med flere nøkkelpersoner både hos samferdselsmyndighetene og hos transportselskapene.
 
Med bakgrunn i dette arbeidet har vi gitt følgende anbefalinger:
  • En ressursgruppe av ledende saksbehandlere med anbud som fagfelt bør etableres med representanter fra de berørte fylker.
  • De kriteriene som blir formulert, bør oppfyller de krav til transparens, entydighet og etterprøvbarhet som er skissert i kapittel 8.1 og 9. Skjer dette, vil en del av de påpekte uklarhetene i selve anbudsprosessene kunne bli betydelig redusert.
  • Det bør utarbeides mer standardiserte rapporteringsrutiner for å kunne redusere administrative kostnader.
  • Eventuelle bonus- og malusordninger bør bli beskrevet på en utvetydig måte. Dette vil sannsynligvis skape positiv forutsigbarhet og det kan ha betydning for hvilken risikopremie tilbyderne legger inn.
  • Man bør antagelig ikke gå svært langt i å etablere felles kriterier og felles utforming av selve anbudsregimene. Det kan f eks være stedlige forhold som kan tilsi brutto- framfor nettokontrakter (f eks høy inntektsrisiko som følge av tiltak i tilstøtende transportnett), og fylkene kan ha egne politisk vedtatte målsettinger for driften (f eks knyttet til energibruk).
  • Man bør søke å standardisere gitte kontraktstyper i henhold til "beste praksis" for utforming av gjeldende kontraktstype.
  • Et mer standardisert opplegg for risikofordeling og for reforhandling av avtaler bør bli vurdert.
  • Ressursgruppen kan med fordel utarbeide en veileder for utarbeidelse av anbud der en kan trekke ut relevante punkter i Statens vegvesens mal for anbud i riksvegferjedriften.

Rapporten kan du laste ned her.