Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nyvinningen "Forskingsledelse i Nordvest" i mål

FNV.JPG

Nyvinningen "Forskingsledelse i Nordvest" i mål

”Er ledelse og utvikling av gode forskingsmiljø noe som krever egen skolering?” Denne utfordringen har 23 deltagere fra høyskolene og forskningsinstituttene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal arbeidet med det siste halvåret gjennom utviklingsprogrammet Forskingsledelse i Nordvest. Programmet har gått over tre samlinger og ble avsluttet i løpet av tre intense dager i full storm på Hustadvika Gjestegård forrige uka.

 
Bak fra venstre: Finn Ove Båtevik (MF Volda), Gunnar Stave (MF Volda), Oddmund Oterhals (MF Molde), Idun A. Husabø (Vestlandsforsking), Agnes C. Gundersen (MF Marin), Søren B. Rasmussen (Implement), Knut-Willy Sæther (HVO), Øyvind Herse (MF Marin).
Midten fra venstre: Vegard Fusche Moe (HSF), Randi Bergem (MF Volda), Anne Katrine Normann (Forskningsrådet), Else Jørgensen (HiMolde), Kari L. Fjørtoft (MF Marin), Marit Solheim (HSF), Maria Sandsmark (MF Molde), Else Ragni Yttredal (MF Volda), Audny Hellebø (MF Marin), Lennart Øhlund (HiÅ).
Foran fra venstre: Magne Aarset (HiÅ), Anne Stene (HiÅ). Ole Steen Andersen (Implement) og Ingeborg Ulvund (HiMolde).
Margareth Kjerstad, (MF Marin) Jens Johan Hyvik (HVO), Otto Andersen (Vestlandsforsking) og Arthur Almestad (Forskingsrådet) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Marit Eliassen, Møreforsking.
 
 
Tradisjonelt har forskingsmiljøer brukt det meste av ressursene sine på faglig utvikling, og mindre på utvikling av ledelse og arbeidsmiljø. Forskingsledelse i Nordvest er unikt ved å være det første felles utviklingsprogrammet for forskningsledelse som er gjennomført i Norge med deltagere fra flere forskningsinstitusjoner. Initiativet til programmet ble tatt av Møreforsking, og programmet har hatt deltagere fra Høgskolene i Molde, Ålesund, Volda og Sogn og Fjordane, i tillegg til Vestlandsforsking, Møreforsking og Forskningsrådet.
 
Programmet er bygget opp gjennom en kombinasjon av fellessamlinger, arbeid i grupper og individuelle utviklingsplaner. Hver enkelt deltager har arbeidet med egne utviklingsmål, kombinert med påfyll i form av ledelsesteori og erfaringsdeling. Til forskjell fra tradisjonelle ledelsesprogrammer er innholdet i programmet skreddersydd for lederutfordringer som kjennetegner forskingsmiljø og den akademiske verden.
 
"Kurset viste kor viktig det er at ein oppfattar leiing som eit eige fag - også i akademiske miljø. Det var spesielt givande å drøfte gjenkjennelege problemstillingar og prøve ut tenkemåtar og verktøy i lag med andre frå liknande arbeidsmiljø", seier Idun Husabø frå Vestlandsforsking som har vært en av deltagerne på programmet.
 
Søren Barlebo Rasmussen og Ole Steen Andersen fra Implement AS, et rådgivningsselskap tilknyttet Copenhagen Business School, har hatt det faglige ansvaret og stått for gjennomføringen av programmet.  De har lang og inngående erfaring med utvikling av forskningsledere ved danske universiteter og forskingsinstitutt, og har bygget opp og kjørt tilsvarende program i Danmark i 8 år.
 
Programmet har hatt personlig utvikling som hovedfokus. Eg har lært mykje om det å reflektere over eiga rolle, og fått trening i måtar å gjere det på. Eg er meir bevisst på at det er viktig at eg som leiar ber om tilbakemeldingar frå andre med tanke på  korleis dei oppfattar ulike sider ved min måte å leie på. I tillegg har deltaking i programmet medverka til at eg har fått eit breitt og godt nettverk. Eit skikkeleg bra program!”, oppsummerer Randi Bergem fra Møreforsking Volda.
 
Gjennom programmet er det skapt et tettere faglig og personlig nettverk mellom forsknings- og fagmiljøene på Nordvestlandet. Dette kan åpne nye muligheter for både næringsliv, offentlig sektor og andre brukere av forsking i regionen. Fagmiljøene har mange felles utfordringer, men også mye å lære av hverandre. Mange interessante samarbeidsmuligheter mellom fagmiljøene er avdekket underveis i programmet.
 
For å bygge oppunder dette ble det under den siste samlingen også avholdt en ”kaminpassiar”, der de øverste lederne fra de ulike institusjonene satte seg ned sammen med programdeltagerne rundt peisen og diskuterte felles utfordringer for å bygge sterkere forskningsmiljø på Nordvestlandet. Dette ga interessante refleksjoner og ideer til samarbeidsmuligheter som de tre høgskolene i Møre og Romsdal kan ta tak i, både alene, og i felleskap med Møreforsking og andre forskningsmiljø.
 
"Kurset i forskningsledelse er viktig for å utvikle gode forskningsmiljø i og på tvers av fagmiljø, både innen en høgskole, og på tvers av høgskolene gjennom Mørealliansen. Dette krever gode forskningsledere som har kunnskap om ledelse av forskning og som tar ansvar for den kompliserte prosessen det er å utvikle og vedlikeholde et godt forskningsfellesskap. Jeg har tro på at dette overtid vil medføre mer robuste og kreative forskningsmiljø som også møter næringslivets og samfunnets behov for forskning", oppsummerer rektor Solfrid Vatne fra Høgskolen i Molde på vegne av de tre rektorene som deltok.
 
 Nye nettverk dannes. Fra venstre rektor Solfrid Vatne (Høgskolen i Molde), Else Jørgensen (Høgskolen i Molde), Audny Hellebø (Møreforsking Marin) og Vegard Fusche Moe (Høgskulen i Sogn og Fjordane).
 
 
Forskingsledelse i Nordvest vil bli videreført gjennom et nytt utviklingsprogram kommende år. Dette vil ta utgangspunkt i og rette seg mot utvikling av forskingsmiljøene på hvert av campusene i regionen, og fulgt opp gjennom fellessamlinger på tvers av fagmiljø og institusjoner.
 
Nærmere opplysninger om programmet kan fås ved henvendelse til Møreforsking ved direktør Roar Tobro.