0508 Sjøportalen. Delrapport 1: Behovsavklaring - gevinstpotensialer

0508 Sjøportalen. Delrapport 1: Behovsavklaring - gevinstpotensialer

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Nina Pereira Kvadsheim

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

iKuben

Rapportnr:

0508
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-225-5 (elektroinisk), 978-82-7830-224-8 (trykt) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

28

Målet med Sjøportalen-prosjektet er å utvikle og prøve ut en nettportal for samordning og økt bruk av sjøtransport for bedrifter i Romsdalsregionen. Denne delrapporten beskriver resultater fra arbeidspakke 2, som omhandler avklaring av bedriftenes forutsetninger og muligheter for økt bruk av sjøtransport og mulige økonomiske og miljømessige gevinster ved slik samordning. Det er gjennomført intervjuer med 17 bedrifter i regionen. Bedriftene varierer stort både i størrelse og transportbilde. Det er en gjennomgående utfordring at mye av inn- og utgående transport er betalt av leverandører og kunder og at volum og kostnader derfor ikke har vært tilgjengelige.

Sjøtransport utgjør i dag 58 % av inngående transportkostnader og 80 % av utgående. Leveran­dører og kunder betaler 55 % av oppgitte kostnader. Bak tallene ligger store variasjoner som er diskutert i rapporten. Det er innenfor kontainer- og stykkgods vi har funnet potensialer for økt sjøtransport, og da spesielt på utgående transport. Utgående kontainertransport kan økes med 83 % og utgående stykkgods for øvrig med 50 %.

Resten av studien dreier seg om hvordan bedrifter kan samarbeide med hverandre og logistikk­leverandørene om økt bruk av sjøtransport. Det går klart fram at bedriftene i stor grad bruker separate sjøtransportløsninger. Økt samordning vil kreve felles planlegging av transport. Analysen understøtter prosjektets hypotese om at en felles nettportal med sentral planlegger vil være en viktig forutsetning for å utløse potensialene for økt sjøtransport.