M1602 Logistikk og forretningsmodeller for behandling av fiskeslam

M1602 Logistikk og forretningsmodeller for behandling av fiskeslam

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Johan Oppen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Smøla Klekkeri og Settefiskeanlegg AS

Rapportnr:

M 1602
|

Isbn/Issn:

0803-9259

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

12
Denne rapporten er skrevet av Møreforsking Molde AS, og presenterer resultater fra Arbeidspakke 5 i prosjektet Fiskeslam som ressurs for bioenergi og plantevekst (SLAM‐BEP). Denne arbeidspakken har verdikjedeanalyse, logistikkanalyse og forretningsmodeller for oppsamling og behandling av fiskeslam som tema. I rapporten presenterer vi kort hvordan dagens system for oppsamling og behandling av slam fungerer ved Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS, før vi går gjennom alternativer og foreslår løsninger for hvordan dette bør foregå på en mer bærekraftig måte, basert på krav ved tildeling av nye og/eller utvidede konsesjoner som umuliggjør direkte utslipp av ubehandlet slam til sjø. Vår konklusjon er at lokal produksjon av biogass i en ABR‐reaktor er det beste alternativet for Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS, gitt at det fortsatt blir tillatt å slippe bioresten fra reaktoren ut i sjøen.