1303 Sjøtransport Romsdal. Potensiale for økt sjøtransport i Romsdalsregionen

1303 Sjøtransport Romsdal. Potensiale for økt sjøtransport i Romsdalsregionen

Forfatter(e):

, Oddmund Oterhals, Morten Svindland

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Molde og Romsdal Havn IKS

Rapportnr:

1303
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-183-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

31
download

Molde og Romsdal Havn (MRH) ønsker å styrke sin posisjon som terminalaktør for sjøbaserte logistikkløsninger i egen region ved å løse ut potensialer for økt sjøtransport til og fra lokale næringsaktører. Møreforsking Molde ble sommeren 2012 engasjert for å gjennomføre forprosjektet Sjøtransport Romsdal, der det på systematisk vis skulle skaffes oversikt over lokale varestrømmer og transporttjenester som kan gi grunnlag for økt trafikk over lokale havneanlegg. En slik analyse vil i neste omgang danne grunnlag for vurdering av tiltak som kan medføre økt trafikk over MRH sine terminaler og eventuelle nye investeringer. Hoveddelen av forprosjektet bestod av en kartlegging av varestrømmer og andre aktuelle spørsmål for et utvalg på 43 bedrifter i regionen.

I rapporten beskrives varestrømmer og potensialer for økt sjøtransport. Bedriftene er bedt om å kommentere flaskehalser og aktuelle tiltak i forhold til økt sjøtransport lokalt, og de er bedt om å vurdere kvaliteten på MRH sine tjenester. I drøftingen og konklusjonene fra arbeidet er det fokusert på fire hovedområder:

  • Kontinuerlig utvikling av anlegg og terminaltjenester tilpasset bedriftenes behov
  • Behovet for organisering av bedriftssamarbeid for å få til felles sjøtransportløsninger
  • Bedre organisering og systemløsninger for sjøtransport og bedre kommunikasjon med bedriftene
  • Styrking av det lokale agentleddet

Tilrådingene blir overlatt til MRH for videre bearbeiding og gjennomføring av valgte strategier.