M0803 MODEX(TM) - bevegelig, ekstra lastedekk for forsyningsfartøy. Vurdering a...

M0803 MODEX(TM) - bevegelig, ekstra lastedekk for forsyningsfartøy. Vurdering av logistikkeffekter.

Forfatter(e):

Bjørnar Aas, Karolis Dugnas, Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Evomec, Ulstein Design og VRI-programmet

Rapportnr:

M0803

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

17
download

For operatører av forsyningsfartøy er størrelsen på dekksarealet en viktig parameter, og vil i noen tilfelle være den designparameteren som er avgjørende for hvilket fartøy man velger å kontrahere. Derfor, for operatører med behov for stor dekkskapasitet, vil et forsyningsfartøy utstyrt med MODEXTM (MOvable Deck EXtender) være interessant da dette gir en økning av dekksarealet. Rapporten fokuserer på sluttkunden (fartøy operatør) og vil underbygge nytteverdien av å investere i en slik løsning.

Det er særlig logistikkfaglige aspekt som vil være avgjørende for produktets nytteverdi. MODEXTM vil gi økt lasteevne og større frihet til utnyttelse av dekksarealet. I tillegg antas det at fleksibiliteten også vil øke fartøyets evne til å møte varierende etterspørsel etter transport forårsaket av for eksempel perioder med dårlig vær. Slike fordeler veies opp i mot eventuelle andre negative logistikkonsekvenser og økte kostnader relatert til innleie av et forsyningsfartøy utstyrt med MODEXTM-løsning. Hvordan løsningen påvirker HMS aspekter drøftes også.

Rapporten avsluttes med en oppsummering og anbefalinger, med forbehold om at analysen i hovedsak er basert på kvalitative resonnementer og en kvalitativ forståelse av forsyningsproblematikken.