1010 Samseiling i Bodøregionen; Pilotprosjekt for utprøving av rederisamarbeid

1010 Samseiling i Bodøregionen; Pilotprosjekt for utprøving av rederisamarbeid

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Fraktefartøyenes Rederiforening, fem rederi, Innovasjon Norge

Rapportnr:

1010
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-152-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

24
download

Fraktefartøyenes Rederiforening, med nesten 300 medlemsfartøy i nærskipsfart, etablerte i 2007 en strategisk plan med målsettinger om flåtefornying. Samtidig er de fleste rederiene for små til å ha ressurser til flåtefornying, og en av strategiene går derfor ut på å utvikle en bedre tilpasset rederistruktur. Denne rapporten beskriver et pilotprosjekt der fem rederier i Bodøregionen har prøvd ut forskjellige samarbeidsmodeller.

Tidlig i prosjektet ble det utformet alternative samarbeidsmodeller - fra samarbeid om fraktoppdrag til samarbeid om fartøydrift og i ytterste konsekvens felles fartøyeierskap. Et vesentlig motiv for samarbeidet ville være å komme i posisjon for flåtefornying. I gjennomføringen av pilotprosjektet ble det brukt mest innsats på å utrede muligheter for felles fartøyeierskap, og det ble etablert økonomimodeller for analyse av hvilke regnskapsmessige effekter et samarbeid kunne gi.

Selv om alle strategiske og økonomiske analyser tilsa at alle rederiene ville hatt nytte av sammenslåing til en mer slagkraftig enhet så lyktes ikke disse rederiene i forsøket på å fusjonere rederiene sine inn i et felles selskap i denne omgang. Underveis oppstod det imidlertid situasjoner som medførte integrasjon innenfor det som opprinnelig var tre av de fem rederiene som deltok i prosjektet. Alle rederiene hevder å ha lært mye gjennom denne prosessen, og at de vil være bedre rustet for vurdering av framtidige samarbeidskonstellasjoner etter å ha deltatt i dette prosjektet.