0701 Fornyelse av kystfrakteflåten

0701 Fornyelse av kystfrakteflåten

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Fraktefartøyenes Rederiforening

Rapportnr:

M0701

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

19
download

Fraktefartøyenes Rederiforening (FR) har 122 medlemsrederi med til sammen 232 fartøy, med stor spredning i fartøykategori og lasttype. Styret i FR har satt fokus på flåtefornying, fordi store deler av denne flåten er gammel, med gjennomsnittsalder på 26 år. Mange av fartøyene tilfredsstiller ikke dagens krav verken når det gjelder markedstilpasning, effektivitet, miljøutslipp eller arbeidsmiljø om bord. Flåtestrukturen, med 58 % enbåtsrederi og 89 % rederi med tre båter eller færre, medfører at de fleste rederiene har dårlig kapasitetsutnyttelse og inntjening, og dermed liten finansiell evne til fornying av tonnasje.
 
I rapporten er markedsutvikling, vareeierstruktur og utvikling av kontraktstyper diskutert for de fire viktigste markedssegmentene brønnbåt, kysttank, bulk og stykkgods. Hovedtrekkene i markedsutviklingen er konsolidering på vareeiersiden (færre kunder - større kontrakter), redusert antall havner, økte avgifter knyttet til miljø og havneanløp og økt konkurranse fra internasjonale konkurrenter. Det er bare brønnbåtsegmentet som kan vise til en markedsdrevet flåtefornying tilpasset en konsolidert oppdrettsnæring. I rapporten tas det til orde for en planmessig utvikling av en ny kystlogistikk, der behovet for fartøyfornying settes i sammenheng med markedsutviklingen og utviklingen av logistikk på land - dvs. effektive havneterminaler og optimal kombinasjon av sjø- og landtransport. Vår egen maritime industri har gode forutsetninger for å samarbeide med rederiene om en tilpasset flåtefornying. I kapittel 4 er det redegjort for politiske signal som støtter satsing på fornying av kystfrakteflåten. Varestrømmene skal flyttes fra veg til sjø, miljøskadelige utslipp skal reduseres, og sikkerhet og arbeidsmiljø om bord skal forbedres. I tillegg satser norske myndigheter på å legge strategier for utvikling av egen kompetanse og fortrinn på næringsområder der vi er sterke fra før, og maritim næring er et slikt område. I Norge ligger det derfor godt til rette for en nasjonal dugnad for flåtefornying i samarbeid mellom myndighetene og alle aktørene innenfor den maritime klynge, for å utvikle en effektiv og miljøvennlig kystlogistikk som ivaretar det politiske ønsket om flytting av varestrømmer fra land til sjø.