M0901 NyFrakt - Analyse av kystfrakteflåten.

M0901 NyFrakt - Analyse av kystfrakteflåten.

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Karolis Dugnas, Jan Erik Nilsen Netter

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd MAROFF

Rapportnr:

M0901

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

22
download

Fraktefartøyenes Rederiforening (FR) tok initiativ til NyFrakt-prosjektet, som har som formål å planlegge en ny generasjon kystfraktefartøy tilpasset en framtidig miljøvennlig og effektiv norsk kystlogistikk. I denne rapporten presenteres resultater fra en analyse av status og utviklingstrekk for fartøyflåten, samt en studie av flåtens utnyttelsesgrad.

 

De 131 medlemsrederiene i FR har i dag til sammen 263 fartøy i FR-registeret. Dette er små rederier - 88 % har 3 fartøy eller færre. Denne flåten står for ca. halvparten av nærskipsfarten langs norskekysten - resten utføres av andre norske og utenlandske rederier, som hver for seg utgjør større rederienheter og driver med høyere kapasitetsutnyttelse. Det som preger nærskipsfarten er aldrende flåte og manglende fornying. Gjennomsnittsalderen innenfor FR er 28 år, og det er tilført bare 5-6 nybygg per år de siste 3 årene - mest innenfor brønnbåtsegmentet. Dersom gjennomsnittsalderen skulle ned på 20 år så måtte det tilføres minst 13 nybygg per år, og vesentlig mer i en overgangsperiode.

 

I dette delprosjektet er utnyttelsesgraden målt til 67 % for et utvalg på til sammen 54 fartøy. Utnyttelsesgraden er stort sett lik for forskjellige fartøysegmenter og fartøystørrelser, mens nyere fartøy har noe bedre utnyttelsesgrad enn de eldste. Andre, større aktører innenfor nærskipsfart kan vise til vesentlig bedre tall for utnyttelsesgrad. I rapporten blir det også pekt på hvordan effektiv lasting og lossing og effektiv omlasting til og fra landbaserte transportmidler kan effektivisere sjøtransporten. Lav utnyttelsesgrad gir også mer energiforbruk og utslipp av miljøgifter per transportert kvantum.

 

Til slutt i rapporten er det drøftet hvordan samarbeid mellom rederier (samseiling) og satsing på nye fartøykonsept kan gi forbedring, og det er nevnt noen eksempler på utviklingsprosjekt som er etablert for å prøve ut nye og mer effektive løsninger.