1613 Sjøportalen. Delrapport 3: Utprøving - erfaringsutveksling

1613 Sjøportalen. Delrapport 3: Utprøving - erfaringsutveksling

Forfatter(e):

Nina Pereira Kvadsheim

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Isbn/Issn:

978-82-7830-276-7 (trykt), 978-82-7830-277-4/0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

30

Målet med Sjøportalen-prosjektet er å utvikle og prøve ut en nettportal for samordning og økt bruk av sjøtransport for bedrifter i Romsdalsregionen. Denne delrapporten beskriver resultater fra arbeidspakke 5, som omhandler utprøving og erfaringsutveksling av nettportalen for organisering av felles sjøtransportløsninger. Det er gjennomført intervjuer med seks utvalgte bedrifter i regionen og de varierer stort både i størrelse og transportbilde. Ifølge resultatene har bedriftene ikke oppnådd én felles samordnet funksjon. Utfordringen har vært å forankre Sjøportalen hos deltakerbedriftene slik at de ville sette av personell og tid til reell utprøving av portalen. Halvparten av bedriftene har brukt Sjøportalen-løsningen der de kommenterer at den er grunnleggende bra og selvforklarende, og at det var kostnadsbesparende og miljøvennlig å samle transportbehov. For at Sjøportalen skal bli brukt ønsker bedriftene mer brukeraktivitet og at det finnes rutetilbud og prisberegning på portalen. Markedsføringen må bli bedre slik at flere får kjennskap til nettportalen. I tillegg ga bedriftene uttrykk for at Sjøportalen-prosjektet var nyttig og at deltakelse hadde en nytteverdi i seg selv. Noen bedrifter fikk god dialog med Moldegaard Maritime Logistics som en logistikkagent og at det var positiv å få erfarings­utveksling med andre aktører. Videre var foredragene på prosjektmøtene, holdt av eksperter i sjøtransport, svært nyttige, inspirerende og informative.

Resten av studien dreier seg om endring av godsstrømmene, transportplanlegging og samarbeid med andre om sjøtransport. Det går klart fram av tallene at det er utgående frakter på kontainer og stykkgods som har størst potensialer for økt bruk av sjøtransport. Bedriftene bruker i stor grad fortsatt mange separate sjøtransportløsninger. Så da kan vi trygt konkludere med at det er fortsatt rom for mer samarbeid og samordning av lokale bedrifters logistikktjenester. Analysen understøtter prosjektets hypotese om at en felles nettportal med sentral planlegger vil være en viktig forutsetning for å utløse potensialene for økt sjøtransport.