1305 Logistikkutfordringer i RIR og NIR. Forprosjekt

1305 Logistikkutfordringer i RIR og NIR. Forprosjekt

Forfatter(e):

Johan Oppen, Oddmund Oterhals, Geir Hasle

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR), Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap(NIR)

Rapportnr:

1305
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-185-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

27
download

I dette forprosjektet har Møreforsking Molde beskrevet dagens opplegg for innsamling av husholdningsavfall i de kommunene i Møre og Romsdal som utgjør de to interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) og Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR). Sammen dekker NIR og RIR de aller fleste av kommunene på Nordmøre og i Romsdal. Bakgrunnen for forprosjektet er et ønske fra RIR og NIR om å få undersøkt mulighetene for en mer effektiv logistikk via et tettere samarbeid mellom de to selskapene. I forprosjektet inngår derfor også beskrivelser av mulige modeller og løsningsmetoder for planlegging av ruter og lokalisering av omlastingssteder.

Verdikjeden for husholdningsavfall kan deles opp i tre deler: innsamling, behandling på omlastingssted og nedstrøms logistikk. Forprosjektet fokuserer det på de to første, opplegget for videretransport og avsetning av avfall blir beskrevet kort.

Det er ganske sikkert at muligheter for effektivisering er til stede, rapporten peker på noen muligheter i så måte. Det er vanskelig å tallfeste innsparingspotensialet uten å gjøre et omfattende arbeid, men et hovedfunn i forprosjektet er at det vil være mest å hente ved å effektivisere innsamling av avfall. En skisse til hvordan et hovedprosjekt kan planlegges er også tatt med i rapporten.