0720 Kjøpe-lagevurderinger og horisontalt bedriftssamarbeid - verdikjedeanalyse

0720 Kjøpe-lagevurderinger og horisontalt bedriftssamarbeid - verdikjedeanalyse

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Arnt Buvik, Roar Lervik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Molde Kunnskapspark AS med tilskudd fra Innovasjon Norge og casebedrifter

Rapportnr:

0720
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-122-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

55
download

Internasjonalisering av industrien har medført flytting av både markedsaktiviteter og produksjon til utlandet. Globaliseringen krever tilstedeværelse nær de store markedene, og utnyttelse av produksjon i lavkostland eller innleie av billig arbeidskraft fra lavkostland har gitt vesentlige bidrag til kostnadsreduksjon for norske industribedrifter de siste årene. Samtidig har de fleste næringer vært nødt til å revurdere elementene i sin egen verdikjede for å kostnadsminimere sitt sluttprodukt, for eksempel ved å samarbeide med andre for å oppnå stordriftsfordeler i deler av sin verdikjede. Dette kalles horisontalt bedriftssamarbeid. Tilsvarende har konkurranseutsetting av offentlige funksjoner og tjenester medført endret oppgavefordeling mellom offentlig sektor og det private næringsliv.


Idéen bak kjøpe-lageprosjektet har vært å frambringe bedre modeller og verktøy for å sikre at beslutninger om outsourcing (eller insourcing) blir gjort på et bedre grunnlag. Prosjektets overordnede målsetting har vært å sette regionalt næringsliv bedre i stand til å gjennomføre målrettet omstilling basert på optimalisering av egen verdikjede og samarbeid med eksterne bedrifter. Rapporten beskriver flere teoretiske innfallsvinkler for å klargjøre beslutningsgrunnlaget for kjøpe-lagebeslutninger:

  • Bedriftsøkonomisk analyse og prinsipal-agentteori
  • Transaksjonskostnadsanalyse
  • Ressursbasert teori og strategivurderinger
  • Strategisk porteføljeanalyse

Ut fra teorigrunnlaget og erfaringer fra fire casebedrifter er det utviklet en systematisk metodikk for gjennomføring av kjøpe-lageanalyser. Basert på bruk av denne metodikken vil en bedrift kunne etablere sin egen policy for kjøpe-lagebeslutninger. I tillegg kan metodikken anvendes i et videre næringsutviklings- og innovasjonsperspektiv, for verdikjedeutvikling innenfor en region eller en bransje.