Markedskarakteristika og logistikkutfordringer ved offshore vindkraftutbygging

Markedskarakteristika og logistikkutfordringer ved offshore vindkraftutbygging

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Arild Hervik, Lasse Bræin, Roar Tobro

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

VRI-programmet for Møre og Romsdal, samt 9 maritime bedrifter i Møre og Romsdal via Maritimt Forum Nordvest

Rapportnr:

1007
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-149-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

35
download

I løpet av de siste årene har land som Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia bygget pilotanlegg for vindkraftproduksjon til havs. Framdrevet av EU sitt fornybar-direktiv og 20-20-20-målsetningen, har disse landene lansert formidable planer om videre utbygging av offshore vindkraft i søndre deler av Nordsjøen. Kjente offisielle planer fram til 2020 summerer seg opp til en årlig kapasitet på 40 GW. Offshoreanleggene som pr juli 2010 er bygget ut har en kapasitet på 2,4 GW. Med dagens kostnadsnivå vil kjente utbyggingsplaner i Nord-Europa medføre investeringer på anslagsvis 1200-1500 mrd NOK. En betydelig industri for produksjon og installasjon av slike vindkraftparker er under utvikling, med utstyr tilpasset havklima.


Første del av rapporten beskriver en del karaktertrekk ved dette spesielle energimarkedet. Kostnadsnivået i produksjon av offshore vindkraft krever at det gis omfattende offentlige subsidier for å dekke gapet mellom produksjonskost og markedspris for energi. Det framforhandles og etableres subsidieavtaler mellom utbygger og vedkommende lands myndighet for hvert enkelt felt. For noen av feltene som er bygget ut utgjør disse subsidiene mer enn 1 kr pr produsert kWh, med varighet fra 12 til 20 år etter oppstart. Både Statkraft og Statoil er betydelige aktører på utbyggersiden i det europeiske markedet for offshore vindkraft.


Andre del av rapporten beskriver logistikkutfordringer og markedsmuligheter for den maritime klyngen i Møre og Romsdal og offshoreindustrien i Norge. For den maritime klyngen vil offshore vindkraftutbygging bety store markedspotensialer. Utbyggingsprosjektene så langt viser at så mye som 15-20 % av utbyggingskostnadene er knyttet til marine operasjoner i forbindelse med bunnpreparering, kabellegging og installasjoner for elektrisk infrastruktur, plassering av møllefundamenter og installasjon av selve vindmøllene, samt vedlikeholdstjenester i driftsfasen.


Vår maritime industri bør kunne bidra med innovative løsninger som gjør det mulig å flytte arbeidskrevende montasje- og installasjonsarbeid fra offshore til montasjebaser på land. Ved god planlegging av repetitive operasjoner i hele verdikjeden fra komponentproduksjon via montasjebaser til offshore installasjon av ferdige vindmøller bør slike verdikjedeforbedringer kunne gi store kostnadsreduksjoner. Dette vil være en forutsetning for at utbygging av offshore vindkraft i det formatet som er planlagt kan bli realisert.