1213 NyFrakt II. Sluttrapport

1213 NyFrakt II. Sluttrapport

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Fraktefartøyenes Rederiforening og et konsortium med deltakere tilknyttet nærskipsfarten, samt Innovasjon Norge

Rapportnr:

1213
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-176-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

13
download

Denne rapporten sammenfatter innhold og resultat fra fase 2 av prosjektet Fornyelsesprogram for kysttransport - NyFrakt. I innledningen vises det til bakgrunnen og målsetningen for NyFrakt-satsingen, og hvordan NyFrakt II-prosjektet har flyttet fokus over fra analyser og konseptutvikling for nye kystfraktefartøy til realisering av et flåtefornyingsprogram. Fraktefartøyenes Rederiforening har sammen med et bredt sammensatt konsortium sammensatt av deltakere fra rederinæringen, tilknyttet industri og skipsdesign, vareeiere, interesseorganisasjoner, bank og finans, samt FoU-miljø, gjennomført til sammen ni delprosjekt der forskjellige aspekt knyttet til realisering av konkret flåtefornying er behandlet. I sluttrapporten er temaene som er behandlet sammenfattet under overskriftene

  • Prising av nybygg
  • Modeller for eierskap og selskapsetablering
  • Finansieringsløsninger og egenkapitalskaffing
  • Virkemidler for fornying av nærskipsflåten
  • Vareeierdeltakelse og kontraktsmegling
  • Forslag til offentlig ordning for miljøbasert flåtefornyelse

Resultater fra prosjektet er dokumentert i fire separate rapporter og notat, som er referert bakerst i rapporten og kan framskaffes via Fraktefartøyenes Rederiforening eller angitt utgiver.

Publiseringer fra NyFrakt II

Stenersen, D: Sluttrapport prosjekt 187304/I40 NyFrakt Fornyelsesprogram for kysttransport. SINTEF rapport nr. MT22 A10041. 2010-01-31.

Solmunde, H E, Monsen, K og Talleraas, A: NyFrakt II Notat vedrørende eierskap og finansiering. Solmunde & Partners ASA og Tallikon AS. Juni 2012.

Oterhals, O, Hjelle, H M, Hervik, A og Bråthen, S: NyFrakt II Virkemidler for fornying av nærskipsflåten. Møreforsking Molde AS, rapport 1212. November 2012.

Oterhals, O: NyFrakt II Vareeierdeltakelse og kontraktsmegling. Møreforsking Molde AS, arbeidsrapport M1202. November 2012.

Aadland, N og Eriksen, E: Forslag til etablering av offentlig ordning for miljøbasert fornyelse av den kystnære transportflåten. SINTEF Bedriftsutvikling AS, Prosjektnotat 2012-11-26.