1212 NyFrakt II. Virkemidler for fornying av nærskipsflåten

1212 NyFrakt II. Virkemidler for fornying av nærskipsflåten

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Arild Hervik, Harald Martin Hjelle, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Fraktefartøyenes Rederiforening og et konsortium med deltakere tilknyttet nærskipsfarten, samt Innovasjon Norge

Rapportnr:

1212
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-175-3

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

19
download

I dette delprosjektet av Ny Frakt II har en faggruppe sammensatt av forskere fra Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde vurdert noen sentrale problemstillinger knyttet til rammevilkår og avgiftsstruktur for intermodale transporter, med vekt på situasjonen for nærskipsfarten. Status og framtidig utvikling er belyst i samråd med en gruppe bransjefolk fra næring og myndigheter. Det meste av innholdet i rapporten har vært bearbeidet i form av en workshop sammen med en bredt sammensatt gruppe av fagfolk knyttet til næringen.

I første del av rapporten er gjeldende avgiftsregime og incentivordninger drøftet. Det er en politisk målsetning å styrke nærskipsfarten men det er krevende å snu en utvikling der landbasert transport vinner stadig mer terreng. Det henvises til at det i nasjonal transportplanlegging nå også legges mer vekt på å integrere sjøveis transportløsninger, samt at næringsaktørene i større grad har fått til samarbeid mellom en sammensatt gruppe aktører som påvirker sjøtransportutviklingen.

I rapporten diskuteres videre samfunnsøkonomiske aspekt, markedskarakteristika, incentivproblem og koordineringsutfordringer. Gode nærskipsfartsløsninger vil kreve store investeringer i infrastruktur på land - ikke minst for å utvikle effektive havneterminaler. Det er behov for å styrke koordineringsleddet mellom vareeiere som etterspør transportløsninger og tilbudssiden som tilbyr transportløsninger.

Til slutt i rapporten diskuteres miljøaspektet, potensialet og utfordringene for å oppnå lavere miljøbelastning med mer sjøtransport.