1610 TØMT - Tilrettelegging og gjennomføring av tømmertransport i Trøndelag

1610 TØMT - Tilrettelegging og gjennomføring av tømmertransport i Trøndelag

Forfatter(e):

Johan Oppen, Espen Rød

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Skognæringa i Trøndelag v/Skognæringa Kyst SA

Rapportnr:

1610
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-270-5 (trykt)/978-82-7830-271-2 (el)

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

29
Denne rapporten er skrevet av Møreforsking Molde AS, og utgjør leveransen i prosjektet TØMT -  Tilrettelegging og gjennomføring av tømmertransport i Trøndelag. Prosjektet har hatt som mål å finne konkrete tiltak som kan redusere kostnader og ledetid for tømmer fra lunneplass til sluttkunde.

Vi beskriver verdikjeden for tømmer avvirket og levert i Trøndelag, med særlig fokus på det som skjer fra tømmeret er lagt på lunneplass til det er levert på industritomt eller terminal. En rekke logistikkutfordringer blir presentert, og vi foreslår tiltak for hvert ledd og hver aktør i kjeden som vi mener kan bidra til å redusere kostnader og ledetid for tømmeret.

De viktigste tiltakene er etter vårt syn mer korrekt rapportering, registrering og bruk av data, samt bedre utnyttelse av mulighetene for returkjøring.