M0902 NyFrakt - Havner og varestrømmer.

M0902 NyFrakt - Havner og varestrømmer.

Forfatter(e):

Jan Erik Nilsen Netter, Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd MAROFF

Rapportnr:

M0902

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

65
download

Fraktefartøyenes Rederiforening (FR) tok initiativ til NyFrakt-prosjektet, som har som formål å planlegge en ny generasjon kystfraktefartøy tilpasset en framtidig miljøvennlig og effektiv norsk kystlogistikk.

 

I denne delrapporten er fraktefartens virksomhet til og fra norske havner kartlagt. Det er i hovedsak gods- og trafikkdata fra de viktigste havnene langs kysten som er lagt til grunn. Dette er data som bearbeides av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og publiseres kvartalsvis på nettsidene:
http://www.ssb.no/emner/10/12/60/havn/.

 

Havnenes organisering gjennom IKS-etablering av interkommunale havnesamarbeid (IKS) eller andre formaliserte havnesamarbeid, har gitt en bedre oversikt over godstransportomfanget og -utviklingen mellom havnene langs kysten og mellom norske og utenlandske havner. Alle transporter til og fra de formelt etablerte havnedistriktene, er registrert i de større trafikkhavnenes statistikk, og gir derved et godt og tildels detaljert bilde av varestrømmenes variasjon og fordeling langs kysten. Varestrømmene gjennom de offentlige trafikkhavnene gir også en indikasjon på omfanget sjø/land-trafikk.

 

Endringer i havnenes organisering har øket informasjonstilgangen om private virksomheters godstransporter til/fra havnedistriktet. Spesielt er det omfanget av registrerte bulktransporter som har øket. Rundt 85% av sjøverts transport totalt i dag, er bulktransporter, og 15% sorterer under stykkgods.

 

Sammenlignet med den rutegående kyst- og utenriksfarten står fraktenæringen for hovedtyngden av godstransportene sjøverts. En flåtefornyelse vil derfor ha stor betydning for næringens fremtidige tilbud til næringslivet. At nye lastkombinasjoner vurderes, må også ses i sammenheng med samarbeidsrelasjoner der havnenes utvikling og organisatoriske forhold knyttet til transportformidling trekkes inn.