1101 shipINSIDE. Vurdering av et nytt konsept for skipsinnredning.

1101 shipINSIDE. Vurdering av et nytt konsept for skipsinnredning.

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Maritime Møbler AS med tilskudd fra Innovasjon Norge

Rapportnr:

1101
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-154-8

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

25
download

Maritime Møbler har siden 2007 arbeidet med utvikling av et nytt EDB-basert konsept for modulbasert design og deleproduksjon av skipsinnredning med navnet shipINSIDE og har høstet gevinster av dette, både gjennom bedre kommunikasjon med kunder og mer rasjonell serieproduksjon. Gjennom etableringen av selskapet shipINSIDE Norway AS satser bedriften nå på å utvikle et leverandørsamarbeid der flere leverandører skal utnytte gevinstene ved dette verktøyet og i samarbeid tilby komplett innredningspakke til skipsbyggemarkedet. Et slikt leverandørsamarbeid vil spesielt kunne styrke enkeltleverandørenes muligheter for økte leveranser til det internasjonale skipsbyggingsmarkedet.

Rapporten beskriver innholdet i konseptet shipINSIDE, status for utviklingsarbeidet, og inneholder en vurdering av konseptets nytteverdi og muligheter for gjennomslag i skipsbyggingsindustrien. Møreforsking Molde har gjennom en studie av shipINSIDE-verktøyenes egenskaper og en intervjurunde blant rederi, skipskonsulenter, verft og utstyrsleverandører vurdert fordeler, ulemper og nytteverdi dette konseptet kan få i maritim næring. Konseptet medfører enkelte endringer av arbeidsdeling og kontraktsstrukturer i forhold til den tradisjonelle måten innredning til skip i dag blir designet og levert. Ved siden av at konseptet legger opp til konfigurering av skipsinnredning basert på predefinerte moduler (byggeklosser), så er det spesielt samordningen av flere leveranser til en mer komplett innredningspakke med økt grad av prefabrikkering som er forskjellen fra tradisjonelle løsninger.

Selv om organisering av samarbeid mellom leverandører som opptrer horisontalt i samme verdikjede i noen kjente eksempler har bydd på problemer, konkluderer rapporten med at organisering av slike pakkeleveranser kan ha stor nytteverdi i bransjen. Alle deltakere i verdikjeden vil kunne tjene på mer rasjonelle løsninger med enklere kontraktsstruktur og mindre krevende prosjektstyring. Det største potensialet for et slikt norsk leverandørsamarbeid ligger på eksportmarkedene, der andre pakkeleverandører av skipsutstyr har god markedsposisjon. I tillegg har designselskapene våre etter hvert oppnådd en ledende posisjon internasjonalt for "våre" skipstyper, og her vil innredningsløsninger kunne føye seg til og dra nytte av samme utviklingsbølge.