LIFT

LIFT_bilde1.jpg

LIFT

Norske skipsutstyrsleverandører leverer typisk kapitalintensive, avanserte og kundetilpassede produkter i lave volum til kunder i den globale olje- og gassindustrien. Denne produksjonsformen kalles engineer-to-order (ETO) produksjon, og innebærer at hvert enkelt produkt blir spesialdesignet til kundes spesifikke behov ved hjelp av omfattende engineering. Flere norske engineeringbedrifter har i de siste årene hatt suksess med å utvide sin virksomhet fra kun å utføre design av produkter til å i økende grad ta ansvaret for hele verdikjeden fram til levering og service hos kunder. Store deler av den fysiske verdiskapningen som de konkurrerer på skjer utenfor bedriftens fire vegger. De er derfor nødt til å ta rollen som globale verdikjedekoordinatorer. 

Produktenes størrelse og unikhet medfører at hver kran eller håndteringssystem er et prosjekt med ulike produksjonsbehov og ulike leverandører lokalisert nær sluttkunden. LIFT skal utnytte avansert teknologi for informasjonsutveksling og samhandling til å utvikle logistikk- og IKT-løsninger som effektiviserer samarbeid og koordinering av slike prosjektspesifikke og midlertidige leverandørnettverk. Dette vil styrke konkurranseevnen til norske engineerings bedrifter, og bidrar til å "løfte" hele den maritime utstyrsnæringen i tråd med ambisjonene i Martitim21/MARUT. 

Å operere i globale verdikjeder er krevende, spesielt når produktstrukturen er dyp med mange nivå med kundetilpassede komponenter. Samarbeidet med din leverandørs leverandør om design og levering av en kritisk komponent kan være avgjørende for prosjektets suksess. Du må være dyktig på å koordinere flere lag med leverandører samtidig.

English:

Norwegian ship equipment suppliers deliver typical capital-intensive, advanced and customized products in low volumes to customers in the global oil and gas industry. This production form is called engineer-to-order (ETO) manufacturing.

Several Norwegian engineering firms have been successful in expanding their businesses from just performing design to taking responsibility for the entire value chain until delivery and service to customers. Despite they take this responsibility, they put away many tasks related to production, assembly and testing to subcontractors. Most of the physical value creation they compete on happens therefore outside the company. This means that they are forced to take on the role of global value chain coordinators.

The product's size and uniqueness means that each crane or handling system is an individual project with different production needs and different suppliers located close to the end customer. LIFT will utilize advanced technologies for information exchange and coordination to develop logistical and IT solutions that would streamline collaboration and coordination of such project-specific and temporary supplier networks. This will enhance the competitiveness of Norwegian engineering firms, and help to "lift" the entire maritime equipment industry in line with the aspirations of Martitim21/MARUT. Operating in global value chains is demanding, especially when the product structure is deep with many levels of customized components. Cooperation with your supplier's supplier in the area of design and supplies of critical components can be essential for project success. You must be good at coordinating multiple layers of suppliers simultaneously.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

00000
|

Prosjektansvarlig:

Mikhail Shlopak
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

LIFT

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartnere:

Axtech, Huse Engineering, Hycast, NTNU

Prosjektdeltakere:

Mikhail Shlopak, Steinar Kristoffersen, Gabriele Hofinger Jünge, Espen Rød