Rekruttering og kompetansebehov i fiskeindustrien

Rekruttering og kompetansebehov i fiskeindustrien

Fiskeri- og kystdepartementet har oppnevnt en styringsgruppe som skal arbeide med rekruttering til fiskerinæringen. Denne styringsgruppa har bedt Møreforsking gjennomføre et forprosjekt for å framskaffe en status fra næringa med hensyn til kompetanse og rekruttering i utvalgte bedrifter.
 

Målet med prosjektet er å skaffe opplysninger om kompetanse og rekruttering i fiskeindustribedrifter. Dette gjelder både hvitfisk, rødfisk, pelagisk og saltfisk. Det foretas telefonintervju av utvalgte bedrifter fra de ulike næringene og med ulik geografisk tilhørighet. Det kartlegges hvordan arbeidsstokken er sammensatt, hvilke kjernekompetanse bedriften trenger, og hvordan bedriftene rekrutterer nye ansatte.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54546
|

Prosjektansvarlig:

Grete Hansen Aas
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Rekruttering og kompetansebehov i fiskeindustrien

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og kystdepartementet

Prosjektdeltakere:

, Ann Helen Hellevik, Kari Lisbeth Fjørtoft, Snorre Bakke